Наукова діяльність | Кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства

Наукова діяльність

Основні наукові праці канд.біол.наук, доцента Каркача П.М.

Каркач П.М., Івко І.І., Гаплевький І.М. та інш.  Норми освітлення і освітле-ності птахівницьких будівель Відомчі норми технологічного проектування  "Птахівничі  підприємства",  Київ, 1994, ─ С. 51─53  

Каркач П.М., Д'яконов М.П., Івко І.І. та інш. Ресурсосберегающие режимы освещения птичников для содержания кур-несушек. Міжвідомчий науково-  технічний збірник "Птахівництво",  Борки, 1997,  С.76─82.

Каркач П.М., Альтернативні джерела    освітлення у птахівництві Ювілейний науковий вісник Львівської державної  академії ветеринарної меди-цини до 100-річчя з дня народження Гжицького С.З. Львів, 2000, Т.2., Ч.I.   С.73─76

Каркач П.М., Использование энергосберегающих источников  освещения в птицеводстве   Материалы конференции    Актуальные проблемы интенсив-ного развития животноводства", Горки- Беларусь, 2000,  С.206─209.

Каркач П.М., Розвиток  ремонтних індиків   та  їх подальша     продуктив-ність в залежності від вико-ристаних  джерел освітлення Міжвідомчий науково-технічний збірник "Птахівництво", вип. 49, Борки, 2000,  С.138─142.

Каркач П.М., Пономарьова Ж.В. Технологічні прийоми    підвищення  про-дуктивних і відтворних якостей    качок. Міжвідомчий науково-технічний збірник "Птахівництво", вип. 49, Борки, 2000, С. 142  ─145.

Каркач П.М., Вплив джерел світла на продуктивні та відтворювальні якості індичок. Міжвідомчий науково-  технічний збірник "Птахівництво", вип. 54, Борки, 2004, С. 35 - 41.

Каркач П.М., Використання енергозаощад-жуючих джерел світла при вирощуванні ремонтного молодняку курей Щоквартальний науково-практичний журнал “Аграрні вісті” , 2004, №1, С.10-12.

Каркач П.М., Бесулін В.І., Приліпко Т.М. та інш.Розведення та утримання дорослих страусів різних порід Щоквартальний науково-практичний журнал “Аграрні вісті” , 2004, №2, С.28-31.

Каркач П.М., Бесулін В.І.,  Фоменко С.Г Птахівництво у кросвордах (терміни та визначення) Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів очної та заочної форми навчання з дисципліни «Технологія виробництва та переробки продукції птахівництва», Б.Церква, 2006. 38 с.

      Каркач П.М Вирішення проблеми роздільної за статтю годівлі курей та півнів батьківського стада бройлерів. Зб.наук.праць  Білоцерківського державного аграрного університету,  Біла Церква – 2011, Вип. 5 (82),С.11-15.

Каркач П.М. Продуктивні якості курей кросу Ломман браун за різних умов освітлення Зб.наук.праць  Білоцерківського державного аграрного університету,  Біла Церква – 2011, Вип. 6 (88),С. 8-12.

Каркач П.М. Вирощування сільськогос-подарської птиці у присадибних та фермерських господарствах Посібник,  Б.Церква, – 2011, 117 с.

Каркач П.М. Бесулін В.І., Машкін Ю.О.  Гордієнко В.М., Фесенко В.Ф.,

Кузьменко П.І., Бількевич В.В. Птахівництво (терміни та визначення) Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студен-тами очної і  заочної форми навчання  з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва», Б.Церква, 2015. 35 с.

Каркач П.М., Сасько Ю. Є., Торба М.В. Корекція амінокислот-ного живлення курчат-бройлерів у брудерний період вирощування Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, Біла Церква – 2015, Вип. 2 .- С. 106-110.

Каркач П.М., Билькевич В.В. Машкін Ю.О. Вплив комплексного препарату  Аміновіт на  м’ясну продуктивність курчат-бройлерів Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, Біла Церква – 2016, Вип.1 .- С.48 -53.

