Професорсько-викладацький склад | Кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва

Бровко Наталія Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Зав. кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, член Спілки юристів України, член Міжнародної поліцейської асоціації (Інтерпол) в Україні
Напрям наукової діяльності: 

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  "Захист права людини на особисту свободу в контексті протидії торгівлі людьми: філософсько-правовий аспект»  за спеціальністю  «Філофофія права».

Напрям наукових досліджень: Філософія права, Конституційне право України. Основною метою досліджень є всебічне обгрунтування   та аналіз прав людини  і громадянина в Україні, їх захист  від протиправних посягань.   Є співавтором навчальних посібників «Філософсько-правові засади протидії торгівлі людьми в громадянському суспільстві», «Філософсько-правові засади протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми в громадянському суспільстві», «Проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади  в Україні».

Має значну кількість публікацій у фахових виданнях, також і в тих що внесені до Index Copernicus. Брала участь у міжнародних конференціях (Польща, Словацька республіка), має праці, що опубліковані у виданнях іноземних держав (Молдова, Словацька республіка).

Викладає дисципліни: 
Філософія права, Конституційне право України, Конституційний процес, Міграційне право, Юридична деонтологія.
Мельник Олеся Григорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Теоретичні засади правовідносин в сфері реалізації судової влади»

Напрям наукових досліджень: правовідносини у сфері судової влади, нотаріат, право Європейського Союзу.

Основною метою досліджень є формування теоретичної бази у сфері регулювання  правовідносин в ході реалізації  судової влади.

Активно працює над виконанням плану доцентської підготовки, готується до проходження  стажування за кордоном. Викладає дисципліни англійською мовою. Має ряд публікацій у фахових виданнях, також і в тих що внесені до Index Copernicus. Є співавтором навчального посібника «Проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади  в Україні».

Викладає дисципліни: 
Проблеми європейського права, Страхове право, Юридична риторика, Право Європейського Союзу
Терещук Микола Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Напрям наукових досліджень: теорія держави і права, історія політичних і правових вчень.

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат юридичних наук на тему: «Інститут відповідальності в публічному праві».

Має ряд публікацій у фахових виданнях, також і в тих що внесені до Index Copernicus. Брав активну участь у міжнародних конференціях (Польща, Словацька республіка), має праці, що опубліковані у виданнях іноземних держав (Молдова, Словацька республіка).

Є співавтором навчального посібника «Проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади  в Україні».

Відповідає за міжнародну діяльність на факультеті.

Викладає дисципліни: 
Державне право зарубіжних країн,Історія вчень про державу і право, Теорія держави і права.
Росавицький Олександр Олексійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Напрям наукових досліджень: історико-правові засади державного будівництва  в Україні та зарубіжних країнах.

Викладає дисципліни: Історія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн, Правознавство.

Всебічно забезпечує функціонування електронних систем на факультеті,  є відповідальним за профорієнтаційну робота на кафедрі.

Викладає дисципліни: 
Правова статистика,Історія держави і права зарубіжних країн, Історія держави і права України, Правознавство.

Історія підготовки правників в Білоцерківському державному аграрному університеті веде відлік з 1993 року, коли на економічному факультеті була відкрита спеціалізація «Правове забезпечення галузей АПК» в рамках спеціальності «Менеджмент АПК».

20 травня  1999 року була створена кафедра «Правознавство».

У 2001 році відповідно до ліцензії  Міністерства освіти і науки України було надано право підготовки фахівців  з напрямку «Право» за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

12 травня 2003 року був створений юридичний факультет  у складі трьох кафедр.

З 2003 року кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент Бурлака Сергій Іванович.

З червня 2013 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Бровко Наталія Іванівна.

До штату кафедри входять: 3 кандидати юридичних наук, 1 аспірант, лаборант.

Телефон кафедри: 34-67-01