Навчально-методичне забезпечення | Кафедри обліку і оподаткування

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних  навчальних посібників та підручників.

 На сьогодні 73 % дисциплін, які викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками та навчальними посібниками.

Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами та  опорними конспектами лекцій, тестовими завданнями для проведення модульного контролю. В робочих програмах дисциплін належна увага приділяється повноті виконання та організації самостійної роботи студентів, яка контролюється запланованими заходами рейтингової системи оцінки знань.

У робочих програмах кожної дисципліни навчального плану спеціальності «Облік і оподаткування» відображені опис предмета навчальної дисципліни, мета та завдання курсу, конкретна програма навчальної дисципліни,  зв’язки між дисциплінами, структура курсу, вимоги до знань і вмінь студентів або цілі навчальної дисципліни, форми контролю, тематичне планування курсу, планування практичних занять, планування самостійної роботи, завдання для самостійної роботи, тематика курсового проектування (якщо передбачено навчальним планом), критерії підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок студентів, завдання для діагностики успішності студентів (контрольні роботи для студентів заочної форми навчання), перелік питань до екзамену (заліку), методичне забезпечення, рекомендована література. За структурою і змістом робочі програми кожної дисципліни навчального плану спеціальності «Облік і оподаткування» відповідають освітньо-професійній програмі підготовки, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та сучасному рівню розвитку економічної науки і практики.

У видавничому центрі університету видано навчальні матеріали:

  1. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: загальна теорія».
  2. Управлінський облік. Тестові завдання для перевірки знань студентів всіх форм навчання ОКР «Бакалавр».
  3. Виробнича практика: робоча програма для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.050109 – бакалавр, 7.050109 – спеціаліст, 8.050109 – магістр зі спеціальності «Облік і аудит» напряму підготовки 0305 – економіка і підприємництво.
  4. Наскрізна програма практик: робоча програма для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.050109 – бакалавр, зі спеціальності «Облік і аудит», напряму підготовки 0305 – економіка і підприємництво.
  5. Навчальна практика: робоча програма для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.050109 – бакалавр, 7.050109 – спеціаліст, 8.050109 – магістр зі спеціальності «Облік і аудит» напряму підготовки 0305 – економіка і підприємництво.