 

Наукова робота професора кафедри технології виробництва продукції птахівництва і свинарства, доктора с.-г. наукСоболєва Олександра Івановича

 1. Соболев А. И.Влияние добавок селена в комбикорма на качествомясаутят / А. И. Соболев, Н. Г. Повозников // Молодойученый. – 2015. – №8.3. – С. 56–59.
 2. Соболев А. И.Влияние добавок германия в комбикорма на продуктивныекачества гусят, выращиваемых на мясо/ А. И. Соболев, Н. Г. Повозников //Lucrăriştiinţifice :Zootehnieşibiotehnologii. – Chişinău : UASM, 2015. – Vol. 44. – Р. 20–22.
 3. Соболев А. И.Влияние добавок селена в комбикорма на переваримость питательных веществ гусятами, выращиваемых на мясо / А. И. Соболев, Н. Г. Повозников // Актуальныепроблемыинтенсивногоразвитияживотноводства. – Горки : БГСХА, 2015. – С. 364–368.
 4. SobolevA.I. Influenceofgermaniumsupplementsonfodderonsmallgooseproductivequalitygrownonmeat / A. I. Sobolev, R. A. Petryshak, O. I. Petryshak // Teoretyczne i praktyczneaspektyrozwojuwspółczesnejnauki : Zbiórartykułównaukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2015. – S. 39–42.
 5. Грибанова А. А. Продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо за використання у комбікормах добавок Літію / А. А. Грибанова, О. І. Соболєв// Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : збірник наук. праць. – Біла Церква, 2015. − № 1. – С. 145–149.
 6. Соболєв О. І.Забійні та м’ясні якості курчат-бройлерів залежно від рівня селену в комбікормах / О. І. Соболєв // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : збірник наук. праць. – Біла Церква, 2015. − № 2. – С. 161‒165.
 7. Соболєв О. І.Використання селену в м’ясному птахівництві / О. І. Соболєв, О. А. Пацеля // Priorytetoweobszarynauki : Zbiórartykułównaukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2015. –S. 36–40.
 8. Соболев А. И.Содержаниеселена в комбикормах для молодняка сельскохозяйственнойптицымясногонаправленияпродуктивности/ А. И. Соболев, Н. Г. Повозников // AgroАlem. – 2016. ‒ № 1. – С. 36‒39.
 9. Соболев А. И.Влияние добавок селена в комбикорма на развитиеоргановжелудочно-кишечноготракта у цыплят-бройлеров / А. И. Соболев, Н. Г. Повозников, Т. В. Бетлинская // Таврическийнаучныйобозреватель. – 2016. – № 5. – Ч. 2. – С. 208–211. (Специальныйвыпуск“Селекционно-генетические и эколого-технологическиепроблемыповышениядолголетнего продуктивного использованиямолочных и мясныхкоров”).
 10. Influenceofseleniumsupplementationinfodderonthedevelopmentofthedigestivesystemingeesethataregrownformeat / A.I. Sobolev, R.A. Petryshak, O.S. Naumyuk [etal.] // Priorytetoweobszarybadawcze: odteoriidopraktyki : Zbiórartykułównaukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2016. – S. 208–211.
 11. Соболєв О. І.Токсична дія селену на організм птиці / О. І. Соболєв, О. А. Пацеля // Teoretyczneipraktyczneaspektyrozwojuwspolczesnejnauki : Zbiórartykułównaukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamondtradingtour», 2016. – S. 6–8.
 12. Соболєв О. І.Розвиток органів шлунково-кишкового тракту у каченят, що вирощуються на м'ясо, за різного рівня селену в комбікормах / О. І. Соболєв // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : збірник наук. праць. – Біла Церква, 2016. − № 2. – С. 34–38.
 13. Соболєв О. І. Вплив добавок селену в комбікорми на розвиток травної системи у гусенят, що вирощуються на м’ясо / О. І. Соболєв, М. Г. Повозніков // Аграрна наука та харчові технології : збірник наук. праць. – Вінниця, 2016. – Вип. 3. – С. 100–105.
 14. Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах / О. І. Соболєв, Б. В. Гутий, О. Й. Петришак[та ін.] // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19. – № 74. – С. 57–62.

Статті у міжнародних науковометричних базах(WebofScience)

 1. Вплив нітратного та кадмієвого навантаження на білковий та азотний обмін у молодняку великої рогатої худоби / Б. В. Гутий, Н. В. Назарук, Н. Д. Левківська [та ін.] // UkrainianJournalofEcology. – 2017. – Т. 7. – № 2. – С. 9–13.
 2. Соболєв О. І. Міграція селену у біогеохімічному ланцюзі: ґрунт – вода – рослина – продукція птахівництва – людина / О. І. Соболєв //UkrainianJournalofEcology. – 2017. – Т. 7. – № 2. – С. 192–200.

