Наукова діяльність | Кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки

 Наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри виконуються з урахуванням основних напрямів державної політики в сфері публічного управління,  адміністрування  та зовнішньоекономічної діяльності. результати своїх досліджень науково-педагогічні працівники кафедри  доповідють на різного роду конференціях.  Зокрема, А.Даниленко та Т. Сокольська взяли участь  і Міжнародній конференції міжнародній науковій конференції “The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future”  Poland, Institute of Agricultural and Food Economics, та конферен-ції  «Децентралізація, управління землями та розвиток громад», в рамках проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (Агросільрозвиток) спільно з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад
Основними напрямами роботи кафедри є: узагальнення теоретичних напрацювань щодо основних понять, категорій і персоналій в галузі  державного управління;
дослідження  та аналіз процесів, які відбуваються в публічному секторі: реформування і оновлення державної служби та органів місцевого самоврядування України; узагальнення інноваційних процесів управління на різних рівнях влади; удосконалення навчального процесу з підготовки та перепідготовки фахівців для роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування України.Окрім цого науковці кафедри працюють над  удосконаленням стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств, обґрунтуванням доцільності виходу на зовнішні ринки, проведення оцінки зовнішнього середовища міжнародного аграрного бізнесу та аналізу його складових елементів, розширення вітчизняних ринків та використання відносно вільних ринкових ніш.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є наукова робота зі студентами. На кафедрі діють студентські наукові гуртки, які включають в себе такі напрями:
1. Публічне управління та адміністрування
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток організації
3. Моделювання процесів управління сучасними підприємствами
За результатами роботи гуртка студенти беруть участь у написанні та публікації тез доповідей на міжнародних конференціях, круглих столах, написанні та публікації наукових статей

Результативність наукової роботи полягає в можливості практичного застосування за наступними напрямами:
- розробка інноваційного механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості;
- розробка пропозицій щодо реформування  комунікативної політики органів місцевого самоврядування в Україні на основі європейського досвіду;
- розробка пропозицій для керівників підприємств щодо укладання конкретних міжнародних угод;
- обґрунтування пропозицій щодо освоєння конкретних ринків збуту у декількох визначених країнах;
- розробка пропозицій щодо поглиблення співпраці з іноземними партнерами, можливість складання офіційної оферти щодо конкретного продукту;
- дослідження кон’юнктури ринку конкретного продукту (товару) у зарубіжних країнах;
- розробка рекомендацій щодо зміни структури посівних площ відповідно до потреб світового ринку та практичного використання абсолютних переваг у вітчизняному  сільськогосподарському виробництві.
На замовлення Міністерства аграрної політики України під керівництвом професора Губенка В.І. виконано п’ять науково-дослідних тем:
“Розробити механізм пристосування агробізнесу України до світового конкурентного середовища з метою стимулювання експорту продукції” – 2002 р.;
“Розробка механізму стимулювання і підтримки експорту продукції АПК в умовах інтеграції до Європейського Союзу” – 2004–2005 рр.;
“Формування механізму запобігання втратам АПК в умовах функціонування вільної економічної зони: ”ЄС – Україна” – 2006 р.; “Конкурентоспроможність продукції АПК на світових ринках (з аналізом світових ринків)” – 2007–2008 рр.
 «Моніторинг стану розвитку сільського господарства зовнішньоекономічних партнерів України – 2008 р.