Професорсько-викладацький склад | Кафедри генетики, розведення та селекції тварин

Ставецька Руслана Володимирівна / Ruslana Stavetska
Вчене звання і науковий ступінь: 
завідувач кафедри, доктор с.-г. наук, доцент / Head of the Department, Dr of agricultural sciences, associate professor
Напрям наукової діяльності: 

Методи підвищення селекції молочної худоби та свиней

Methods of increasing the selection of dairy cattle and pigs

Викладає дисципліни: 
Розведення сільськогосподарських тварин; Сучасні методи дослідження у селекції / Breeding of animals; Modern methods of research in breeding
Буштрук Марина Віталіївна /Maryna Bushtruk
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат с.-г. наук, доцент / PhD in agricultural sciences, associate professor
Напрям наукової діяльності: 

Оцінка бугаїв-плідників різного походження за показниками відтворювальної здатності

Estimation of pedigrees of different origins on indicators of reproductive ability

Викладає дисципліни: 
Генетика з основами біометрії; Розведення с.-г. тварин; Методи збереженя і використання генофонду тварин/Genetics of animals, including population genetics; Breeding of animals;
Старостенко Ірина Сергіївна / Iryna Starostenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат с.-г. наук, доцент / PhD in agricultural sciences, associate professor
Напрям наукової діяльності: 

Ефективність оцінки і відбору бугаїв-плідників за походженням та власною продуктивністю 

Efficiency of estimation and selection of pedigree bulls by origin and own productivity

Викладає дисципліни: 
Розведення та селекція риб: Генетика риб; Генетика популяцій; Спецгенетика / Breeding and selection of fish: Genetics of fish; Genetics of populations; Special genetics
Ткачено Сергій Васильович / Serhii Tkachenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат біол. наук, доцент / PhD in biological sciences, associate professor
Напрям наукової діяльності: 

Проходження мейозу ооцитів корів поза організму

Transmission of oocytes meiosis outside the body of cows

Викладає дисципліни: 
Генетика з основами біометрії; Селекція с.-г. тварин /Genetics of animals, including population genetics; Selection of animals
Титаренко Ірина Василівна /Iryna Tytarenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат с.-г. наук, доцент / PhD in agricultural sciences, associate professor
Напрям наукової діяльності: 

Ефективність оцінки відтворної здатності корів молочних порід 

Efficiency of evaluation of reproductive ability of cows of dairy breeds

Викладає дисципліни: 
Організація племінної справи; Розведення с.-г. тварин, Основи генетики і розведення с.-г. тварин/ Selection work in animal husbandry; Breeding of animals
Бабенко Олена Іванівна / Olena Babenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат с.-г. наук, асистент кафедри / PhD in agricultural sciences, assistant professor
Напрям наукової діяльності: 

Поліморфізм генів у тварин молочної худоби та їх вплив на формування господарськи корисних ознак

Polymorphism of genes in animals of dairy cattle and their influence on the formation of economic benefits

Викладає дисципліни: 
Генетика і біометрія, Біотехнологія відтворення с.-г. тварин, Основи генетики і розведення с.-г. тварин /Genetics of animals, including population genetics; Biotechnology of reproduction s.-g. animals
Клопенко Наталія Ігорівна /Natalia Klopenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат с.-г. наук, асистент кафедри / PhD in agricultural sciences, assistant professor
Напрям наукової діяльності: 

Ефективність відтворного і вбирного схрещування у племінних стадах молочної худоби

Efficiency of reproductive and inbred breeding in breeding herds of dairy cattle

Викладає дисципліни: 
Генетика з основами біометрії; Розведення с.-г. тварин /Genetics of animals, including population genetics; Breeding of animals;
Судика Валерій Вікторович /Valerii Sudyka
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат с.-г. наук, доцент / PhD in agricultural sciences, associate professor
Напрям наукової діяльності: 

Оптимізація селекційного процесу в популяціях молочної худоби

Optimization of breeding process in dairy cattle populations

Викладає дисципліни: 
Розведення с.-г. тварин; Інформаційно-обчислювальні системи у селекції тварин / Breeding of animal, Information and computing systems in the selection of animals

