Наукова діяльність | Кафедри обліку і оподаткування

Наукова діяльність вчених кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Наукова робота на кафедрі ведеться за темою: «Формування інформаційно-облікового забезпечення аграрного сектору в умовах інноваційного розвитку економіки». Науковий пошук викладачів, аспірантів та докторантів спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Наукова робота кафедри здійснюється за напрямами:

- виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;

- підготовка та видання монографій  та наукових статей тощо;

- підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами й аспірантами кафедри;

- участь викладачів та аспірантів кафедри у конференціях різних рівнів;

- наукове співробітництво з провідними аграрними підприємствами;

-  залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

Кафедра активно співпрацює у напрямі дослідження та впровадження інформаційних систем в обліку з провідними розробниками програмного забезпечення: «Галактика», «Інтелект-сервіс», «Парус» та іншими.

Постійно проводяться спільні заходи з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, видавництвом «Все про бухгалтерський облік».

Детальнішу інформацію про публікації викладачів кафедри можна переглянути на сторінці  Google Scholar.

Отримані практичні результати наукової роботи були використані при написанні монографій, наукових статей, навчально-методичної літератури, підручників і посібників та впроваджені в навчальний процес. В цілому за останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 294 праць, в т.ч. монографій – 5, наукових статей – 183, тез доповідей на конференціях – 102, підручників, навчальних посібників – 4. З метою підвищення якості навчального процесу, наукові здобутки викладачів використані при підготовці та доопрацюванні навчальних планів, посібників та підручників за науками і дисциплінами, викладання яких забезпечується кафедрою.

Особливо увага приділяється науковій роботі студентів, з цією метою на кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з обліку та оподаткування. Студенти постійно беруть участь у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, дипломних магістерських робіт та займають призові місця.