Професорсько-викладацький склад | Кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

Карпенко Світлана Дмитрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, кандидат філол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2005 р. захистила  кандидатську дисертацію з фольклористики – «10.01.07» на тему: «Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин».

Напрями дослідження: фольклористика, українське казкознавство, зарубіжна література, комунікативна лінгвістика, українська мова.

Викладає дисципліни: Українська мова; історія зарубіжної літератури; вступ до мовознавства; основи теорії мовної комунікації.

Автор 78 науково-методичних  публікацій (в тому числі науково-метричних – Copernicus, РИНЦ) та наукових видань: 

  • Монографія: Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин / Світлана Карпенко – Біла Церква, Білоцерківдрук, 2008. – 164 с.
  • Довідник: Сюжетний покажчик українських народних казок М.П. Андрєєва / Упорядник, вступне слово та післямова С.Д. Карпенко. Науковий рецензент професор М.К. Дмитренко – Біла Церква: ПЦ БНАУ, 2015. – 160 с.
  • Навчальний посібник: Латинська мова для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації із напряму 6.110101 «Ветеринарна медицина» / В.І. Семілетко, С.Д. Карпенко, С.Б. Стовбецька. – Київ: «Аграрна освіта», 2011. – 170 с. (з Грифом наданим Міністерством аграрної політики і продовольства України)

 Реєстраційний номер в науково - метричній науковій базі ORCID: orcid.org/0000-0003-07002036.

 

Погоріла Світлана Григорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки – «13.00.04» на тему: «Професійно-педагогічна підготовка магістрів з економіки підприємництва у вищому навчальному закладі».

Напрями дослідження: педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі.

Викладає дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням), педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі, сучасні методи викладання у вищій школі.

Автор 35 наукових статей (в тому числі науково-метричних – Copernicus, РИНЦ) та методичних публікацій.

Реєстраційний номер в науково - метричній науковій базі ORCID: orcid.org/0000-0002-9202-0994.

Рудакова Тетяна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат філол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію з української мови – «10.02.01» на тему: «Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

Напрями дослідження: порівняльна лексикологія української та англійської мов, інноватика у викладанні української мови як іноземної

Викладає дисципліни: українська мова  (за професійним спрямуванням), іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Автор 23 наукових статей, а також науково-методичної літератури:

  • навчальний посібник „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія” – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 414 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-9508 від 14.10.2010 р.)
  • навчально-методичний посібник „Мовностилістичні особливості наукового стилю української мови: основні вимоги до написання та оформлення науково-дослідних робіт студентів” , Краматорськ, 2010.
  • „Українська мова за професійним спрямуванням : робочий зошит для студентів економічного факультету”, Біла Церква, 2015.
  • „Методичні вказівки для підготовки до атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою”,  Біла Церква, 2017.

Реєстраційний номер в науково - метричній науковій базі ORCID: orcid.org/0000-0002-4356-8769.

Тимчук Інна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теорії та методики професійної освіти за спеціальністю – «13.00.04».

Напрями дослідження: теорія і методика професійної освіти

Викладає дисципліни: українська мова у діловому спілкуванні, українська мова для перекладачів.

Автор 32 наукових статей (в тому числі науково-метричних – Copernicus, РИНЦ), а також науково-методичної літератури:

- Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів: Основи психології та  педагогіки: навчальний посібник / Барановська Л.В., Дьомін А.І., Мельник Л.А., Тимчук І.М. –Біла Церква, 2008. – 160 с.(Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист №1.4/18 –Г-125 від 17.01.2008).

Баран Наталія Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Напрями дослідження: педагогіка, риторика.

Тема наукового дослідження: «Формування риторичних умінь майбутніх філологів у процесі фахової підготовки»

Викладає дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням), риторика.

Автор 22 наукових статей, а також науково-методичної літератури:

 - Навчальний посібник для студентів ВНЗ «Українська мова (за професійним спрямуванням)» : навчальний посібник/ Барановська Л.В., Іващенко Н.І., Саражинська І.А., Баран Н.А. – Біла Церква, 2008. - 176 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист №1.4/18-Г-785 від 03.04.2008).

Реєстраційний номер в науково - метричній науковій базі ORCID: orcid.org/0000-0003-0618-4798.

 

Римар Наталія Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Канд. філол. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію з літературознавства на тему: «Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї».

Напрям дослідження: літературознавство, лінгвістика

Викладає дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням), українська література.

Автор 19 наукових статей (в тому числі науково-метричних –WOS, Copernicus, РИНЦ), а також науково-методичної літератури.

Чернобров Юлія Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент, аспірант
Напрям наукової діяльності: 

Тема наукового дослідження: «Формування синтаксичної термінології в українському мовознавстві ХІХ – початку ХХІ ст..»

Напрям дослідження: мовознавство (лінгвістика)

Викладає дисципліни: Історія зарубіжної літератури, література Англії та США, українська мова (за професійним спрямуванням).

Автор 20 наукових статей (в тому числі науково-метричних – Copernicus, РИНЦ), а також науково-методичної літератури.

 

Дем'яненко Олена Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

Навчалася у Харківському національному університеті імені Каразіна на філологічному факультеті. 2007 року захистила дисертаційне дослідження (спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література). Тема: «Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів 5-8 класів».

Працюючи з 1994 року в системі освіти Київської області, мала досвід роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста Білої Церкви (викладання літератури, англійської мови, латини), студентами Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу, а також педагогічними, керівними і методичними працівниками освіти в обласному закладі післядипломної педагогічної освіти. Займалася питаннями організації зовнішнього незалежного оцінювання в області, моніторингу якості освіти. Розробила авторські проблемно-тематичні курси підвищення кваліфікації вчителів словесності Київщини з проблем літературно-творчого розвитку школярів і використання медіаосвітніх технологій в навчально-виховному процесі.

Коло наукових інтересів –  проблеми сучасної філософії освіти, мовно-літературної освіти, педагогічної інноватики, медіаосвіти, педагогічної тестології та сучасних методик навчання літератури.

Авторський доробок –  статті у фахових виданнях і наукових збірниках, методичні рекомендації та навчальні програми, навчальні, навчально-методичні, науково-методичні видання (усього 57 найменувань).