Завершені наукові розробки | Кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин

Завершені наукові розробки на кафедрі:

 1. Використання селенових препаратів і добавок (селеніт натрію, селенометіонін, сел-плек та ін.) Дяченко Л.С., Сивик Т.Л., Титарьова О.М., Осіпенко О.П., Шулько О.П.
 2. Теоретичне і експериментальне обгрунтування повноцінного протеїнового і амінокислотного живлення корів для центральної зони Лісостепу. Бомко В.С.
 3. Використання кормів із високим вмістом лізину у годівлі кролів. Бомко В.С., Сломчинський М.М.
 4. Використання замінників молока в годівлі телят. Чернюк С.В.
 5. Згодовування пробіотику протекто-актив у комплексі з мацеразою на відгодівельні показники молодняку свиней великої білої породи. Бабенко С.П., Чернявський О.О.
 6. Використання органічних добавок в годівлі тварин. Бомко В.С., Маршалок В.А.
 7. Продуктивність, обмін речовин та м’ясні якості каченят-бройлерів за згодовування поліфункціонального сорбенту. Бомко В.С., Недашківська Н.В.
 8. Вплив різних рівнів протеїну і лізину на продуктивність та обмін речовин у страусів африканських. Бомко В.С., Федорук Н.М.

Completed scientific developments of the Department: 

 1. Use of selenium preparations and additives (sodium selenite, selenomethionin, sel-plex, etc.). Dyachenko L. S., Syvyk T. L., Tytariova O. M., Osipenko O. P., Shulko O.P.
 2. Theoretical and experimental reasoning of complete protein and amino acid nutrition of cows for the central zone of the forest-steppe. Bomko V. S.
 3.  Use of feed rich in lysine in rabbits feeding. Bomko V. S., Slomchynskyi M. M.
 4.  Use of milk substitute for calves feeding. Cherniuk S. V.
 5.  Feeding influence of probiotic protekto-active in combination with maceraza on fattening performance of young pigs of Large white breed. Babenko S. P., Cherniavskyi О. О.
 6. Use of organic additives in animal feeding. Bomko V. S., Marshalok V. A.
 7.  Productivity, metabolism and meat quality of duck broilers in polyfunctional sorbent feeding. Bomko V. S, Nedashkivska N. V.
 8. Influence of the different protein levels and lysine on the productivity and metabolism of African ostriches. Bomko V. S, Fedoruk N. M.