Методичні рекомендації та вказівки

 1. Соболєв О. І.Рекомендації щодо використання селену в годівлі м’ясного молодняку сільськогосподарської птиці / О. І. Соболєв. – Біла Церква, 2010. – 21 с.
 2. Соболєв О. І.Ставове рибництво: методичні вказівки та робочий зошит для практичних занять / О.І. Соболєв – Біла Церква, 2013. – 70 с.
 3. Соболєв О. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Ставове рибництво” для студентів заочної форми навчання / О. І. Соболєв. – Біла Церква, 2013. – 18 с.
 4. Гордієнко В. М. Методичні рекомендації для самостійних занять студентами з курсу “Основи наукових досліджень та патентознавства”/ [Гордієнко В. М., Соболєв О.І., Каркач П. М. та ін.]. – Біла Церква, 2013. – 39 с.
 5. Методичні вказівки та робочий зошит для практичних занять з курсу “Аквакультура природних водойм” / [Соболєв О.І., Олешко О.А., Трофимчук А.М., Слюсаренко А.О.]. – Біла Церква, 2015. – 40 с.
 6. Соболєв О. І. Технологія виробництва продукції аквакультури : методичні вказівки для практичних занять / О. І. Соболєв – Біла Церква, 2016. – 26 с.

Матеріали і тези наукових конференцій

1. Соболев А. И.Влияние добавокселена в комбикорма на переваримость питательных веществ гусятами, выращиваемых на мясо/А. И. Соболев, Н. Г. Повозников // Актуальныепроблемыинтенсивногоразвитияживотноводства : матеріалиXVIIIмежд. науч.-практ.конференции,посвящ.
85-летию образованиюзооинженерного ф-та (г. Горки – Беларусь, 28–29 мая 2015 г.).– Горки : БГСХА, 2015. – С. 364–368.

2. СоболєвО. І.Вміст Селену в комбікормах для м’ясного молодняку сільськогосподарської птиці/ О. І. Соболєв // Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і докторантів, 14–15 травня 2015 р. – Біла Церква, 2015. – С. 16–17.

3. Соболєв О. І.Вплив добавок селену в комбікорми на розвиток органів травлення у каченят, що вирощуються на м'ясо / О. І. Соболєв //Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва : тези доп. державної наук.-практ. конф., 19 листопада 2015 р. – Біла Церква, 2015. – С. 12‒13.

4. Повозніков М. Г. Продуктивні якості гусенят, що вирощують на м'ясо, при використанні у складі комбікормів добавок германію / М. Г. ПовозніковО. І. Соболєв, О. В. Гунчак //Сучасні агротехнології: тенденції та інновації : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 17–18 листопада 2015 р. – Вінниця, 2015. – Т. 3. – С. 193–196.

5. Соболєв О. І.Причини професійного стресу у педагогічних працівників / О. І. Соболєв //Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення : матеріали VIІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції,28 березня – 21 квітня 2016 р. – Біла Церква, 2016. ‒ С. 207‒214.

6. СоболевА. И.Влияние добавок лития в комбикорма на продуктивные качества гусят, выращиваемых на мясо / А. И. Соболев, Н.Г. Повозников, А.А. Грибанова//Современные технологии производства экологически чистых продуктов для устойчивого развития сельского хозяйства :материалымежд. конференции, 28-29-30 сентября 2016 г. ‒Тбилиси, 2016. ‒ С. 452‒456.

7. Соболєв О. І.Депонування селену у м’язовій тканині гусенят залежно від рівня його у комбікормах / О. І. Соболєв // Аграрна наука – виробництву : тези Державної наук.-практ. конф., 17 листопада 2016 р. – Біла Церква, 2016. – С. 49.

8. Соболєв О. І.Вплив добавок літію в комбікорми на перетравність поживних речовин гусенятами, що вирощуються на м’ясо / О. І. Соболєв, А. А. Грибанова // Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і докторантів, 18 травня 2017 р. – Біла Церква, 2017. – Ч. . – С. .

