Професорсько-викладацький склад | Кафедри економіки та економічної теорії

Гура Анатолій Минович – в.о. завідувача кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Засади формування агропромислового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

У 2010 році захитстив кандидатську дисертацію на тему: "Напрями формування та ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

57 друкованих праць, у тому числі 23 методичні розробки, 1 одноосібна та 2 колективні монографії, 1 статей у наукових фахових виданнях та міжнародних журналах, що індексуються у БД Скопус.

Викладає дисципліни: 
Система наукових методів нормування праці, економічна безпека підприємства, планування діяльності підприємства.
Шуст Олена Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор екон. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

Теоретичне й методичне обґрунтування концепції економічного регулювання ринку продукції м'ясного скотарства та розробка науково обґрунтованого механізму його реалізації в умовах євроінтеграції.

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: "Трансформація економічного механізму розвитку ринку продукції м'ясного скотарства".

75 друкованих праць, у тому числі 67 наукових і методичних розробок, 2 навчальні посібники.                    

Викладає дисципліни: 
Економічне управляння підприємством, економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудових відносини.
Житник Тетяна Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Зайнятість та оцінка доходів сільського населення.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління використанням трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

53 друкованих праці, у тому числі 1 навчальний посібник, 19 наукових і методичних розробок, 1 монографія, 32 статі у наукових фахових виданнях та міжнародних журналах, що індексуються у БД Скопус.

Викладає дисципліни: 
Формування та використання потенціалу підприємства, економіка та організація інноваційної діяльності, внутрішній економічний механізм підприємства.
Бабицька Ольга Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук
Напрям наукової діяльності: 

Організаційно-економічний механізм ефективного використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

45 друкованих праць, у тому числі 43 наукових і методичних розробок, 2 колективні монографії.

Викладає дисципліни: 
Капітал підприємства: формування та використання, економічна політика підприємства, формування бізнес-моделі підприємства.
Рибак Надія Олексіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Глобалізація та інноваційний розвиток економіки, соціально-економічні відносини в аграрному секторі економіки, трансформація аграрних відносин.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. 

У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – політична економія  на тему: "Формування і використання фонду споживання в соціалістичному відтворенні".

122 друковані праці,  у тому числі 62 методичні розробки, 1 навчальний посібник. 

Викладає дисципліни: 
Політична економія, економічна теорія, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки.
Понедільчук Тетяна Василівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Організаційно-економічні основи формування інтелектуального капіталу в умовах інноваційної економіки.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія на тему «Вплив інфляції на економічне зростання в Україні».

65 друкованих праць, у тому числі 63 наукових і методичних розробки, 2 навчальні посібники та 1 навчальний посібник з грифом МОН України.

Викладає дисципліни: 
Макроекономіка, управління витратами, економічна діагностика підприємства.
Приходько Тамара Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності хлібопереробних підприємств.

15 друкованих праць,  у тому числі 10 методичних розробок.

Викладає дисципліни: 
Планування і контроль на підприємстві, економіка підприємства, економічне управляння підприємством, економіка праці та соціально-трудових відносини, конкурентоспроможність підприємства.
Юхименко Петро Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор екон. наук, професор