Ставецька Руслана Володимирівна, завідувач кафедри генетики, розведення та селекції тварин, доктор сільськогосподарських наук, доцент

 .У 1998 р. закінчила з відзнакою зооінженерний факультет Білоцерківського державного аграрного університету. У 1999 році працювала зоотехніком-селекціонером в КСП «Україна» Коростишівського району Житомирської області. У 1999–2002 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського ДАУ під науковим керівництвом д-ра с.-г. наук І.А.Рудика. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність формування стад молочної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції», у 2013 р. – докторську дисертацію на тему: «Методи підвищення ефективності селекції популяцій молочної худоби».

У 2002–2005 рр. працювала асистентом, а з 2006 р. – доцентом кафедри розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського національного аграрного університету. Вчене звання доцента кафедри присвоєно у 2008 році.

Опубліковано близько 80 наукових та методичних робіт.

e-mail: rstavetska@gmail.com

 Розведення сільськогосподарських тварин: навчальний посібник для студ. агр. вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації [Рудик І. А., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ставецька Р.В. та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 339 с.

1. Ставецька Р.В. Ефективність використання кнурів залежно від їх генотипу та віку //  Р.В. Ставецька, Н.А. Піотрович  / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква. - № 2 (112). – 2014. – С. 36-39.

2. Ставецька Р.В. Багатоплідність свиноматок різних генотипів та їх репродуктивність // Р.В. Ставецька, Н.А. Піотрович / Тваринництво України -  2015. – № 4. – С. 7–12.

3. Ставецька Р.В. Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок / Р.В. Ставецька, Н.А. Піотрович / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2015. – № 1 (116). – С. 65–70.

4. Клопенко Н.І., Ставецька Р.В. Генетична детермінація господарського використання корів молочного напряму продуктивності за вбирного схрещування / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква. - № 1 (116). – 2015. – С. 23-28.    

5. Ставецька Р. В. Співвідносна мінливість молочної продуктивності та промірів тіла первісток української чорно-рябої молочної породи / Р.В.Ставецька, Ю.П.Динько// Наук. Вісник: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Зб. Наук. Праць БНАУ. – Біла Церква, 2016. – № 1 (125) – С.108-115.

6. Ставецька Р. В. Морфологічні властивості вим’я корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування / Р. В. Ставецька, Н. І. Клопенко // Розведення і генетика тварин. – Вінниця, 2016. – Вип. 51. − С. 153−160.

7. Ставецька Р. В. Ефекти загальної та специфічної комбінаційної здатності за репродуктивними якостями свиноматок / Р. В. Ставецька, Н. А. Піотрович // Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». – Суми, 2016. – Вип. 1 (29). − С. 105−120.

                                        

Буштрук Марина Віталіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

У 1992 році закінчила зооінженерний факультет Української Ордена Трудового Червоного прапора  с.-г. академії, м. Київ.

У 1994–1997 рр. навчалася в стаціонарній аспірантурі  Інституту розведення та генетики тварин УААН під керівництвом д-р с.-г. наук, професорів М.З. Басовського та М.Я. Єфіменка.

З вересні 1997 р. почала працювати на посаді асистента кафедри розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського державного аграрного університету. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка і добір бугаїв чорно-рябої породи за показниками відтворної здатності».

З 2004 року – доцент кафедри розведення і генетики с.-г. тварин. Є членом методкомісії факультету.

Опубліковано близько 50 наукових та методичних робіт.

e-mail: marbushtruk@ukr.net

Основні публікації

1.  Розведення сільськогосподарських тварин: навчальний посібник для студ. агр. вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації [Рудик І. А., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ставецька Р.В. та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 339 с.

2.Буштрук М.В. Формування спермопродуктивності бугаїв-плідників / М.В. Буштрук, І.С. Старостенко, С.В. Ткаченко // Зб. наук. праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (72). – С. 188–191.

3. Буштрук М.В. Ефективність поетапної оцінки бугаїв-плідників / М.В. Буштрук, І.С. Старостенко, М.В. Ткаченко // Зб. наук. праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». –  Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (72). – С.  195–197.

