Навчально-методичне забезпечення | Кафедри менеджменту

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту поповнили бібліотечний фонд БНАУ сучасними навчально-методичними виданнями

Стратегічною метою кафедри менеджменту є забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному і методичному рівні, з урахуванням найновіших досягненьуправлінської науки та вимог роботодавців; формування конкурентоспроможного фахівця через  здобуття молоддю необхідних
культурологічних та професійних компетентностей.

На кафедрі відбувається системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури. Так, нещодавно бібліотечний фонд БНАУ поповнився сучасними навчально-методичними виданнями:

Операційний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами всіх форм навчання галузі знань 07 – управління та  адміністрування за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу /
М. В. Вихор. – Біла Церква, 2016. – 172 с.

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів різних форм навчання / Л. М. Сатир, Н. В. Коваль, О. І. Шемігон. – Біла Церква, 2016. – 28 с.

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки / Ю. С. Гринчук, Т. В. Арбузова, Н. В. Коваль, Л. П. Хахула. – Біла Церква, 2017. – 19 с.

Підготовлені навчально-методичні видання є важливим інструментом підвищення якості навчального процесу.