Аспірантура


 Завідуюча аспірантурою Качан Леся Михайлівна, канд. с.-г. наук, доцент

Тел.: (04563) 3-66-73


ГАРАНТИ З ПІДГОТОВКИ PgD ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»


051 «ЕКОНОМІКА»


211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»


204 «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»


201 «АГРОНОМІЯ»


101 «ЕКОЛОГІЯ»


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до докторантури та аспірантури
Білоцерківського національного аграрного університету в 2018 році


ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2017 році


Графік проведення іспитів і заліків для аспірантів і здобувачів другого року навчання у зимову сесію 2017 року


Графік проведення іспитів і заліків для аспірантів і здобувачів першого року навчання у зимову сесію 2017 року


Розклад занять освітньої програми з підготовки доктора філософії
для аспірантів і здобувачів першого року навчання і прикріплення (другий семестр)


Розклад занять освітньої програми з підготовки доктора філософії
для аспірантів другого року навчання (четвертий семестр)


Розклад занять освітньої програми з підготовки доктора філософії
для аспірантів другого року навчання (третій семестр)


Розклад занять освітньої програми з підготовки доктора філософії для аспірантів
і здобувачів першого року навчання і прикріплення (перший семестр)


Розклад занять освітньої програми з підготовки доктора філософії


Розклад занять освітньої програми з підготовки доктора філософії


Графік проведення кандидатських іспитів у осінню сесію 2016 року


Графік проведення кандидатських іспитів у весняну сесію 2017 року


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
на навчання до докторантури та аспірантури (доктор філософії)
Білоцерківського національного аграрного університету в 2017 році


Зміни до правил прийому
на навчання до аспірантури (доктор філософії)
Білоцерківського національного аграрного університету в 2016 році


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування у 2016 році


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 10 «Природничі науки»

Спеціальність – 101 «Екологія»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність – 201 «Агрономія»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Спеціальність – 201 «Агрономія»

Спеціалізація 06.01.05 – «Селекція і насінництво»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність – 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 21 «Ветеринарна медицина»

Спеціальність – 211 «Ветеринарна медицина»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Спеціальність – 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

Спеціалізації 03.00.04 – «Біохімія» та 03.00.20 – «Біотехнологія»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

З іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Зі спеціальностей:

051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»;

101 «Екологія»; 201 «Агрономія»;

204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»;

211 «Ветеринарна медицина»;

212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність – 051 «Економіка»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 073 «Менеджмент»


 

Оголошується прийом до аспірантури за державним замовленням та за контрактом на 2017 рік зі спеціальностей:

Аспірантура: з відривом та без відриву від виробництва:

051 Економіка (08.00.03 – економіка та управління національним господарством);

073 Менеджмент (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК);

101 Екологія

201 Агрономія (06.01.05 – селекція і насінництво; 06.01.09 – рослинництво; 06.01.01 – загальне землеробство);

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва (06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва: 03.00.04 – біохімія; 03.00.20 – біотехнологія; 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів; 06.02.01 – розведення та селекція тварин);

211 Ветеринарна медицина (03.00.13 – фізіологія людини і тварини; 16.00.01 – діагностика і терапія тварин; 16.00.02 – патологія, онкологія та морфологія тварин; 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія; 16.00.05 – ветеринарна хірургія; 16.00.07 – ветеринарне акушерство);

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія; 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1) заяву вступника на ім’я ректора;

2) копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома (оцінними відомостями – за бакалаврат і за п’ятий курс вузу чи за магістратуру);

3) копію паспорта;

4) копію трудової книжки (завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює той, хто вступає);

5) особовий листок з обліку кадрів з фотографією 6х4 (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює той, хто вступає);

6) ідентифікаційний номер (ксерокопія довідки податкової адміністрації);

7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У;

8) список і копії опублікованих наукових праць;

9) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

10) сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності);

11) направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта;

12) дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Документи подаються у паперовій папці з зав’язками.

 

Прийом документів здійснюється з 03 липня по 14 липня 2017 року.

Вступні іспити будуть проводитися з 19 липня по 31 липня 2017 року.

За довідками звертатись: 09117, м. Біла Церква, Київської області, Соборна площа, 8/1,

Відділ докторантури та аспірантури, телефон (04563) 3-66-73; 3-11-49.

 


Положення про відділ докторантури та аспірантури


Це Положення регламентує діяльність відділу докторантури та аспірантури (далі Відділ) у Білоцерківському національному аграрному університеті (далі університет) у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів згідно із статутом університету та відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указів Президента, наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства аграрної політики України, Академії наук України, постанови Кабінету Міністрів України «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», нормативних документів ВАК України, розпоряджень ректора університету тощо.