4.Старостенко І.С., Форми успадкування племінної цінності бугаїв плідників/Буштрук М.В., Титаренко І.В.//Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – Вип.1 (116). – Б. Церква. -  2015. – С. 71-74. 

5.Буштрук М.В. Отбор матерей и отцов быков в процессе крупномасштабной селекции  /Старостекно И.С., Титаренко И.В.//Научно-методический журнал "Вестник БГСХА".– Горки – Беларусь.– 2016

6. Бойко А.В. Морфологическая и физиологическая характеристика криоконсервированной спермы быков в зависимости от технологической обработки,/Бойко А.В., Ствецкая Р.В., Буштрук М.В.//Инновации и современные технологии в производстве и переработке сельско-хозяйственной продукции:  Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2016. – 805 с.

7. Ствецкая Р.В. Влияние возраста быков и сезона года на показатели спермопродуктивности/Буштрук М.В.,Бойко А.В.//Сборник Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства - Казахстан, Алмата, 2016

 

Старостенко Ірина Сергіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

У 1985 р. закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л. Погребняка.У 1985–1987 р. обіймала посаду зоотехніка-селекціонера Кучаківського держплемзаводу згідно направлення Міністерства сільського господарства. У 1994 р. – посаду завідувача біотехнологічною лабораторією Білоцерківського сільськогосподарського інституту.

У 1996–1999 рр. навчалась в стаціонарній аспірантурі на кафедрі розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського ДАУ під керівництвом д-ра с.-г. наук, професора І.А. Рудика. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність оцінки та добору бугаїв української червоно-рябої молочної породи».

Після закінчення аспірантури зарахована на посаду наукового співробітника у Лабораторію систем ведення тваринництва Інституту розведення і генетики тварин УААН. З 2000 року працює на кафедрі розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського НАУ. У 2004 році присвоєно вчене звання доцента.

Опубліковано близько 50 наукових та методичних робіт.

Основні публікації

1.Розведення сільськогосподарських тварин: навчальний посібник для студ. агр. вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації [Рудик І. А., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ставецька Р.В. та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 339 с.

2. Старостенко І.С. Формування спермопродуктивності бугаїв-плідників / І.С. Старостенко, М.В. Буштрук, С.В. Ткаченко // Зб. наук. праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (72). – С. 188–191.

3. Оцінка і добір бугаїв-плівдників різних порід за власними показниками/ І.С. Старостенко, М.В. Буштрук, І.В. Титаренко, В.П. Даниленко // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. - № 1 (110). – Б.Церква. -  2014.

4. Форми успадкування племінної цінності бугаїв-плідників/І.С. Старостенко, М.В. Буштрук, І.В. Титаренко/ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць  – Біла Церква. - № 1 (116). – 2015. – С. 71-74.

      
     

 

Ткаченко Сергій Васильович, кандидат біологічних наук, доцент

 У 1986 р. закінчив зооінженерний факультет Ленінградського сільськогосподарського інституту, Росія. Після закінчення інституту навчався в аспірантурі при Всесоюзному  науково-дослідному інституті генетики і розведення с.-г. тварин (м.Санкт-Петербург).

         У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Генетика» на тему: «Влияние белков фолликулярной жидкости и аденилатов на прохождение мейоза ооцитами коров».

         У 1989–1998 рр. працював асистентом, а з 1999 р. – доцентом кафедри розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського державного аграрного університету. Вчене звання доцента кафедри присвоєно у 2000 році.

         З 2006 р. працює на посаді начальника довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи.

Опубліковано близько 40 наукових та методичних робіт.

Основні публікації

 

1. Розведення сільськогосподарських тварин: навчальний посібник для студ. агр. вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації [Рудик І. А., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ставецька Р.В. та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 339 с.

2. Вплив інтенсивності добору батьків бугаїв на величину генетичного прогресу в популяції / Ткаченко М.В., Ткаченко С.В., Буштрук М.В., Старостенко І.С. // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – Вінниця, 2012.

3.  Ткаченко М.В. Удосконалення генеалогічної структури племінних стад української чорно-рябої молочної худоби шляхом виявлення і використання бугаїв-лідерів / М.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – Б.Церква, 2014. – № 1 (110).

