ENG | УКР |

Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Іхтіолог"

 
 
Для організації наукової роботи в межах наукового гуртка «Іхтіолог» залучаються здобувачі вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», які мають спільні наукові інтереси, займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний час та розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри іхтіології та зоології.
 
Керівник наукового гуртка: асистент кафедри іхтіології та зоології Жарчинська В.С.
 
Староста наукового гуртка: Кібальникова Дар’я здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура».
 
Метою діяльності наукового гуртка «Іхтіолог» є:
- створення сприятливих умов для підготовки молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи;
- виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти.
 
Основними завданнями наукового гуртка є:
- розкриття здібностей у здобувачів вищої освіти у різних напрямах наукової діяльності;
- формування креативної особистості;
- поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти обраної дисципліни;
- обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка;
- сприяння розв’язанню конкретних проблем в галузі іхтіології, які стоять на сучасному етапі розвитку;
- набуття здобувачами вищої освіти досвіду у організації та участі у науковій роботі, зокрема у конференціях, конкурсах, засіданнях, круглих столах, олімпіадах, форумах;
- забезпечення активної участі здобувачів вищої освіти у науково-дослідній діяльності;
 
Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:
- брати участь у планових заходах гуртка;
- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові роботи здобувачів;
- публікувати кращі наукові праці й виступи у виданнях БНАУ та інших навчальних закладів.
 
Очікувані результати роботи наукового гуртка:
- самостійно і творчо реалізовувати власні задуми;
- підвищення свого освітнього рівня і рівня самоорганізації;
- орієнтуватися в своїй системі знань: відрізняти нове від уже відомого;
- аналізувати отриману інформацію: робити висновки в результаті спільної роботи групи;
- вміти встановлювати взаємозв’язок знань з різних навчальних дисциплін для вирішення прикладних навчальних завдань в області водних біоресурсів та аквакультури;
- вміти викладати думки в чіткій логічній послідовності, відстоювати свою точку зору, аналізувати ситуацію і самостійно знаходити відповіді на питання шляхом логічних міркувань;
- вміти працювати в парі і в колективі;
- вміти працювати в команді, ефективно розподіляти обов’язки.
 
Наукові розробки здобувачів вищої освіти, призери конкурсів (2018-2021 рр.):
Морфометричний аналіз класового складу коропа коі (Cyprinus carpio koi) закладу освіти
Науковий керівник – д-р вет. наук Гриневич Н.Є.
Виконавець – Жарчинська В.С.
Моніторинг діагностичної системи на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для ідентифікації герпесвірусного захворювання CYHV-3 коропа коі (Cyprinus carpio koi)
Науковий керівник – д-р вет. наук Гриневич Н.Є.
Виконавець – Жарчинська В.С.
Моніторинг чинників, що формують оптимальні умови утримання Cherax quadricanatus (Von Martens, 1868) в експериментальних умовах
Науковий керівник – професор Гриневич Н.Є.
Виконавець – Денисенко А.Є.
Епізоотичний моніторинг та заходи боротьби зі збудниками інвазійних хвороб риб у ПрАТ «Чернігіврибгосп»
Науковий керівник – професор Гриневич Н.Є.
Виконавець – Остап’юк О.М.
Оптимізація рециркуляційної системи для вирощування кларієвого сома (Clarias gariepinus) в умовах фермерських господарств
Науковий керівник – доцент Трофимчук А.М.
Виконавець – Романчук Б.А.
 
Перелік публікацій членів гуртка:
Василевич В.С., Гриневич Н.Є. (2022). Ендемічні групи риб гідроекосистем України. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «молодь аграрній науці та виробництву» Екологізація виробництва як основа збалансованого розвитку. Інновації у рибогосподарській галузі. (19 травня 2022 року). м. Біла Церква. С. 16–17.
Кібальникова Д.О., Слюсаренко А.О. (2022). Аналіз харчування окремих представників класу кісткові риби (Osteichthyes). Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «молодь аграрній науці та виробництву» Екологізація виробництва як основа збалансованого розвитку. Інновації у рибогосподарській галузі. (19 травня 2022 року). м. Біла Церква. С. 34–35.
Остапюк О.М., Гриневич Н.Є. (2022). Заходи боротьби зі збудниками інвазійних хвороб риб. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «молодь аграрній науці та виробництву» Екологізація виробництва як основа збалансованого розвитку. Інновації у рибогосподарській галузі. (19 травня 2022 року). м. Біла Церква. С. 44–46.
Поліщук І.М., Жарчинська В.С. (2022). Адаптація коропових риб до біотичних та абіотичних факторів середовища. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «молодь аграрній науці та виробництву» Екологізація виробництва як основа збалансованого розвитку. Інновації у рибогосподарській галузі. (19 травня 2022 року). м. Біла Церква. С. 46–47.
 
Графік проведення засідань наукового гуртка: останній четвер кожного місяця.
Склад учасників гуртка:
1. Віхрицький Олександр Михайлович;
2. Гембік Анастасія Олександрівна;
3. Гембік Валентина Олександрівна;
4. Дубчак Ксенія Олексіївна;
5. Кібальникова Дар’я Олександрівна;
6. Контуш Анастасія Олександрівна;
7. Лавренюк Єгор Ігорович;
8. Лозовий Владислав Сергійович;
9. Насибулліна Анастасія Романівна;
10. Шаровар Дар’я Олександрівна;
11. Василевич Василь Сергійович;
12. Остапюк Оксана Михайлівна;
13. Поліщук Ілля Миколайович.

 

План роботи наукового гуртка «Іхтіолог» на 2022-2023 н.р.

Захід

Дата

Відповідальний

1

Загальні збори членів гуртка, затвердження плану роботи на 2022-2023 н.р.

15.09.2022

Керівник наукового гуртка

2

Іхтіофауна водойм Київщини

21.10.2022

Керівник наукового гуртка

3

Інвазійні види водойм Київщини

25.11.2022

Керівник наукового гуртка

4

Акваріуми та басейни як моделі для бази наукових досліджень

29.12.2022

Керівник наукового гуртка

5

Ознайомлення з об’єктами акваріально-басейнового комплексу кафедри

27.01.2023

Керівник наукового гуртка

6

Етологія гідробіонтів

24.02.2023

Керівник наукового гуртка

7

Значення спеціальної термінології під час проведення іхтіологічних досліджень

31.03.2023

Керівник наукового гуртка

8

Особливості іхтіопатологічного обстеження іхтіоценозів

28.04.2023

Керівник наукового гуртка

9

Підведення підсумків роботи гуртка. Проблеми і перспективи подальших наукових досліджень у галузі водних біоресурсів та аквакультури на екологічному факультеті БНАУ

26.05.2023

Керівник наукового гуртка

 

 
 
 
Студентські наукові публікації: