Навчально-методичне забезпечення | Кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки

 Автори: Даниленко А. С., Юхименко П. І., Сокольська Т. В.,
 Арбузова Т. В.,Білик О.В.,Іванова Л. С.,Загурський О.М.,
 Лобунець В.І. Паска І. М., Поліщук С. П. 

Монографія присвячена розробці теоретичних та практичних засад формування інституціонального середовища публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій і становить науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, керівників різних управлінських структур, а також для аспірантів та студентів аграрних вищих навчальних закладів за спеціальністю публічне управління та адміністрування.

 

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку підручників і навчально-методичних посібників із профільних дисциплін. Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками та навчальними посібниками, які підготовлені викладачами кафедри.

Основні підручники та навчальні посібники:

  1. Інституціоналізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій: теорія і практика: монографія / А.С. Даниленко, П.І. Юхименко, Т.В. Сокольська та ін.; К.: Центр учбової літератури,2018. – 320 с.

Конкурентоспроможність аграрного підприємства: навчальний посібник/А.С. Даниленко, О.М.Загурський, П.І.Юхименко та ін. За заг. Ред. д-ра екон.наук, професора ,академіка НААН Даниленка А.С.–Біла Церква: БНАУ, 2018-248 с.

Стан та умови розвитку економіки в України теорія, методологія, практика. Колективна монографія / Під ред. д-ра екон. наук, професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.В.», 2018. – 264 с (Сокольська Т.В. (розділ III. п 3.4 Економічні обмежуючі фактори розвитку аграрного сектору в Україні) (ст. 147-155).

Базові дефініції з економіки: навчальний посібник/ за ред. П.І.Юхименка, О.А.Шуст // Бабицька О.О., Бойко С.В., Гура А.М., Житник Т.П., Загурський О.М., Паска І.М.,Приходька Т.В., Рибак Н.О., Сокольська Т. В., Сатир Л.М., Шуст.О.А., Юхименко П.І. .–Біла Церква, Білоцерківський навчально-науково-виробничий комплекс «Освіта», 2017.–260 с.

Конкурентоспроможність підприємства аграрного сектору економіки: інституціонально-інноваційний аспект: монографія / А.С. Даниленко, О.М. Загурський, П.І. Юхименко Сокольська Т.В. та ін. За заг. ред. д-ра екон. наук, професора, академіка НААН України Даниленка А.С. – Біла Церква: БНАУ, 2018. – 374 с.

Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, І.В. Артімонова, І.О. Бистрова, О.О. Рудич, Н.І. Шаціло, О.А. Шуст, Іванова Л.С., Вернюк Н.С.,Сокольська Т.В. – Біла Церква, 2011. – 259 с. 

Сокольська Т.В. Ресурсне та економічне забезпечення стійкого зростання сільськогосподарського виробництва / Т.В. Сокольська. – Біла Церква, 2016. – 339 с.

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: навч. посіб. / Л.Є.Корнієнко, Б.М.Ярчук, Р.В. Тирсін, Т.М. Царенко, Т.В.Сокольська – К.: Аграрна освіта, 2013.– 349 с.

Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку молока / А.С. Даниленко,О.М. Варченко, І.В. Свиноус, О.А. Шуст, І.В. Артімонова, Н.С. Вернюк, М.Ю. Гарбуз,В.В. Зубченко, Д.М. Микитюк, І.М. Паска, В.І. Радько, Т.П. Руда, О.О. Рудич, Л.М. Сатир,Т.В. Сокольська, В.М. Ціхановська, Н.І. Шаціло. – Біла Церква, 2012. – 236 с.

Організація і планування сільськогосподарського виробництва / М.М. Ільчук, Л. Зрібняк, В.І. Губенко та ін.// Підручник. Вінниця: «Нова книга». − 2009. − 455 с.

Методологія і організація наукових досліджень / В.І. Губенко, Т.В. Арбузова, В.І. Лобунець // Навчальний посібник. − БНАУ. − 2006. − 212 с.

 Міжнародний менеджмент. Навч. посіб. //Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. Лобунець В.І. та ін. – К.: ЦУЛ, 2011.– 488 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки і захисту магістерської (дипломної) роботи спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності «Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності»  

Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності «Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності»

 Методичні рекомендації щодо підготовки виконання та захисту курсових робіт (проектів) з курсу «Організація і планування  сільськогосподарського виробництва»

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» 

 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності: для підготовки студентів ОКР «Бакалавр»

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для підготовки ОКР «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів економічного факультету всіх форм навчання.

Державне та регіональне управління: програма та методичне забезпечення дисципліни для студентів економічного факультету всіх форм навчання.

Міжнародні економічні відносини: програма та методичне забезпечення дисципліни для студентів економічного факультету всіх форм навчання.

 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів економічного факультету .

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для магістрів за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Система наукових методів нормування праці: Методичні вказівки для проходження навчальної для студентів ОКР «Бакалавр».

Валютно-фінансовий механізм ЗЕД: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр».

Організація виробництва: Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань для студентів ОКР «Бакалавр».