4. Ткаченко С.В., Ткаченко М.В. Моделювання різних варіантів селекції у популяції української чорно-рябої молочної породи  /Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква. - № 1 (116). – 2015. – С. 75-78.

5. Ткаченко М. В., Ткаченко С. В. Ефективність використання бугаїв-плідників голштинської породи для поліпшення української чорно-рябої молочної породи/ М.В.Ткаченко, С.В.Ткаченко// Наук. Вісник: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Зб. наук. Праць БНАУ. – Біла Церква, 2016. – № 1 (125) – С. 115 –119.

 

Титаренко Ірина Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 У 2003 році закінчила з відзнакою Білоцерківський державний аграрний університет за спеціальністю «зооінженерія» та здобула кваліфікацію зооінженера і вступила до аспірантури на кафедру розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського ДАУ під керівництвом д-ра с.-г. наук професора І.А. Рудика. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методи підвищення відтворної здатності корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід».

У 2006–2012 рр. – асистент, з 2012 р. по теперішній час – доцент кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Білоцерківського НАУ.

Має 27 публікацій, з них 23 наукових та 4 навчально-методичного характеру.

e-mail: iraponom80@ukr.net

Основні публікації

1. Розведення сільськогосподарських тварин: навчальний посібник для студ. агр. вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації [Рудик І. А., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ставецька Р.В. та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 339 с.

2. Титаренко І.В. Відтворна здатність корів залежно від генеалогічної належності / І.В. Титаренко, І.С. Старостенко, М.В. Буштрук // Зб. наук. праць Вінницького НАУ. – Вінниця. – Вип. 8 (48). – 2011. – С. 74–78.

3. Титаренко І.В. Взаємозв’язок між показниками молочної продуктивності та відтворної здатності корів / І.В. Титаренко, В.В. Судика, М.В. Ткаченко // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ.– Біла Церква. – Вип. 7 (90).– 2012.– С. 29–33.

4. Титаренко І.В. Вплив живої маси та статі новонароджених телят на характер проходження отелень у корів молочних порід / І.В. Титаренко, М.В. Буштрук, І.С. Старостенко // Розведення і генетика тварин: міжвідомчий темат. наук. зб. – К., 2012. – Вип. 46. – С. 240–241.

5. Вплив генетичних факторів на характер перебігу отелень у корів молочних порід [Титаренко І.В., Буштрук М.В., Старостенко І.С., Ткаченко С.В.] // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2013.– Вип. 1(22). – С. 135–138.

 

 

Бабенко Олена Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент

У 2000 році закінчила з відзнакою факультет ветеринарної медицини Білоцерківського державного аграрного університету. У 2009–2012 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі екотрофології Білоцерківського ДАУ, науковий керівник д-р с.-г. наук професор Т.М. Димань.У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Генетичні аспекти підвищення ефективності селекції молочної худоби». Із 2012 р. по теперішній час працює асистентом кафедри  генетики, розведення та селекції тварин Білоцерківського НАУ.

Опубліковано близько 20 наукових та методичних робіт.

 

Основні публікації

1. Ефективність відбору бугаїв-плідників голштинської породи за молочною продуктивністю їх матерів / Р.В. Ставецька, І.А. Рудик, О.В. Білоус, О. І. Бабенко // Науковий вісник НУБіП  України. – К., 2009. – Вип. 138. – С. 106–114.

2. Бабенко О.І. Молекулярно-генетичний аналіз популяції голштинської породи / О.І. Бабенко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харківської ДЗА. – Х.: РВВ ХДЗА, 2010. – Вип. 21. – Ч. 2. – Т. 2. – С. 437–444.

3. Бабенко О.І. Поліморфізм гена соматотропного гормону у голштинської породи великої рогатої худоби  та його зв’язок з господарськи корисними ознаками. / О.І. Бабенко, Т.М. Димань // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2010. – № 7 (17). – С. 7–10.

4. Бабенко О.І. Особливості успадкування племінної цінності за продуктивними ознаками молочної худоби / О.І. Бабенко // Вісник Черкаського інституту АПВ: міжвід. темат. зб. наук. праць. – Черкаси, 2011. – Вип. 11. – С. 141–145.

