Наукова діяльність | Кафедри безпеки життєдіяльності

Основний напрям наукової діяльності

       На кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна робота по темі: «Вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи».

  

  

  

Публікації результатів наукових досліджень

1.Оцінка накопичення 137Cs і 90Sr у продукції рослинництва на радіоактивно забруднених територіях Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи / Радіоекологія-2017. Збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Київ, 24-26 квітня 2017 року. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 214-218.

2. Радіоекологічна ситуація на присадибних ділянках південної частини Київської області у віддалений період після Чорнобильської катастрофи / О.І. Розпутній, І.В. Перцьовий, В.В. Скиба, В.Ю. Герасименко // Вісник Житомирського нац. агроеколог. у-нту. – 2016.  – Житомир, ЖНАЕУ. – № 1. – С. 101 – 109 (фахове видання).

3. Інтенсивність самоочищення заплавних рибоводних ставів від радіоактивного забруднення у віддалений період після Чорнобильської катастрофи / Скиба В.В., Розпутній О.І., Перцьовий І.В., Герасименко В.Ю., Савеко М.Є. // Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю: Вода: проблеми та шляхи вирішення. м. Рівне, 6-8 липня 2016 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – С. 221 – 224 (збірник статей).

4. Оцінка накопичення 137Сs і 90Sr у молоці корів та яловичині на радіоактивно забруднених територіях лісостепу України / О.І. Розпутній, І.В. Перцьовий // Матеріали науково-практичної конференції «Радіоекологічні і радіобіологічні аспекти наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ 24–26 квітня 2015 року. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – С. 131 - 135. (збірник статей).

6. Динаміка вмісту 137Cs та 90Sr в організмі ставкового коропа вирощеного в сучасних умовах радіоактивного забруднення Лісостепу / В.В. Скиба, В.Ю. Герасименко // Матеріали науково-практичної конференції «Радіоекологічні і радіобіологічні аспекти наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ 24–26 квітня 2015 року. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – С. 135 - 138 (збірник статей).

7.Оцінка якості води рибоводних ставів Таращанського району Київської області за наявністю розчинених в ній радіонуклідів 137Сs та 90Sr / Скиба В.В. // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, ЖНАЕУ: – 2014. – Вип. № 1 (43), т. 3. – С. 76 – 79.

8.Determination of the Rate of 90Sr and 137Cs Influx into the Organism of Freshwater Fishes / E. Volkova, V. Belyaev. V. Skyba // Hydrobiological Journal.− USA 2011, Volume 47 / Issue 6. − pages 104 – 112.

9. Формування еквівалентної дози внутрішнього опромінення населення при споживанні рибопродукції, вирощеної в умовах радіоактивного забруднення водойм / В.В. Скиба // Збірник наукових праць. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2012. –  Вип. 7 (90). – С. 127 – 131.

10. Роль води в міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr між абіотичними компонентами рибоводних ставів / В.В. Скиба // Збірник наукових праць. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2012. – Вип. 8 (98). – С. 20 – 22.

11. Особливості накопичення радіонуклідів 137Cs  і 90Sr вищими водними рослинами в умовах радіоактивно забруднених водойм лісостепу України / В.В. Скиба // Збірник наукових праць. Агробіологія. – 2013. – Вип. 10 (100). – С. 170 – 175.

12 Оцінка якості води рибоводних ставів Таращанського району Київської області за наявністю розчинених в ній радіонуклідів 137Сs та 90Sr / В.В. Скиба // Науково-теоретичний збірник. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – Вип. 1 (41), Т.3. –  С. 76 – 79.

13. Залежність  концентрації 137Сs та 90Sr у воді від рівня радіонуклідного забруднення донних відкладень рибоводних ставів Таращанського району Київської області  / В.В. Скиба, В.Ю. Герасименко // Збірник наукових праць. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2014. – Вип. 2. (112). – С. 88 – 92.

14. Оцінка та прогнозування забруднення овочевої продукції 137Сs та 90Sr отриманої з присадибних ділянок у селах ІІІ та ІV зони радіоактивного забруднення центрального Лісостепу України / В.Ю. Герасименко, О.І. Розпутній, В.В. Скиба // Збірник наукових праць. Агробіологія. – 2014.– Вип. 2 (113). – С. 138 – 143.

15. Екологічна оцінка накопичення Сs-137 і Sr-90 у молоці корів та яловичині на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони південної частини Київської області / І.В. Перцьовий // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Збірник наук. праць. ‒ Біла Церква, БНАУ, 2009. ‒  Вип. 60. Ч. 2. – С. 107 ‒ 111. Фахове видання.

16. Екологічна оцінка виробництва молока та яловичини на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони південної частини Київської області / І.В. Перцьовий, О.І. Розпутній, С.В. Куркіна //Вісник Білоцерківського національного аграрного університету: Збірник наук. праць, 2012. – Випуск 7 (90). – С. 111-115. Фахове видання.

17. Оцінка накопичення 137Cs і 90Sr у молоці корів та яловичині на забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях лісостепової зони південної частини Київської області / І.В. Перцьовий, О.І. Розпутній, В.Ю. Герасименко // Таврійський науковий вісник, 2012. – Випуск 78 Ч. 2 (ІІ). – С. 289 – 293. Фахове видання.

18. Оцінка річних ефективних доз опромінення сільського населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях  Білоцерківського району Київської області // І.В. Перцьовий, О.І. Розпутній, В.Ю. Герасименко // Агробіологія: Збірник наукових праць. – 2012. Вип. 9 (96). С. 120 - 125. Фахове видання.

19. Формування дози внутрішнього опромінення сільського населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони Агробіологія: Зб. наук. праць / І.В. Перцьовий // Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. – Випуск 10 (100). – С. 44 – 47. Фахове видання.

20. Участь організму великої рогатої худоби в міграції 137Cs і 90Sr на радіоактивно забруднених агроландшафтах лісостепової зони // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / І.В. Перцьовий // Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. – Випуск 9 (103). – С. 76 – 80. Фахове видання.

 

Участь у наукових конференціях

1. Міжнароднай наукова конференція «Радіоекологія – 2017» м. Київ, 24-26 квітня 2017 року.

2. Міжнародна науково-практична конференція «30 років Чорнобильської катастрофи. Актуальні проблеми, напрямки і шляхи їх вирішення», Житомир, ЖНАЕУ, 21-21 квітня 2016 року. 

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вода: проблеми та шляхи вирішення», м. Рівне, 6-8 липня 2016 року.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК», Інститут сільського господарства Полісся, м. Житомир, 14 липня 2016 року.

5. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Радіоекологічні і радіобіологічні аспекти наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ, 24–26 квітня 2015 року.

6. IV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя:  Сучасний стан, проблеми та перспективи».

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіоекологія – 2014».

8. Міжнародна науково-практична конференціїя «Сучасні проблеми екології та лісовпорядкування» 17-18 квітня 2014 року м. Житомир, Житомирський національний агроекологічний університет.