Професорсько-викладацький склад | Кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин

Бомко Віталій Семенович / Vitalii Bomko
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, доктор с.-г. наук, професор/Chairman of the department, Doctor of Sciences, Professor
Напрям наукової діяльності: 

 розробка енергозберігаючих технологій заготівлі і використання кормів та типових раціонів с.-г. тварин з метою одержання екологічно чистої продукції.

development of energy-saving harvesting technologies and the use of feed and typical rations of farming animals for the purpose of obtaining environmentally friendly products.

Викладає дисципліни: 
«Годівля тварин»,«Годівля високопродуктивних тварин», «Основи фахової діяльності»
Дяченко  Леонід Сидорович / Leonid Dyachenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор /Doctor of Sciences, Professor
Напрям наукової діяльності: 

 уточнення норм годівлі тварин і птиці, технологія кормів, у тому числі комбікормів, кормових добавок і преміксів, та їх використання

clarification of the animals and poultry feeding rules; technology of feed, including mixed feed, feed additives and premixes, and their use.

Викладає дисципліни: 
«Технологія комбікормового виробництва»,«Новітні методи дослідження в годівлі тварин»
Бабенко Сергій Петрович / Serhii Babenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент / Associate professor, PhD
Напрям наукової діяльності: 

застосування біологічно-активних речовин у годівлі свиней.

application of biologically active substances in feeding pigs.

Викладає дисципліни: 
«Біологія живлення тварин»,«Трофічна безпека,екологічна мікологія і токсикологія кормів»
Сломчинський Михайло Миколайович / Мykhailo Slomchynskyi
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент / Associate professor, PhD
Напрям наукової діяльності: 

наукове обґрунтування використання солей мікроелементів і БАР у комбікормах.

scientific substantiation of the salts usage of trace elements and BAS in mixed feeds. 

Викладає дисципліни: 
«Годівля риб»,«Організація бізнесу у кормозабезпеченні та годівлі тварин»
Бомко Лідія Григорівна / Lidiia Bomko
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат с.-г. наук, доцент / Associate professor, PhD
Напрям наукової діяльності: 

 Розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій виробництва екологічно чистої продукції тваринництва. Використання біологічно-активних речовин у годівлі птиці.

development and implementation of energy-saving technologies for the production of environmentally friendly livestock products. Use of biologically active substances in birds feeding.

Викладає дисципліни: 
«Годівля тварин»,«Годівля високопродуктивних тварин»
Кузьменко Оксана Анатоліївна / Oksana Kuzmenko
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент / Associate professor, PhD
Напрям наукової діяльності: 

Розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій виробництва екологічно чистої продукції тваринництва. Використання біологічно-активних речовин у годівлі тварин та хутрових звірів.

development and implementation of energy-saving technologies for the production of environmentally friendly livestock products. Use of biologically active substances in fur animals feeding. 

Викладає дисципліни: 
«Годівля тварин»
Титарьова Олена Михайлівна / Olena Tytariova
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент / Associate professor, PhD
Напрям наукової діяльності: 

 Еколого-зоотехнічна оцінка кормів зони Лісостепу України, яка постраждала від аварії на ЧАЕС.

Ecological and zootechnical evaluation of the forest-steppe zone feeding of Ukraine, which suffered from the Chornobyl accident. 

Викладає дисципліни: 
«Годівля тварин»
Чернявський Олександр Олександрович / Оleksandr Cherniavskyi
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук /Associate professor, PhD
Напрям наукової діяльності: 

 наукове обґрунтування використання БАР у кормах.

 scientific substantiation of the biologically active substances use in feeds. 

Викладає дисципліни: 
«Зберігання та контроль якості кормів»

Склад кафедри

1. Бомко Віталій Семенович - завідувач кафедри, д-р с.-г. наук, професор

2. Дяченко Леонід Сидорович - д-р с.-г. наук, професор

3. Бабенко Сергій Петрович - канд. с.-г. наук, доцент

4. Сломчинський Михайло Миколайович - канд. с.-г. наук, доцент

5. Бомко Лідія Григорівна - кандидат с.-г. наук, доцент

6. Кузьменко Оксана Анатоліївна - канд. с.-г. наук, доцент

7. Титарьова Олена Михайлівна - канд. с.-г. наук, доцент

8. Чернявський Олександр Олександрович - канд. с.-г. наук, асистент

9. Подхалюзіна Олена Миколаївна – аспірант

10. Чернадчук Михайло Михайлович – аспірант

11. Сиваченко Євген Миколайович - аспірант


Завідувач кафедри – Бомко Віталій Семенович, д-р с.-г. наук, професор

Професор кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин. Загальний трудовий стаж – 55 рік, у тому числі науково-педагогічний – 48 років. У 1990 році захистив кандидатську, а в 2011 – докторську дисертацію на тему: «Теоретичне і експериментальне обґрунтування повноцінного протеїнового і амінокислотного живлення корів для Центральної Зони Лісостепу», має 4 авторських свідоцтва на винахід та 10 патентів, підготував 6 кандидатів наук з годівлі тварин і технології кормів та керує підготовкою 3 аспірантів. З 2015 директор Науково-дослідного інституту живлення сільськогосподарських тварин. Член спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» та  03.00.20 «Біотехнологія».

