Навчально-методичне забезпечення | Кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Навчальний процес побудований таким чином, щоб студенти опановували теоретичні та практичні знання в галузі фінансово-кредитного забезпечення, управління ризиками, страхування і фондового ринку і могли застосовувати їх у своїй професійній діяльності. З цією метою членами кафедри підготовлено та видано ряд оригінальних підручників і посібників, які використовуються в навчальному процесі

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку підручників і навчально-методичних посібників із профільних дисциплін. Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками та навчальними посібниками, які підготовлені викладачами кафедри.

Основні підручники та навчальні посібники:

1. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / О.М. Варченко, А. С. Даниленко, Д.Ф. Крисанов та ін. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 396 с.

2. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / Г.М. Калетник, А.С. Даниленко, О.М. Варченко, В. М. Ціхановська. – К.: Хай-Тек Пресс, 2013. – 686 c.

3. Логістика: теорія і практика: Навчальний посібник / О.М. Варченко, А. С. Даниленко, О.В. Шубравська та ін. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 408 с.

4. Теорія фінансів: Підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; За ред. проф. В.М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: ЦУЛ, 2010. – 576 с.

5. Основи сталого розвитку аграрного сектору / За заг. редакцією Я. Сансебе, Т.М. Димань. – Біла Церква, 2010. – 300 с.

6. Концептуальні основи сталого розвитку агросфери / О.М. Варченко, А. С. Даниленко, О.В. Шубравська та ін.; – БНАУ – Біла Церква, 2010. – 160с.

У видавничому центрі університету видано навчальні матеріали та робочі зошити:

1. Центральний банк і грошово-кредитна політикa: Навчально-методичний посібник з організації практичних занять та самостійної роботи студентів.

2. Міжнародний маркетинг: методичні рекомендації для проведення семінарських занять і самостійної роботи.

3. Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи за освітньо- кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

4. Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт.

5. Управління маркетингом. Програма та методичні рекомендації з вивчення курсу.

6. Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

7. Інвестування: методичні рекомендації з організації, проведення та оцінювання навчальної практики для студентів економічного факультету.

8. Інвестування. Програма та методичні рекомендації з вивчення курсу з елементами кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів економічного факультету.

9. Інвестування. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами економічного факультету. 

10. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки для студентів економічного факультету.

11. Біржова діяльність «Фондова біржа»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічного факультету.

12. Біржова діяльність «Товарна біржа»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічного факультету.

13. Біржова діяльність «Валютна біржа »: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічного факультету) / Шевченко А.О., Батажок С.Г. – Біла Церква, 2014. – 152с.

14. Кон’юнктура світових товарних ринків : Навчально – методичний посібник для студентів всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр.

15. Організація діяльності ринкової інфраструктури: Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів.

16. Організація діяльності ринкової інфраструктури: програма та методичне забезпечення дисципліни.

17. Біржовий ринок: навчально-методичний посібник.

18. Ціни і ціноутворення: Програма та методичне забезпечення дисципліни / для студентів економічного факультету.

19. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності «Фінанси і кредит».

20. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності «Фінанси і кредит».

21. Наскрізна програма практик для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр зі спеціальності «Фінанси і кредит».

22. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи студентів економічного факультету.

23. Бюджетна система: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів економічного факультету.

24. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи студентів економічного факультету.

25. Фінанси підприємств: Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни студентами економічного факультету.

26. Управління фінансовою санацією підприємств:Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів економічного факультету.