ENG | УКР |

Біолого-технологічний факультет

 

На біолого-технологічному факультеті ведеться підготовка технологів-дослідників з виробництва та переробки продукції тваринництва та нагромаджений значний науково-педагогічний досвід з освітньої діяльності.Неухильно впроваджує в учбовий процес кредитно-трансферну систему організації навчального процесу.

У 2015 році розглянуто і схвалено на засіданні Вченої Ради БНАУ акредитаційну справу з підготовки фахівців 0901 – «Сільське господарство і лісництво» за спеціальністю: «Розведення та селекція тварин», «Годівля тварин і технологія кормів»,  «Птахівництво»  ОКР – магістр. У 2016 році проведено ліцензування  та розширене впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо започаткування спеціальності 204 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за другим магістерським рівнем.

Ураховуючи розвиток харчової промисловості, розширення асортименту харчових продуктів та сучасні вимоги до підготовки фахівців у 2013 році  ліцензований напрямок підготовки студентів «Харчові технології та інженерія». 

За результатами науково-дослідної та науково-методичної роботи за останні чотири роки співробітниками факультету видано 3 підручника, 2 монографії, 3 навчальних посібників. Опубліковано понад 333 наукових статей, 41 методична вказівка, 17  патентів на винаходів, розроблено 7 національних стандартів.

Для якісної підготовки науково-педагогічних кадрів передбачено системи ефективного поетапного контролю за ходом науково-дослідної роботи, а також механізм надання конкретної допомоги кожному претенденту на здобуття наукового ступеня.

У  21.12.2015 року за наказом №1328 МОН України  в межах університету відкрита спеціалізована вчена  рада  Д 27.821.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» строком на три роки.

Доктори наук, професори беруть участь у підготовці і вихованні молодого покоління професорсько-викладацького складу через магістратуру, аспірантуру ( 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва), докторантуру (06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва).

НДІ – « Птахівництва» створений в 2001 році, наказ № 117 від 28.04. 01 р Міністерства АПК України.
Лабораторії:
– міжфакультетська науково-дослідна лабораторія біохімічних і гістохімічних методів дослідження при кафедрі органічної і біологічної хімії;
– між кафедральна науково-дослідна лабораторія аналізу кормів та продукції тваринництва при кафедрі технологія кормів та годівля сільськогосподарських тварин.
Наукові школи:
– доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента УААН Миколи Захаровича Басовського, який за своє життя підготував: 8 докторів, 18 кандидатів сільськогосподарських наук;
– доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Євгена Івановича Адміна, який за своє життя підготував: 2 доктора, 21 кандидата сільськогосподарських наук;
- доктора біологічних наук, професора, дійсного члена Української АН національного прогресу, дійсного члена Нью-Йоркської АН та дійсного члена Російської АВН, заслуженого працівника вищої школи України Олексія Івановича Кононського, який на сьогоднішній день підготував: 2 академіки УААН, 4 докторів сільськогосподарських наук, 5 кандидатів сільськогосподарських наук;
- доктора сільськогосподарських наук, професора Леоніда Сидоровича Дяченко який на сьогоднішній день підготував: 1 докторів сільськогосподарських наук, 14 кандидатів сільськогосподарських наук;
- доктора біологічних наук, професора Віктора Івановича Бесуліна, який на сьогоднішній день підготував: 1 академіки УААН, 1 докторів сільськогосподарських наук, 5 кандидатів сільськогосподарських наук;
- доктора сільськогосподарських наук, професора, члена –кореспондента УААН Івана Адамовича Рудика, який на сьогоднішній день підготував 8 кандидатів сільськогосподарських наук;
- доктора ветиринарних наук, професора, дійсного члена Міжнародної Академії ветеринарних наук , дійсного члена Міжнародної Академії біоенерготехнології Анатолія Мефодійовича Нінітенка, який на сьогоднішній день підготував: 1 доктора ветеринарних наук і 8 кандидатів ветеринарних та сільськогосподарських наук.
Сьогодні співробітники факультету працюють, щоб забезпечити конкурентоспроможність студентів-випускників за рахунок відкриття нових напрямів підготовки і спеціалізацій, які характеризуються підвищеним попитом на європейському ринку праці, та через міжнародне співробітництво з навчальними закладами і науковими установами країн Європи (Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Голландії).