Кількість наукових праць: має понад 185 публікацій, з них 3 підручники та 40 навчально-методичних розробок.


Дяченко Леонід Сидорович, д-р с.-г. наук, професор

Має 57 років трудового стажу, з них: 8 років – на виробництві, 25 – науково-дослідна робота на посаді завідувача відділення годівлі с.-г. тварин з лабораторіями технології кормів, фізіології і біохімії тварин НДІ тваринництва степових районів «Асканія-Нова», 9 – завкафедрою годівлі і розведення тварин Луганського НАУ та 10 років – професор кафедри технології переробки продукції тваринництва і виробництва комбікормів та 5 років - професор кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин Білоцерківського НАУ. У 1972 році захистив кандидатську, а в 1989 – докторську дисертацію на тему: «Проблема селену в живленні овець та шляхи її вирішення», має більше 20 авторських свідоцтв і декларативних патентів, підготував більше 18 кандидатів і 1 доктора наук.

Напрямок досліджень: уточнення норм годівлі тварин і птиці, технологія кормів, у тому числі комбікормів, кормових добавок і преміксів, та їх використання.

Кількість наукових праць: понад 360 публікацій, у тому числі 9 книг, посібників.


Бабенко Сергій Петрович, канд. с.-г. наук, доцент

Має 35 років трудового стажу, з них: 5 років – на виробництві, 30 – викладацька робота на кафедрі годівлі с.-г. тварин Білоцерківського НАУ на посадах асистента та доцента. У 1999 році захистив кандидатську на тему: «Оптимізація технологічних режимів і норм згодовування мацеробацеліну Г3х свиням на відгодівлі», має 3 декларативних патенти, підготував 1 кандидата наук.

Кількість наукових праць: понад 75 публікацій, у тому числі 2 книги.


Сломчинський Михайло Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент

Загальний трудовий стаж становить 33 роки, з них: 4 роки – на виробництві, 29 – викладацька робота на кафедрі годівлі с.-г. тварин Білоцерківського НАУ на посадах асистента та доцента. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація доз згодовування Ліпроту СГ-10 молодняку кролів при вирощуванні на м'ясо», розробив рекомендації щодо згодовування Ліпроту, має 1 деклараційний патент на корисну модель.

Кількість наукових праць: понад 80 публікацій, у тому числі 1 книга.


Бомко Лідія Григорівна, кандидат с.-г. наук, доцент

Має 39 років трудового стажу, з них: 22 роки – на виробництві, 17 років педагогічної роботи у вищому навчальному закладі освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації Білоцерківському національному аграрному університеті.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення біотехнології виробництва целюлази та її використання за вирощування курчат-бройлерів».

Кількість наукових праць: понад 50 публікацій, з них 40 наукового характеру, 1 патент на корисну модель, 1 методичні рекомендації виробництву.


Кузьменко Оксана Анатоліївна, канд. с.-г. наук, доцент

Має 15 років трудового стажу, з них: 1 рік – на виробництві, 14 років педагогічної роботи у вищому навчальному закладі освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації Білоцерківському національному аграрному університеті.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність молодняку свиней на відгодівлі за згодовування пребіотику»

Кількість наукових праць: понад 80 публікацій, з них 70 наукового характеру, 3 патенти на корисну модель.


Титарьова Олена Михайлівна, канд. с.-г. наук, доцент
У 2003 році закінчила Білоцерківський державний аграрний університет і здобула кваліфікацію зооінженера. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність кролів за дії селену». Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Педагогічний стаж роботи у вищому навчальному закладі освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації Білоцерківському національному аграрному університеті становить 10 років. Загальний трудовий стаж становить 15 років.

З 2008 року працює на посаді асистента кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин, у 2013 р. – призначена на посаду доцента цієї кафедри.

Кількість наукових праць: 80 публікацій, з них 70 наукового характеру, 4 патенти на корисну модель.


Чернявський Олександр Олександрович, канд. с.-г. наук

Загальний трудовий стаж становить 36 років, з них: 17 років – на виробництві, 7 – викладацька робота на кафедрі годівлі с.-г. тварин Білоцерківського НАУ на посаді асистента. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність, перетравність корму та якість м’яса за згодовування протектоактиву у комплексі з мацеразою», має 1 деклараційний патент на корисну модель.

Кількість наукових праць: понад 50 публікацій, з них 45 наукового характеру, 2 патенти на корисну модель.


 

Телефон кафедри: 5-10-26