Дисципліни | Кафедри обліку і оподаткування

Підготовка відбувається за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр».

- за освітнім ступенем «Магістр».  

 Кафедра готує фахівців за магістерською програмою «Облік і оподаткування»  (гарант програми – д.е.н., професор Свиноус І.В.).

Магістерська програма передбачає підготовку фахівців, які здатні організувати та вести фінансовий та управлінський облік, здійснювати облік та адміністрування податків на підприємстві, формувати фінансову та управлінську звітність. Серед дисциплін вибору студентів передбачені дисципліни, що надають можливість пройти поглиблене навчання сучасним інформаційним технологіям, які застосовуються в сфері обліку і оподаткуванні. Крім того, програма підготовки магістрів передбачає викладання дисциплін, які забезпечать знання обліково-аналітичного інструментарію оцінювання активів підприємства. Випускники програми можуть виконувати функції бухгалтерів, бухгалтерів-економістів, головних бухгалтерів,  працівників ДФС, бухгалтерів-аналітиків, консультантів з автоматизації, а також фахівців, які здатні виконувати функції експертів з облікового забезпечення системи формування та оцінювання вартості підприємства тощо.

- за освітнім ступенем «Бакалавр».

Кафедра готує фахівців за бакалаврською програмою «Облік і оподаткування» (гарант програми – к.е.н., доцент Томілова Н.О.).

Програма передбачає підготовку фахівців, які володіють знаннями основ фундаментальних наук, що формують цілісну систему розуміння закономірностей функціонування та взаємодії економічних систем у макро- та мікросередовищі. Навчаючись за цією програмою студенти оволодівають методиками ведення обліку та оподаткування діяльності підприємств різних видів економічної діяльності та форм власності. По завершенню навчання випускники набувають здатність формувати модель обліково-аналітичної інформаційної системи з урахуванням особливостей діяльності суб’єктів господарювання та вимог інформаційних запитів різних користувачів; будуть спроможні здійснювати контроль даних обліку та звітності суб’єктів господарювання; аналізувати дані обліку та звітності підприємств з метою моделювання управлінських рішень і оцінювання ефективності їх діяльності.

В процесі навчання студенти набувають професійних компетенцій, вивчаючи такі дисципліни циклу професійної підготовки:

за освітнім ступенем «Бакалавр»

 • бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • фінансовий облік;
 • основи оподаткування;
 • внутрішньогосподарський контроль;
 • аудит;
 • управлінський облік;
 • АРМ бухгалтера;
 • податкова система.

за освітнім ступенем «Магістр»

 • методи і моделі прийняття рішень в обліку і оподаткуванні;
 • бухгалтерський облік в управлінні підприємства;
 • організація обліку;
 • організація і методика аудиту;
 • міжнародне оподаткування;
 • комп’ютерний аудит;
 • управлінські інформаційні системи в обліку і аудиті;
 • судово-бухгалтерська експертиза.