Завершені наукові розробки | Кафедри генетики, розведення та селекції тварин

 Наукові розробки і  методи, які рекомендуються  до впровадження у виробництво

 

п/п

Назва розробки/The name of the development

Розробники /Developers

1.

Визначення економічно-доцільних строків продуктивного використання корів (розроблені методичні рекомендації для господарств України) 

Determination of economically expedient terms of productive use of cows (developed methodological recommendations for farms of Ukraine)

Ставецька Р.В./ Ruslana Stavetska

2.

Методи формування високопродуктивних і рентабельних стад молочної худоби

Methods of formation of high-yielding and profitable herds of dairy cattle

члени кафедри/

members of the department

3.

Методика оптимізації програм  селекції  молочної худоби з використанням ПЕОМ “Лідер-2”

Method of optimization of dairy cattle breeding programs using PC "Leader-2"

Судика В.В./ Valerii Sudyka

4.

Використання генетичних маркерів продуктивності у селекції с.-г. тварин

Use of genetic markers of productivity in breeding s.-g. animals

Ставецька Р.В.,Бабенко О.І./

Ruslana Stavetska; Olena Babenko

5.

Методи підвищення відтворної здатності корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід

Methods of improving the reproductive capacity of Ukrainian black and white and red-breasted breeds of cows

 

 

Титаренко І.В., Клопенко Н.І./

Titarenko I., Klopenko N.

6.

Застосування і впровадження інформаційних технологій; введення зоотехнічного і племінного обліку у тваринництві

Application and implementation of information technologies; the introduction of zootechnical and breeding records in livestock breeding

члени кафедри  /

members of the department

7.

Оцінка і добір бугаїв-плідників за комплексом ознак

Estimation and selection of cubs-breeders for a set of features

Буштрук М.В., Старостенко І.С./ 

Bushtruk M, Starostenko I.

8.

Цитогенетична оцінка каріотипів тварин

Cytogenetic evaluation of animal karyotypes

Ткаченко С.В. / Serhii Tkachenko