Завершені наукові розробки | Кафедри економіки та економічної теорії

Кафедрою завершено наукові розробки, які можуть бути корисними як для  співпраці з науковими установами, так і з реальним  сектором економіки:

 1. Трансформація економічного механізму розвитку ринку продукції м’ясного скотарства;
 2. Організаційно-економічний механізм відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств;
 3. Управління використанням трудових ресурсів в аграрних підприємствах у контексті регулювання доходів і зайнятості сільського населення;
 4. Організаційно-економічні основи управління прибутком сільськогосподарських підприємств;
 5. Глобалізація і соціально-економічний прогрес;
 6. Вплив інфляційних процесів на економічне зростання в Україні в умоваї євроінтеграції.

Наукову роботу колектив кафедри координує з Інститутом аграрної економіки, з яким давно та плідно співпрацює. Основні зусилля науковців зосереджені на питаннях підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринку та різних форм власності, що знайшло відображення у наступних наукових розробках:

 1. Шуст О. А. Сільськогосподарська кооперація : зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику : колективна монографія / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, О.А. Шуст. – Біла Церква. – 2011. – 529 с.
 2. Шуст О.А. Ринок продукції м’ясного скотарства в Україні: теоретико-прикладні аспекти розвитку та регулювання : монографія / О. А. Шуст. – Біла Церква, 2011. – 336 с.
 3. Шуст О.А. Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку молока : колективна монографія / [А. С. Даниленко, О. М. Варченко, І. В. Свиноус, О. А. Шуст, та ін.]. – Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2012. – 236 с. 
 4. Бабицька О. О. Організаційно-економічні основи управління прибутком сільськогосподарських підприємств : монографія / В.М. Жмайлов, О.Г. Жмайлова, О.О. Бабицька, Ю.І. Данько, Л.В. Слюсарева. – Суми : СНАУ, 2015. – 408 с. 
 5. Бабицька О.О. Стратегії економічного розвитку : держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова, Н.І. Соловйової, Ю.Ю. Станкевич та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 404 с. [Жмайлова О.Г. Формування ресурсного потенціалу інтеграційних агроформувань Сумської області з урахуванням інвестиційної складової / О.Г. Жмайлова, О.О. Бабицька, С. 173-186].
 6. Житник Т.П. Управління використанням трудових ресурсів на підприємствах: монографія/ Перебийніс В.І., Житник Т.П. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. - 331 с.
 7. Рибак Н.О. Проблеми  взаємообумовленості конкурентоспроможності країни та вітчизняних підпприємств /Н.О.Рибак // Київський інститут бізнесу та технологій. -  Вісник.  –  Випуск. 2.- 2010. –С.29-33.
 8. Понедільчук Т.В. (Комар Т.В.) Діалектика взаємозв’язку та взаємовпливів інфляції та економічного зростання / Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 53061 від 11.01.2014
 9. Понедільчук Т.В. Вплив зовнішнього боргу на фінансову безпеку України/ Т. В. Понедільчук, А.В. Комар // Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації: колективна монографія / за ред.. В.Ф. Бесєдіна, А.С. Музиченка. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. –  с. 94-99
 10. Спільно з науковцями Сумського національного аграрного університету виконано науково-дослідну роботу за темою «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (№ держ. реєстрації U0114U005303, 2014-2016 р.р.; Бабицька О.О. «Ресурсний потенціал як елемент інвестиційної складової підприємств аграрної сфери та фактор розвитку підприємництва в регіоні» (виконано розділ 4.1), довідка від 17.11.2016 р. № 738).