ENG | УКР |

Підготовка проектів

НАУКОВИЙ ПАРК
Білоцерківського національного аграрного університету

Питання розвитку освіти, науки та інновацій, проблеми ефективної взаємодії і поєднання інтересів творців продуктів, держави і бізнесу набувають особливо актуального змісту в умовах сьогодення.

Практика показує, що найбільш ефективною організаційно-економічною формою інтеграції науки і виробництва в усьому світі, як і в Україні, за останні роки стали територіально-виробничі та наукові комплекси – наукові парки. Такі інституції є зонами економічної активності, які поєднують потенціал університетів, науково-дослідних структур, промислових та інфраструктурних організацій. У своїй практичній діяльності вони спираються на результати наукових і технологічних досліджень і мають розгалужені зв’язки з промисловими підприємствами, дослідницькими установами як на загальнодержавному та регіональному, так і на міжнародному рівнях.

З прийняттям Закону України «Про наукові парки» відкрились нові можливості для подальшого наукового та інноваційного розвитку вищих навчальних закладів. Адже створення наукових парків фактично започаткувало в Україні процес розвитку на якісно новій основі інноваційного середовища, здатного забезпечити неперервність інноваційного процесу та процесу створення конкурентоспроможної продукції.

БНАУ проведена значна робота, і вже на сьогоднішній день є ряд домовленостей щодо співпраці та безпосередньої участі у організаційній структурі майбутнього наукового парку таких іноземних виробничих та інвестиційних компаній, як CLAAS (Німеччина), Westfalia (група компаній GEA Німеччина), MiniTub (Німеччина) та RD Japan (Японія).

На даний момент підготовлені та направлені на погодження до Міністерства аграрної політики пакет реєстраційних документів щодо створення наукового парку на базі БНАУ.

Основною метою наукового парку БНАУ є сприяння тому, щоб на базі нашого університету створювався новий продукт, який відкриє нові напрямки діяльності навчального закладу.

Пріоритетні напрямки, на які буде спрямована діяльність наукового парку БНАУ:
1. Застосування обладнання, комплексів, ресурсо- та енергозберігаючих технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, зберігання та глибокої переробки сировини рослинного і тваринного походження для забезпечення виробництва високоякісних продуктів харчування.

2. Застосування новітніх ресурсозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі, наукових основ створення фізико-технічними способами максимально сприятливих умов для росту та розвитку ґрунтової мікрофлори, рослин і тварин, гармонізація функціонування системи "людина – машина – ґрунт – рослина – тварина" та їх складових.

3. Застосування новітніх біотехнологій, діагностики і методів лікування найпоширеніших захворювань тварин, біобезпека.

4. Вивчення молекулярно-генетичних, біохімічних, імунологічних та патоморфологічних основ патофізіологічних станів тварин та впливу на них біотичних і абіотичних факторів.

5. Застосування фізико-хімічних, біохімічних та біофізичних основ забезпечення систем контролю якості та безпеки тваринницької продукції.

6. Виробництво, обладнання і технологічні процеси переробки та утилізації відходів агропромислового виробництва та житлових комплексів.

7. Виробництво, обладнання і технологічні процеси в сфері альтернативної енергетики, екологічно чисті альтернативні джерела енергії і види палива та енергетичної сировини.

8. Використання високопродуктивних виробничо-технологічних комплексів, техніки і технологічних процесів для галузей аграрно-промислового комплексу і суміжних промисловостей та альтернативної енергетики.

9. Дослідження та розробка обладнання, матеріалів і технологій для комплексного розвитку сільських територій, малого і середнього підприємництва регіонів, сільських громад, гармонійного розвитку людини й формування нового укладу життя населення, сталого розвитку агропромислового комплексу, раціонального використання і збереження навколишнього природного середовища.

10. Розвиток науково-дослідної і експериментально-технічної бази, інноваційних систем комп`ютерних технології та програмного забезпечення для наукових процесів і навчання, інформаційної та видавничо-поліграфічної діяльності.