ENG | УКР |

Центр навчання іноземних мов і культур для професійних цілей

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр навчання іноземних мов і культур для професійних цілей


Мета діяльності Центру – проведення наукових досліджень у галузі теорії та практики навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти, зокрема – особливості вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей; формування мовленнєвої компетентності з іноземної мови для спеціальних професійних цілей. Головним завданням вивчення іноземних мов є розвиток комунікативних здібностей та засвоєння соціокультурних знань.

 

Науково-дослідна робота Центру проводиться за такими напрямками:

 • дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів закладів вищої освіти у контексті глобалізаційних тенденцій розвитку сучасного суспільства;
 • вивчення теоретичних питань і створення практичних рекомендацій, спрямованих на євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання іноземних мов засобами інноваційних технологій;
 • втілення результатів досліджень у наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках та методичних розробках;
 • проведення курсів іноземної мови для абітурієнтів та студентів інших факультетів;
 • участь у складі редколегій фахових видань БНАУ;
 • організація та керівництво виробничою практикою майбутніх перекладачів;
 • проведення лінгвокраїнознавчих заходів з метою популяризації вивчення іноземних мов.

 

Основні завдання діяльності Центру:

 • створювати можливості для НПП та студентів постійно вдосконалювати рівень володіння іноземними мовами, вивчення іноземних мов студентами в університеті має відбуватися упродовж усього курсу навчання;
 • за підтримки міжнародного відділу проводити пошук міжнародних програм, грантів та проектів, готувати відповідні аплікаційні документи, здійснювати імплементацію проектів та грантів;
 • налагоджувати та підтримувати прямі контакти з колегами за кордоном для реалізації спільних проектів та інших видів співпраці;
 • здійснювати підготовку резерву НПП та студентів для міжнародної мобільності;
 • проводити комплексну навчально-методичну підготовку до навчання іноземних студентів;
 • залучати студентів до активної участі у діяльності Центру, використовуючи диференційований підхід у викладанні іноземних мов; провадити інтегроване вивчення мови і спеціальності, підтримувати наукові пошуки студентської молоді;
 • поновлювати базу даних програм мобільності, проектів, грантів тощо на вебресурсі кафедри;
 • постійно ознайомлюватись з провідними міжнародними виданнями за своїм фахом;
 • публікувати результати наукових досліджень у загальновизнаних зарубіжних фахових виданнях, Scopus та WOS;
 • організовувати спільні науково-практичні конференції, семінари, тренінги, круглі столи тощо;
 • надавати перекладацькі послуги на замовлення інших кафедр університету, а також підприємств, організацій, установ та фірм;
 • поповнювати і оновлювати стенди, експонати та фонди Центру.

Звіт про роботу Центру

Реєстраційна картка теми

Організація міжнародних науково-практичних конференцій

Науково-методичні семінари

Центр китайської мови та культури

Центр німецької мови та культури

Студентська олімпіада з іноземної мови

Міжнародна та перекладацька діяльність