Участь у міжнародних наукових конференціях близькогоі далекого зарубіжжя

1. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів : Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва (м. Біла Церква, 14–15 травня 2015 р.).

2. Международная научно-практическая конференция : Научно-методическое сопровождение крупномасштабных инновационно-инвестиционных проектов развития животноводства в современных условиях хозяйствования (с. Кокино,Брянская область 28–30 мая 2015 г.).

3. Международная научно-практическаяконференция : Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства, посвящ. 85-летию образованию зооинженерного ф-та (г. Горки – Беларусь, 28–29 мая 2015 г.).

4. Міжнародна науково-практична конференція : Генетика, розведення та селекція тварин: актуальні проблеми та перспективи розвитку, присвяченої 80-річчю з дня народження видатного вченого-селекціонера, доктора с.-г. наук, професора, члена-кореспондента НААН М.З. Басовського(м. Біла Церква, 10–11 червня 2015 р.).

5. Международный научный симпозиум : Достижения и перспективыЗоотехнии и Биотехнологии, посвященный 75-летию высшегообразования и научныхисследований в Зоотехнии и БиотехнологииРеспублики Молдова (г. Кишинёв, 29–30 октября 2015 г.).

6. KonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej : Teoretyczne i praktyczneaspektyrozwojuwspółczesnejnauki (Poznan 30.09.2015 – 01.10.2015).

7. KonferencjiMiedzynarodowejNaukowoPraktycznej : Priorytetoweobszarynauki (Zakopane 29.11.2015 – 30.11.2015).

8. ІV Міжнародна конференція «Современные технологии производства экологически чистых продуктов для устойчивого развития сельского хозяйства» (Тбилиси, 28-29-30 сентября 2016 г.).

9Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів : Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва (м. Біла Церква, 18 травня 2017 р.).

Наукова робота доцента кафедри Бількевич Віти Володимирівни

1. Бількевич В.В., Дяченко Л.С. /Препарат дріжджового походження «Нупро» в раціонах курчат-бройлерів. Збірник наукових праць. 2015. Біла церква. Друк.

2. Бількевич В.В. /Кормова добавка «Нупро» та її вплив на забійні та м’ясні якості курчат-бройлерів. 2015. Хмельницьк, друк.

3. Бількевич В.В. Згодовування різних доз кормової добавки НуПро та її вплив на продуктивність курчат-бройлерів /В.В. Бількевич //Зб. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип.. 2 (89). Миколаїв  – С. 26-34.

4. Билькевич В.В. Скармливание кормовой добавки НуПро и ее влияние на химический и аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров /В.В. Билькевич //Сб. ст. по материалам LXIмеждународной научно-практической конференции. №9(58) Новосибирск. – 2016. – С. 140.

5. Билькевич В.В., Каркач П.М., Машкин Ю.О., Фесенко В.Ф. Добавка дрожжевого происхождения НуПро и ее влияние на продуктивность цыплят-бройлеров. Вісник БНАУ: Зб. наукових праць. – 2016. Вип. 1(125) – С. 38-43.

6. Билькевич В.В. Каркач П.ММашкин Ю.А. Гордиенко В.М. Фесенко В.Ф. Кузьменко П.И., Добавка дрожжевого происхождения НуПро и ее влияние на продуктивность цыплят-бройлеров, Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – Вип.1 (125). – Б. Церква. – 2016. – С. 38-43.

 

 

Наукова робота доцента кафедри Гордієнка Василя Михайловича

1. Годиенко В.М., Оптимальный период выращивания индюшат на м'ясо, II конференция Бал-тийских стран по птицеводству. – Вильнюс, 1994. – С. 28-29.

2. Гордиенко В.М. Wplvv enerqii metabo-liezneji roznego poziomo biatka surovego na wzrosi mbsa indyeezat, Miedzynarodowe mlodziezowe sum-pozyum drobiarskio Steszozenie Refera-tow Summaries. – Siedict. 1995. – С. 107-109.

3. Гордиенко В.М. Нормирование каль-ция и добавок вита-мину Д3 в комбикор-мах для индеек при клеточном содер-жании, Конференция Балтийских стран по птицеводству. – Вильнюс, 1998. – С. 126-127.

