Завершені наукові розробки | Кафедри обліку і оподаткування

Велику увагу кафедра приділяє науково-дослідній роботі. Участь беруть усі викладачі, молоді вчені та здобувачі, які постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію. На кафедрі організовується науково-дослідна робота студентів, яка є складовою частиною навчального процесу і науково-дослідної роботи, що виконується в позаурочний час.

Вчені та аспіранти кафедри продовжують наукові дослідження в рамках наукової ініціативної теми «Формування інформаційно-облікового забезпечення парадигми розвитку аграрного сектору економіки України».                                                                                            

Науковий пошук здійснюється у напрямку вирішення наступних питань: розвиток теорії обліку відповідно до вимог міжнародної стандартизації фінансової звітності; трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів; контрольно-аналітичне забезпечення системи управління аграрними підприємствами, удосконалення методики контролю та економічного аналізу в умовах нестабільності зовнішнього середовища; застосування сучасних автоматизованих інформаційних систем в обліку, аналізі, аудиті, оподаткуванні.

Останнім часом актуалізовано опублікування наукових досягнень іноземною мовою.

Викладачі кафедри виступають опонентами докторських і кандидатських дисертацій, підготовлених в багатьох вузах України; очолюють державні екзаменаційні комісії навчальних закладів. Професор кафедри І.В. Свиноус є членами редколегій провідних фахових видань.

Одним із напрямів діяльності кафедри є розвиток науково-дослідної роботи студентів, що забезпечує набуття ними компетенцій з наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу. Студенти з перших курсів приймають участь у науково-дослідній роботі. В межах науково-дослідної тематики кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження.

При кафедрі обліку та оподаткування діє науковий студентський гурток «Головний бухгалтер» (наук. керівник – к.е.н., доцент Хомовий С М.)

На базі кафедри проводяться Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції, метою яких є підвищення якості наукових досліджень студентів, глибокого вивчення сучасних проблем бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та оподаткування й визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку науки. Основні напрямки дослідження, які розглядаються на конференції присвячені сучасним питанням обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, обліку, аналізу та аудиту в умовах застосування інноваційних комп’ютерних технологій. Результати своїх досліджень молоді дослідники оприлюднюють у статтях та тезах доповідей.
За результатами наукових досліджень студенти готують доповіді для участі у Міжнародних студентських наукових форумах, конференціях та наукові роботи для участі у внутрівузівських, міських і регіональних конкурсах, які проводяться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України. Їх наукові здобутки впродовж останніх років мають високі оцінки. Зокрема, за результатами проведених номінацій отримано нагороди за:

– конкурс наукових робіт диплом ІІ ступеня – Михайлов О.В. (2014 н.р., наук. кер. − к.е.н. Томілова Н.О.);

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Наукові зв’язки підтримуються з науковими центрами і провідними економічними університетами Луцька, Харкова, Львова, Тернополя, Чернівців, Одеси, Житомира. Є плідною співпраця з ННЦ «Інститут аграрної економіки України, Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, видавництвом газети «Все про бухгалтерський облік», Державною казначейською службою України, Державною аудиторською службою, профільними кафедрами всіх класичних університетів України та іншими провідними науковими установами.