1. Загальні положення
1.1. Відділ докторантури та аспірантури є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, підпорядкованим проректору з науково-дослідної роботи.
1.2. Відкриття і закриття аспірантури і докторантури здійснюється за наказом Міністерства освіти та науки України, на підставі рішення Вченої ради за поданням ректора університету.
1.3. Основним завданням Відділу є організація підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з метою вирішення науково-технічних проблем розвитку аграрного сектору та підвищення якості підготовки спеціалістів сільського господарства.
1.4. Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України і коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.
1.5. Аспірант або докторант може бути відрахований з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає вчена рада університету. Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.
1.6. Взаємозобов’язання аспіранта або докторанта, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та університетом визначається типовою угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури або докторантури, забезпечення відповідних умов праці, надання впорядкованого житла тощо, та відповідність сторін у разі невиконання умов типової угоди.

2. Функції відділу докторантури і аспірантури
2.1. Розробляє проекти річних та перспективних планів прийому до докторантури та аспірантури університету за державним замовленням.
2.2. Розробляє умови прийому до докторантури та аспірантури і оголошує в пресі термін прийому до докторантури та аспірантури із зазначенням наукових спеціальностей та переліку необхідних документів.
2.3. Здійснює прийом документів до докторантури та аспірантури. Готує проекти наказів про зарахування до докторантури та аспірантури, призначення наукових керівників та консультантів.
2.4. Організовує роботу комісій по прийому до докторантури та аспірантури, а також комісій по прийому кандидатських іспитів з відповідних спеціальностей, іноземних мов та філософії.
2.5. Організовує прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою.
2.6. Заключає замовлення-угоди на пільгову підготовку докторантів та аспірантів між університетом та іншими юридичними (навчальними закладами, науковими установами, організаціями, підприємствами) і фізичними особами, що передбачають відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи стипендію, навчання на курсах з підготовки до складання кандидатських іспитів, освоєння роботи на комп’ютерах, амортизація обладнання університету та матеріали для виконання досліджень.
2.7. Організовує контроль за виконанням докторантами та аспірантами індивідуальних планів роботи над дисертаціями шляхом проведення щорічних атестацій і прийняття за їх результатами рішень про подальше перебування у докторантурі чи аспірантурі.
2.8. Організовує і контролює навчання аспірантів з обов’язкових предметів: філософії та іноземної мови, а також додаткових дисциплін, які призначені рішенням Вченої ради університету: комп’ютерної техніки та обробки науково-технічної інформації, інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень і Вища освіта в Україні та Болонський процес.
2.9. Висвітлює результати діяльності по підготовці докторантів та аспірантів у засобах масової інформації.
2.10. Організовує семінари, наради з науковими керівниками, консультантами, докторантами, аспірантами, здобувачами з питань нових рішень ВАК України, роз’яснення рішень, наказів тощо.

3. Докторантура і аспірантура 
3.1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років, крім умов передбачених у пунктах 19 та 20 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».
3.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років, крім умов передбачених у пунктах 19 та 20 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

4. Докторанти і аспіранти мають право на:
4.1. Користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету.
4.2. Отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування.
4.3. Участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії.
4.4. Отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням.
4.5. Щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва.
4.6. Переривання навчання за поважними причинами (період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України) з подальшим продовженням. Тривалість і кількість перерв навчання, а також важливість причин визначається вченою радою університету.
4.7. Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.
4.8. Участь у виборах до органів самоврядування університету.
4.9. Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України.
4.10. Безпечні і нешкідливі умови навчання і праці.
4.11. Забезпечення впорядкованим житлом – у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва – на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом або докторантом (іногороднім).
4.12. Працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

5. Докторанти і аспіранти зобов’язані:
5.1. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи і двічі на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри, лабораторії й один раз у рік – ради факультету. За результатами звіту аспірант двічі атестується науковим керівником. Наприкінці кожного року навчання вносяться зміни в індивідуальний план роботи. За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.
5.2. Щорічно докторанти подають до вченої ради університету, після попереднього обговорення на засіданні кафедри, лабораторії звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються ректором університету.
5.3. Здобувачі працюють над дисертацією за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри, лабораторії, факультету й атестуються науковими керівниками. За результатами атестації відповідним наказом ректора здобувач переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.
5.4. Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки, статуту і правил внутрішнього розпорядку університету.
5.5. Опанувати методологією проведення наукових досліджень. Глибоко оволодіти знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень.
5.6. У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради.
5.7. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає:
– складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії;
– складання заліків з дисциплін, що визначені вченою радою університету з урахуванням профілю підготовки;
– педагогічну практику;
– термін попереднього захисту дисертації (у рамках навчання в аспірантурі).
Індивідуальний план складається в 2-х примірниках (один – для збереження і контролю в особистій справі аспіранта в відділі аспірантури, інший – для роботи на руках в аспіранта).
5.8. Особи, що вступили до аспірантури, протягом перших трьох місяців зобов’язані скласти індивідуальний план роботи на бланку встановленого зразка і затвердити тему наукових досліджень.
5.9. Подати у відділ аспірантури витяги з протоколів засідання кафедри і ради факультету про затвердження назви теми дисертації, обґрунтування вибору теми наукових досліджень та затверджений індивідуальний план роботи.
5.10. Особи, які зараховані як здобувачі для роботи над дисертацією, протягом місяця після прикріплення подають у відділ аспірантури погоджений з науковим керівником, затверджений на раді факультету і університету індивідуальний план роботи та тему дисертації.

