Наукова діяльність | Кафедри генетики, розведення та селекції тварин

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

  • Розробка методів підвищення ефективності селекції у тваринництві
  • Генетико-економічна оптимізація селекційного процесу у популяціях молочної худоби
  • Методи підвищення ефективності селекції бугаїв-плідників за комплексом ознак
  • Використання сучасних методів у селекції свиней
  • Використання методів біотехнології в селекції великої рогатої худоби
  • Впровадження наукових розробок у виробництво  

 

Ці напрями наукових досліджень включають наступні підрозділи:

         1. Молекулярний поліморфізм фрагментів генів, які формують продуктивність великої рогатої худоби (CSN3, STG, βLG, Pit-1, LEP, TG5).

         2. Молекулярна діагностика сільськогосподарських тварин носіїв спадкових дефектів (DUMPS, BLAD, RYR1T та інші).

         3. Використання популяційної генетика у тваринництві та методи її поліпшення.

         4. Запобігання хвороб у молочному скотарстві.

         5. Проведення лінійної оцінки українських популяцій молочної худоби за рекомендаціями ICAR.

         6. Розробка і впровадження методів прискореної оцінки тварин за продуктивними i племінними якостями.

         7. Розробка сучасних генетико-селекційних методів контролю і підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин.

         8. Дослідження репродуктивних якостей свиней різних генотипів з метою оптимізації їх продуктивності із врахуванням генетичних та середовищних чинників.

         9. Оцінка і ефективне використання різних автоматизованих систем управління селекційним процесом у тваринництві.

         10. Організація селекційно-племінної роботи із великою рогатою худобою та свинями.

         11. Використання ефективних програм великомасштабної селекції та технології племінної справи на основі сучасних досягнень популяційної генетики, селекції і біології відтворення.

 

Main research directions:

         1. Genetic and breeding aspects of improvement the efficiency of breeding in dairy cattle populations.

         2. Development and implementation of genetic and breeding methods for improving the reproductive characteristics of pigs of different genotypes.

 

These research directions include the following units:

         1. Molecular polymorphism of gene fragments whose products are engaged in the shaping of cattle milk performance (CSN3, STG, βLG, Pit-1, LEP, TG5).

         2. Molecular diagnostics of hereditary defect carriers in farm animals (DUMPS, BLAD, RYR1T and others). 

         3. Livestock population genetics and methods for its improving. 

         4. Prevention of dairy cattle diseases.

         5. Linear evaluation of Ukrainian dairy cattle populations based on ICAR recommendations.

         6. Development and implementation of methods of accelerated assessment of animals by productive and breeding characteristics.

         7. Development of modern genetic and selection methods for control and increase of productivity of farm animals.

         8. Research of reproductive characteristics of pigs of different genotypes in order to optimize their productivity, genetic and environmental factors taken into account.

         9. Estimation and effective use of various automated control systems for the selection process in livestock breeding.

         10. Organization of breeding and selection work with dairy cattle and pigs.

         11. The use of effective programs of large-scale selection and technology of breeding on the basis of modern achievements of population genetics, selection and reproduction biology.

Співпраця з промисловістю та бізнесом

         Кафедра генетики, розведення і селекції тварин співпрацює із виробництвом в наступних напрямках:

         • вирішення проблем, пов'язаних із селекційно-племінною роботою у стадах молочної худоби і свиней;

         • консалтинг та сервісна підтримка підрозділів, що співпрацюють у вирішенні поточних проблем;

         • створення науково-освітньої бази для студентів та аспірантів;

         • передача отриманих результатів для практичного використання.

Запрошуємо до співпраці!

 

Cooperation with industry and business

         The department of Genetics, breeding and selection of animals of the Biological-technological Faculty cooperates with industry in the following fields:

  • solving problems associated with breeding and selection work in dairy cattle and pigs herds;
  • consulting and service support for the units cooperating in solving current problems,
  • establishing research and educational basis for undergraduate, graduate and PhD students;
  • direct transfer of the obtained results for practical use.

 

Welcome to cooperate!