Дисертаційна роботи Ємельяненко А.А. на засіданні НТР ради ФВМ НУБіП України рекомендована до прилюдного захисту на спеціалізованій вченій раді

 

30 листопада відбулося засідання науково-технічної ради факультету ветеринарної медицини НУБіП України щодо розгляду матеріалів дисертаційної роботи аспірантки кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського НАУ Ємельяненко А.А.

Ураховуючи актуальність роботи, обґрунтованість отриманих результатів, наукову новизну й практичне значення досліджень, повноту викладення матеріалів в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 13. «Порядку присудження вчених ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», розширене засідання кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України вважає за можливе рекомендувати дисертаційну роботу Ємельяненко А.А. на тему «Фізіологічні аспекти антиоксидантного захисту та імунітету за дії наноаквахелатів селену та германію в організмі перепелів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, до прилюдного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради.

 

Ніщеменко М.П., зав. каф. нормальної та патологічної фізіології тварин, професор