6. Порядок проведення кандидатських іспитів
6.1. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації аспірантів і здобувачів. Складання кандидатських іспитів є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.
6.2. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і спеціальності.
6.3. Аспірант або здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.
6.4. Кандидатські іспити із спеціальності складаються в університеті за умови відкритої аспірантури або наявності спеціалізованої вченої ради з відповідної наукової спеціальності.
6.5. Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міносвіти, і додаткової програми, яка включає нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень аспіранта, а також враховує останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.
6.6. Кандидатські іспити із філософії та іноземної мови приймаються за типовими програмами, затвердженими Міносвіти.
6.7. Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій (весняної і зимової). У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Історія аспірантури та докторантури

Зміни в структурі робочої сили, що відбулися в Україні в останні десятиліття ХХ століття, зростання професійного, міжгалузевого та інших видів трудової мобільності змушують по іншому поглянути на проблему зміни і відтворення кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук).

Можливість для України в доступному для огляду майбутньому наблизитися за технологічним рівнем до найбільш економічно розвинених країн світу багато в чому залежить від її інтелектуального потенціалу, що формується в першу чергу вищою школою і науковими установами.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру є одним з основних джерел постійного поповнення і відновлення інтелектуального потенціалу держави.

В умовах трансформування традиційних рішень виробничих процесів стає актуальнішим широкомасштабний процес навчання фахівців, спроможних застосувати наукові розробки для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Тому в Білоцерківському сільськогосподарському інституті постало питання про відкриття аспірантури.

Відділ аспірантури було відкрито в 1986 році. На той час підготовка велася лише з декількох спеціальностей, але з року в рік відділ набирав все більше аспірантів і кількість спеціальностей теж росла.

З часом нагальну потребу підготовки більш кваліфікованих кадрів, у вузі відкривається докторантура.

Великий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів зробили академіки В.І.Левченко, В.М.Власенко, В.Г.Герасименко, О.І.Кононський, М.З.Басовський, А.М.Нікітенко, Є.І.Адмін, В.І.Бесулін професори Ю.Г.Артеменко, П.В.Микитюк, М.Я.Молоцький, Г.Г.Харута, І.Д.Примак, Т.М.Димань, С.П.Васильківський, М.В.Рубленко, С.І.Цехмістренко та багато інших науковців, які допомогли і допомагають реалізуватися модим, передаючи їм свої знання й уміння..

З часу відкриття відділу було захищено 122 кандидатські і 16 докторських дисертацій..

Навчається станом на 01.04.2010 р. 92 аспіранти, а у докторантурі - 2 докторанти. Науковий потенціал університету дозволяє готувати кадри з 25 спеціальностей у аспірантурі та з 16 спеціальностей у докторантурі. Основними напрямками підготовки кандидатів наук були і залишаються біохімія, акушерство, біотехнологія, хірургія, діагностика і терапія. За останні 5 років інтенсивно готуються кадри з фізіології людини і тварин, ветеринарної санітарії, гігієни, ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва, годівлі тварин, патології, онкології і морфології, технології продуктів тваринництва тощо. З 1994 року розпочато підготовку науковців з економічних наук.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ РОЗШИРЕНО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 №816 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні")

АСПІРАНТУРА (7 спеціальностей)

Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 051 – Економіка

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування
спеціальність 073 – Менеджмент

Галузь знань 10 – Природничі науки
спеціальність 101 – Екологія

Галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство
спеціальності 201 – Агрономія
                      204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Галузь знань 21 – Ветеринарні науки
спеціальності 211 – Ветеринарна медицина
                     212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій

Д 27.821.01
03.00.20 – біотехнологія
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів 
(Розпутній Олександр Іванович – голова ради, Малина Василь Вікторович – вчений секретар)

НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"

 

Д 27.821.02
16.00.01 – діагностика і терапія тварин
16.00.05 – ветеринарна хірургія
(Сахнюк Володимир Володимирович – голова ради, Чорнозуб Микола Петрович – вчений секретар)

НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"

 

Д 27.821.03
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
(Даниленко Анатолій Степанович – голова ради, Артімонова Ірина Вікторівна – вчений секретар)

НАКАЗ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"

 

К 27.821.04
06.01.05 – селекція і насінництво
06.01.09 – рослинництво
(Карпук Леся Михайлівна – голова ради, Крикунова Олена Володимирівна – вчений секретар)

Наказ "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"