Професорсько-викладацький склад | Кафедри публічно-правових дисциплін

Нікітенко Олександр Іванович – в.о. завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
доктор юрид. наук, професор, Заслужений юрист України
Напрям наукової діяльності: 

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 (теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право) на тему «Адміністративно-правовий захист власності в Україні». У 1997 році отримав вчене звання доцента кафедри адміністративного права та процесу. У 2005 році отримав звання професора.

У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 (теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право) на тему «Теоретичні проблеми удосконаленнязабезпечення внутрішньої безпеки України правоохоронними органами» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

Є автором  145 наукових праць, з них 3 монографії, 5 навчальних посібників з «Адміністративного права» (в схемах)», навчальний посібник у співавторстві «Легалізація і відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом»,  навчального посібника «Дільничний інспектор», посібник «Організація діяльності органів внутрішніх справ», а також науково-методичних рекомендацій у сфері діяльності для правоохоронних органів.

Здійснює наукову розробку за темою «Забезпечення внутрішньої безпеки України», де виділені спеціальні ознаки діяльності правоохоронних органів в сфері внутрішньої, економічної, інформаційної  діяльності тощо.

Працював вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Міжнародного університету бізнеса і права. Є розробником чисельних методичних рекомендацій з адміністративного права і процесу та уаправління органів внутрішніх справ.

Проходив навчання в Польщі та США.

Має нагороди «Хрест Слави», два Хреста» «За відданність службі в органах внутрішніх справ», медалі та почесні грамоти.

Викладає дисципліни: 
«Адмінісративне право», «Адміністративний процес», «Актуальні проблеми адміністративного права»
Сокиринська Оксана Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) на тему «Сліди людини та їх роль у розслідуванні злочинів», та здобула науковий ступінь кандидата  юридичних наук.   У 2007 році отримала вчена звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. Здійснює розробку комплексної теми «Теоретичні основи криміналістичного слідознавства». Є співавтором підручника «Правознавство», автором навчального посібника «Міжнародне право: курс лекцій», автором багатьох наукових публікацій, учасником конференцій, круглих столів в тому числі й закордоном, розробником числених методичних рекомендацій з дисциплін кафедри. Проходила стажування в університеті м. Гіссен, Німеччина та на виробництві.

Викладає дисципліни: 
«Криміналістика», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право»
Сімакова Світлана Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес; криміналістика, судова експертиза та оперативно-розшукова діяльність) на тему «Чинність кримінального процесуального закону», та здобула науковий ступінь кандидата  юридичних наук.   З 2014 року працює доцентом кафедри публічно-правових дисциплін. Здійснює розробку комплексної теми «Дія кримінального процесуального закону». Після захисту кандидатської дисертації опублікувала монографію по темі дисертації, є співавтором навчального посібника «Філософсько-правові засади протидії торгівлі людьми в громадянському суспільстві», та навчального посібника «Філософсько-правові засади протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми в громадянському суспільстві». Також  є автором багатьох наукових публікацій, розробником методичних рекомендацій з дисциплін кафедри. Являється  рецензентом багатьох  навчальних  посібників.  У 2015 р. пройшла стажування викладачів БНАУ у Гісенському університеті ім. Юстуса Лібіха,  м. Гіссен (Німечина). У 2016 -2017 р.р. пройшла стажування в умовах виробництва – Білоцерківський відділ поліції ГУ Національної поліції в Київській області за тематикою: «Особливості розслідування кримінальних правопорушень вчинених окремими категоріями громадян України».

Викладає дисципліни: 
Кримінологія, Кримінальний процес України, Кримінально-виконавче-право України.
Самойлович Артур Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Являється здобувачем кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП. Тема кандидатської дисертації «Адміністративно-правове регулювання галузі рослинництва». Має понад 20 участей у конференціях державного та міжнародного рівня, 6 статей у фахових виданнях. Є співавтором підручника «Правознавство». У 2017 році проходив стажування в умовах виробництва у Білоцерківському міському фінансовому управлінні.

Викладає дисципліни: 
«Адміністативне право», «Адміністративний процес», «Митне право».
Ковальчук Інна Валентинівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правовий аналіз"

Напрям наукових досліджень: Податкове право, Муніципальне право.

Основною  метою  досліджень є  формування  теоретичної  бази  у  сфері  регулювання  відносин,   що пов'язані з регулюванням суспільних відносин у сфері оподаткування.

Має значну кількість публікацій у фахових виданнях, також і в тих що внесені до Index Copernicus та праці, що опубліковані у виданнях іноземних держав (Чехія, Словацька республіка). Є співавтором навчальних посібників «Правові засади зовнішньоекономічної діяльності  суб’єктів агробізнесу», «Проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади  в Україні».

Викладає дисципліни: 
Актуальні проблеми теорії держави і права, Муніципальне право, Інвестиційне право, Податкове право Державна служба.
Маменко Борис Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент

Історія кафедри публічно-правових дисциплін 

 

Історія підготовки правників в Білоцерківському державному аграрному університеті веде відлік з 1993 року, коли на економічному факультеті була відкрита спеціалізація «Правове забезпечення галузей АПК» в рамках спеціальності «Менеджмент АПК». 20 травня  1999 року була створена кафедра «Правознавство».

У 2001 році відповідно до ліцензії  Міністерства освіти і науки України було надано право підготовки фахівців  з напрямку «Право» за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 12 травня 2003 року був створений юридичний факультет  у складі трьох кафедр.

Першу кандидатську дисертацію на кафедрі захистив Кузнєцов Віталій Олександрович, який до лютого 2006 року очолював кафедру. Нині кафедрою завідує кандидат юридичних наук, доцент Сокиринська Оксана Анатоліївна.

На сьогодні напрямом наукового дослідження кафедри публічно-правових дисциплін є вивчення ситеми судових та правоохоронних органів, профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень. З’ясування  питань міжнародного та фінансового права.

Враховуючи специфіку дисциплін, що викладаються на кафедрі, керівництво долучає до навчального процесу професіоналів-практиків, що можуть поділитися зі студентами не тільки теоретичними знаннями, але й практичними навиками з тих  дисциплін, що викладаються на кафедрі. Протягом навчального року запрошувалися працівники прокуратури, які проводили лекційні заняття для студентів 3-4 курсів, працівники адвокатури, суду, які приймали активну участь під час проведення круглого столу, який проводився на кафедрі, та  які ділилися зі студентами та викладачами своїми знаннями, отриманими під час практичної роботи. Запрошувалися  працівники з  центру підвищення кваліфікації Державної  кримінально-виконавчої служби України, які проводили практичні заняття  для студентів 3-4 курсів на території центру за тематикою «Гарантії забезпечення прав та обов’язків засуджених осіб у місцях позбавлення волі».

На кафедрі кураторами груп регулярно проводяться виховні години відповідно до затвердженого плану виховної роботи зі студентами  факультету права та лінгвістики. Наставники груп відвідують студентів і проводять профілактичні бесіди за місцем проживання студентів та тематичні лекції в гуртожитках.