Наукова діяльність | Кафедри економіки та економічної теорії

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження за наступними науковими напрямками: 

 • Теоретичне й методичне обґрунтування концепції економічного регулювання ринку продукції м'ясного скотарства та розробка науково обґрунтованого механізму його реалізації в умовах євроінтеграції;
 • Організаційно-економічні основи формування інтелектуального капіталу в умовах інноваційної економіки;
 • Інфраструктурне забезпечення  агропродовольчого ринку України;
 • Організаційно-економічний механізм ефективного використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств;
 • Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності хлібопереробних підприємств;
 • Засади формування агропромислового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

                                                                                        
За результатами роботи співробітниками кафедри були видані наступні праці:

 1. Гура А.М., Свиноус І.В. Економічні аспекти виробництва тваринницької продукції в Україні. / А.М. Гура, І.В. Свиноус // Економіка та управління АПК. – Біла Церква, 2013.– Вип. 11 (106). – С. 28-32.
 2. Радько В.І., Гура А.М. Організаційно-технологічні чинники інтенсифікації виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах / В.І. Радько, А.М. Гура // Економіка та управління АПК. – Біла Церква, 2015. – Вип. 16 (111). – С. 124-129
 3. Шуст О. А. Організаційно-економічні засади формування системи збуту тваринницької продукції сільськогосподарськими підприємствами України / О. А. Шуст // Економіка та управління АПК. – 2013. – Вип. 11. – С. 24–29.
 4. Shust O. A Methodical approaches to the forecast of meat market development / O. A. Shust // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5–6. – С. 142–146 («Методичні підходи до прогнозування розвитку ринку продукції м’ясного скотарства»).
 5. Шуст О. А. Європейський досвід державної підтримки й стимулювання виходу дрібних та середніх виробників агропродовольства на організований ринок / О. А. Шуст,Р. І. Бондаренко // Молодий вчений. – 2016. – № 7. – С. 154-158.  
 6. Житник Т.П. Проблематика забезпечення ефективної державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України / Т.П. Житник // Вісник КІБІТ, 2015. - Вип. 1 (26). -  С. 30 - 38.
 7. Житник Т.П. Державна політика стимулювання розвитку дрібнотоварного аграрного виробництва як чинник підвищення зайнятості та доходів на селі / Т.П. Житник //   Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки, 2015. - Вип. 28. - С. 113-119.
 8. Бабицкая О. А. Распределение прибыли от реализации продукции между отраслями : методический подход и практическая реализация / О. А. Бабицкая // Проблемы экономики и менеджмента. – Ижевск, 2014. – № 3 (31). – С. 14–17.
 9. Бабицька О. О. Особливості сплати податку на прибуток сільськогосподарськими підприємствами / О.О. Бабицька // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент». – Черкаси, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 66–74.
 10. Zhmailova O. G. Approaches, principles and factors of agricultural enterprises resource potential formation / O. G. Zhmailova, T. P. Zhytnyk, O.O. Babytska, T. V. Prykhodko, R.I. Bondarenko // Kasmera. – 2016 (Scopus); «Підходи, принципи та фактори формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств»).
 11. Рибак Н.О. Сталий розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації /Н.О.Рибак  // Київський інститут бізнесу та технологій. -  Вісник.  – Випуск. 3.- 2014. –С.83-87.
 12. Рибак Н.О., Тертична Л.І. Сталий розвиток як основа розвитку людського капіталу /  Н.О. Рибак, Л.І. Тертична // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – «East West» Association  For Advanced Studies  and Higher Education GmbH, Vienna, Austia, 2016 – 326 p.  
 13. Понедільчук Т.В. Інтелектуальний капітал: сутність та структура/ Т. В. Понедільчук  // Банківська справа. – №9-10 (129). - 2014 – с. 3-10
 14. Понедільчук Т.В. Стратегія управління інтелектуальнім капіталом підприємства/Понедільчук Т.В., Кочубей Т.Д.//Studia Zarzadzania I finansow. – Poznan 2015. – №8. – c.61-67
 15. Понедільчук Т.В. Інтелектуальний капітал та національна конкурентоспроможність: концептуальні засади// Т.В. Понедільчук/ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Вип 2.(48). – Ужгород, 2016- с.36-41

Наукова робота студентів. Достатня увага приділяється на кафедрі науковій роботі зі студентами. Так, на кафедрі функціонують наступні наукові гуртки: «Економіст», «Статистик», «Прогресивний економіст», «Економіст-теоретик», де студенти активно залучаються до роботи за науковими напрямами діяльності кафедри; ведуть наукові дискусії стосовно проблем економічного розвитку народного господарства України, зокрема сільськогосподарської галузі.