Нормативне забезпечення

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення  про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення  про групи зі змісту та якості  освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення  про планування та  облік роботи науково-педагогічних працівників в Білоцерківському національному агарному університеті


Етичний кодекс університетської спільноти


Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті


 

ПОЛОЖЕННЯ
про вільний вибір студентами вибіркових дисциплін у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про систему управління навчанням Moodle
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про планування, проведення та оцінювання відкритих занять викладачів
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про переведення студентів на вакантні місця у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про старосту академічної групи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наставника академічної групи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про  запровадження Європейської кредитно-трансферної системи
та її ключових документів у БНАУ


ПОЛОЖЕННЯ
про диплом з відзнакою
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліквідації академічних заборгованостей
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про контрольні заходи якості вищої освіти
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про курсову роботу
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчально-методичної роботи
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію ректорського контролю якості навчання студентів
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про систему контролю якості навчального процесу
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальне забезпечення студентів
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про робочу програму навчальної
дисципліни


ПОЛОЖЕННЯ
про навчальну лабораторію кафедри
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращу навчальну лабораторію кафедри
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчання, стажування та виробничої практики студентів
Білоцерківського національного аграрного університету за кордоном