5. Бабенко О.І. Форми успадкування племінної цінності за масовою часткою жиру та білка в молоці корів / О.І. Бабенко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць БНАУ. – Біла Церква, 2011. – Вип. 6 (88). – С. 22–26.

6. Бабенко О.І. Ефективність селекції в популяціях молочної худоби / О.І. Бабенко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць  БНАУ. – Біла Церква, 2012. – Вип. 7 (90). – 16–20.

7. Бабенко Е.И. Наследование племенной ценности по селекционным признакам молочного скота / Е.И. Бабенко, И.А. Рудик, В.П. Олешко // Аграрная наука – сельскому хазяйству. – Барнаул: РИО АГАУ,  2014. – Кн. 3. – С. 129–133.

 

Клопенко Наталія Ігорівна, асистент

. У 2003 році з відзнакою закінчила зооінженерний факультет Білоцерківського державного аграрного університету. У 2007–2010 роках працювала лаборантом на кафедрі розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського НАУ. У 2010 році вступила до стаціонарної аспірантури на кафедру розведення і генетики с.-г. тварин БНАУ. З 2014 року працює асистентом на кафедрі . У 2016 році успішно захистила дисертаційну роботу на тему: «Ефективність вбирного схрещування у племінних стадах молочної худоби».

Опубліковано більше 20 наукових робіт.

e-mail: dripa2604@ukr.net

Основні публікації

      

  1.  Клопенко Н. І. Генетичні особливості полімастії та політелії у стадах молочної худоби / Н. І. Клопенко // Наук. вісник «Асканія-Нова», присвячений 140-річчю з дня народження академіка М. Ф. Іванова. – «Пиел», 2012. – Вип. 5 . – Ч. ІІ. – С. 81–87.
  2.  Клопенко Н. І. Вплив вбирного схрещування на  господарськи корисні ознаки корів / Клопенко Н.І. //  Вісник СНАУ. – Суми, 2013. – Вип. 1 (22). – С. 37–40.
  3. Ставецька Р. В. Господарське використання та причини вибуття корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування із голштинською породою / Р. В. Ставецька, Н. І. Клопенко // Наук. вісник НУБіПу. – Київ, 2014. – Вип. 202. − С. 239–247.
  4. Клопенко Н.І., Ставецька Р.В. Генетична детермінація господарського використання корів молочного напряму продуктивності за вбирного схрещування / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква. - № 1 (116). – 2015. – С. 23-28. 
  5. Клопенко Н. І., Бабенко О. І. Вплив вбирного схрещування на молочну продуктивність та живу масу корів української чорно-рябої молочної породи/ Н.І.Клопенко, О.І.Бабенко // Наук. Вісник: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Зб. Наук. Праць БНАУ. – Біла Церква, 2016. – № 1 (125) – С.95-101

    

Судика Валерій Вікторович 

У 1998 р. закінчив з відзнакою зооінженерний факультет Білоцерківського державного аграрного університету. У 2000 році вступив до аспірантури на кафедру розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського ДАУ.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію «Оптимізація селекційного процесу в популяціях молочної худоби».

З  2006 р. – доцент кафедри розведення і генетики с.-г. тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

         За результатами досліджень опубліковано 15 статей та дві методичні рекомендації.

e-mail: vsudyka74@ukr.net

 

Основні публікації

         1. Судика В.В., Буштрук М.В., Старостенко І.С.  Вплив кількості батьків бугаїв, ліній і величини банку сперми на генетичний прогрес за надоєм в популяції молочної худоби // Наук. вісник НУБіПУ: - Київ, 2011. – Вип. 160. – Ч. 1. – С. 28-34.

         2. Судика В.В., Буштрук М.В., Старостенко І.С. Моделювання альтернативних варіантів програми селекції популяції молочної худоби // Наук. вісник Херсонського НАУ. – 2012.

3. Ставецька Р.В., Судика В.В., Піотрович Н.А. Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів та за різних варіантів підбору // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів,  2016. – Т. 18. - № 4 (72).  - С. 139-143.