4. Гордиенко В.М. Каравашенко В.Ф.,  Батюжевський Ю.Н., Притуленко О.В. та ін. Рекомендації з нор-мованої годівлі сіль-ськогосподарської птиці ІП УААН./ Борки, 1998. – С. 122.

 

5. Гордиенко В.М. Сахацький М.І., Івко І.І., Іонов І.А. та ін. 6. Гордиенко В.М. Довідник птахівника. Технологічні норма-тиви виробництва продукції птахів-ництва базові та пер-спективні технології, Харків, 2001. –160 с.

7. Гордиенко В.М. Батюжевський Ю.Н., Притуленко О.В. Изучение эффектив-ности использования в рационах цыплят минерального корма изготовленного из вторичных минераль-ных ресурсов солее-вого призводства Міжвід. темат. наук. зб. / «Птахівництво» Інститут птахів-ництва УААН. – Вип. 52. – 2003. – С. 42-47.

 

Основні наукові праці доцента Фесенка Василя Федоровича

1.Збереженність поросят підвищується.Ж Тваринництво України,№3,1983, с.18-19.

2.Скармливание полиакриламида и минерально-витаминных добавок супоросным свиноматкам и молодняку на выращивании и откорме.В. кн.Нетрадиционные корма в питании сельскохозяйственных жывотных. Ужгород, 1984, с. 118-120.

3.Плодючість свиноматок залежно від згодовування поліакриламіду і мінерально-вітамінних добавок.Ж. Вісник сільськогосподарської науки, 1985, с.27-30.

4.Методика опытного дела в жывотноводстве. Методические рекомендации и рабочая тетрадь.Б. Церковь, 1986, 75с.

5.Дела и заботы свиноводов колхоза. Ж.Свиноводство,№3, 1988, с. 24—25.

6.Обробка сперми індиків газами.Ж.Тваринництво України, 1988, с.10-11.

7.Кормова добавка для  ремонтних і дорослих індичок.Патент України №93006633 від 29.03.1995.

8.Нове в годівлі свиноматок. Вісник БДАУ,1999, вип.22, с.97-99.

9.Кропива – важливий корм у раціоні свиней.Ж. Аграрні вісті, №2, с.27-28.

10.Вплив парааміно-бензойної кислоти (ПАБК) і мінеральних брикетів на якість молозива і молока свиноматок. Ж. Аграрні вісті,№3 с.25-26.

11.Вирощування ремонтного молодняку свиней.Типовий технологічний процес.СОУ 01.2-37-349:2005, Київ Мінагрополітики України.

12.Ріст і розвиток поросят-сисунів та якість молозива і молока свиноматок під впливом згодовування ПАБК і мінеральних брикетів.Зб. наукових праць.Б.Церква, №2,2016,с.16-21.

Основні наукові праці доцента Машкіна Юрія Олексійовича

1.– Бесулин В.И., Каркач П.М., Гордиєнко В.М., Фесенко В.Ф., Машкин Ю.О., Кузьменко П.И.  ЕС о запрете клеточного способа содержания кур. – Ж. Птицеводство, №7. – 2014. – С. 21-25.

2– Ю.О. Машкін. Вплив пробіотичної кормової добавки на забійні якості курчат-бройлерів, вирощених у клітковій батареї. – Ж. Сучасне птахівництво. – №8. 2014. – С. 21-25.

3. Машкін Ю.О., Мерзлов С.В. /Нарощування біомаси черв’яків за різних концентрацій феруму в субстраті. Збірник наукових праць №1(116), – 2015.–  Біла Церква. С. 103-106.

4. Машкін Ю.О., Мерзлов С.В. Вермикультивування – альтернативний спосіб одержання білково-мінеральної кормової добавки/ Збірник наукових праць – 2015.–  Біла Церква. Друк.

5. Каркач П.М., Машкін Ю.О., Бількевич В.В. Вплив комплексного препарату Аміновіт на м’ясну продуктивність курчат-бройлерів. Вісник БНАУ:Зб. наукових праць. – 2016. Вип..1 (125). – С. 102-106.

6. Бількевич В.В., Каркач П.М., Машкін Ю.О., Фесенко В.Ф. Добавка дрожжевого происхождения НуПро и ее влияние на продуктивность цыплят-бройлеров.Вісник БНАУ: Зб. наукових праць. – 2016. Вип.. 1(125) – С.