Навчально-методичне забезпечення | Кафедри економіки та економічної теорії

Для забезпечення навчального процесу колективом кафедри підготовлено і опубліковано понад 100 методичних розробок. Науково-педагогічні працівники є співавторами понад 30 навчальних підручників та посібників, колективних монографій.

Навчальні посібники:

 1. Даниленко А.С., Погорілий А.О., Житник Т.П. Науково-методичний посібник «Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності «Економіка підприємства» // А.С. Даниленко, Т.П. Житник, А.О. Погорілий.  – Біла Церква: БНАУ, 2011. – 42 с.
 2. Даниленко А.С., Погорілий А.О., Житник Т.П. Науково-методичний посібник “Магістерська програма дослідницького спрямування спеціальності “Економіка підприємства” // А.С. Даниленко,  Т.П. Житник, А.О. Погорілий.  – Біла Церква: БНАУ, 2011. – 35 с.
 3. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Рибак Н.О. та ін. Теорія  фінансів: Навчальний посібник / За ред.. О.Д. Василика. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 480с.
 4. Шуст О. А. Логістика : теорія і практика : навч. посібник / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, О.А. Шуст. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 408 с.
 5. Шуст О. А. Концептуальні основи сталого розвитку агросфери  : навчальний посібник / О.М. Варченко, А.С. Даниленко, О.А. Шуст. – Біла Церква, 2010. – 158 с.
 6. Житник Т. П. Внутрішній економічний механізм підприємства : навчально-методичний посібник з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів економічного факультету всіх форм навчання / Т.П. Житник. – Біла Церква, Вид. Пшонківський О.В., 2015. – 210 с.
 7. Понедільчук Т.В. Практикум з економетрії :  навч.-метод. посібн. для  самост. вивч. дисц., 2-ге доп. і переробл. вид. / Т. В. Понедільчук. – Умань : Алмі, 2013. – 170 c. 
 8. Понедільчук Т.В. Практикум економічного аналізу :  навч.-метод. посібн. для  самост. вивч. дисц., 2-ге доп. і переробл. вид. / Т. В Понедільчук – Умань : Алмі, 2014. – 160 c. 

 
Методичні вказівки:

 1. Шуст О. А. Економіка підприємства : практикум для практично-семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни / О.А. Шуст,Л.М. Сатир. – Біла Церква, БНАУ. – 2012. – 100 с.
 2. Шуст О. А. Страхування : методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів економічного факультету всіх форм навчання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. А. Шуст, О. О. Бабицька. – Біла Церква. – 2015. – 101 с.
 3. Шуст О. А. Економіка підприємства : методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів економічного факультету всіх форм навчання / О. А. Шуст, О. О. Бабицька, Т. В. Приходько. – Біла Церква. – 2016. – 97 с.
 4. Гура А.М., Білик О.В. Організація виробництва в аграрних формуваннях. Методичні вказівки та завдання для навчальної практики з курсу для студентів економічного факультету. / А.М. Гура, О.В. Білик – Біла Церква, 2011. – 50 с.
 5. Гура А.М., Білик О.В. Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів економічного факультету напряму підготовки 0305 – «Економіка та підприємництво» за професійним спрямуванням: 6.030.504 – “Економіка підприємства”, форма навчання денна / А.М. Гура, О.В. Білик – Біла Церква, 2012. – 120 с.
 6. Житник Т.П. Економіка і організація діяльності фірми: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка і організація діяльності фірми” для студентів економічного факультету всіх форм навчання зі спеціальностей: 7.050107 – економіка підприємства; 7.050201 – менеджмент організацій / Т.П. Житник – Біла Церква, 2012. -  24 с.
 7. Даниленко А.С., Погорілий А.О., Житник Т.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / А.С.Даниленко, А.О.Погорілий, Т.П.Житник. – Біла Церква, БНАУ, 2012. – 18 с.
 8. Понедільчук Т.В. Макроекономіка: навчально-методичні рекомендації з організації аудиторної та самостійної роботи за кредитно-модульною системою для студентів денної форми навчання напрямку 0305 «Економіка та підприємництво» - Біла Церква: БНАУ, 2017.- 110 с.
 9. Понедільчук Т.В. Мікроекономіка: навчально-методичні рекомендації з організації аудиторної та самостійної роботи за кредитно-модульною системою для студентів денної форми навчання напрямку 0305 «Економіка та підприємництво» - Біла Церква: БНАУ, 2017.- 79 с.