ENG | УКР |

Лабораторія прикладної лінгвістики

 

Наказ затвердження положення "Про науково-дослідну лабораторію прикладної лінгвістики БНАУ"

Положення про науково-дослідну лабораторію прикладної лінгвістики

План роботи НДЛ 2021-2022 н.р.

План роботи НДЛ прикладної лінгвістики 2022-2023 н.р.

План роботи лабораторії прикладної лінгвістики 2023-2024 н.р.

НДДКР 2019-2024

Звіт про роботу НДЛ 2021-22 н.р.

Звіт про роботу НДЛ 2022-23 н.р.

Календарний звіт лабораторії

Наукове консультування. Договір


Студентський науковий гурток «Лінгвіст»

Навчально-методичні заходи

Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародний проєкт

Перекладацька діяльність

Компенсанторні курси

Подяки здобувачам від роботодавців


Науково-дослідна лабораторія прикладної лінгвістики

Науково-дослідна лабораторія (НДЛ) прикладної лінгвістики кафедри романо-германської філології та перекладу факультету права та лінгвістики БНАУ є підрозділом кафедри, який забезпечує проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін згідно вимог освітньо-професійних програм і Положення про організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти.
 
Основоположними для НДЛ є універсальні принципи мови, зокрема:
1) розуміння мови як універсальної генетично запрограмованої ментальної здатності людини;
2) усвідомлення рівноправності мов світу з огляду на те, що будь-яка людська мова достатньо розвинена для того, щоб передати засобами цільової мови будь-яку інформацію джерельної мови;
3) бачення мови як системно-структурного утворення, матеріально вираженого і приступного до вивчення;
4) визнання історичної (діахронної) мінливості мови, що відкриває можливості її перманентного вивчення на різних рівнях мовної ієрархії;
5) будь-яка людська мова приступна до вивчення і опанування.
 
Метою діяльності НДЛ є:
 • проведення наукових досліджень,  у галузі теорії та практики перекладу, методики викладання іноземних мов у закладах середньої освіти;
 • надання перекладацьких послуг на замовлення, як, інших кафедр університету, так і підприємств, організацій, установ та фірм;
 • провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.
Лабораторія забезпечує науково-методичну діяльність кафедри романо-германських мов та перекладу відповідно до програм підготовки фахівців, проведення наукових досліджень у межах затверджених наукових напрямків кафедр та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, роботу творчих колективів, створених для вирішення конкретної наукової проблеми. Також у лабораторії прикладної лінгвістики функціонує студентський науковий гурток «Лінгвіст».
 
Основні напрями діяльності науково-дослідної лабораторії
НДЛ керується академічною тяглістю, передбачаючи співпрацю досвідчених фахівців і молоді. Тож результати роботи виражаються у матеріальній (наукові публікації, перекладений продукт, виступи на конференціях, круглих столах, вебінарах тощо) й ідеальній (передача і отримання досвіду, знань) площинах. Сфера діяльності НДЛ охоплює:
 
Науково-дослідну і методичну роботу:
 • дослідження сучасної професійної моделі перекладача як ретранслятора, який володіє принаймні двома мовними кодами, деперсоналізованого посередника між адресантом і цільовою аудиторією;
 • вивчення проблем сучасного ринку перекладацьких послуг;
 • здійснення досліджень у галузі теорії перекладу, зокрема у перекладацькому аналізі;
 • вивчення та впровадження у практику інноваційної діяльності, зокрема нових методів і технологій навчання іноземних мов у закладах середньої освіти;
 • розроблення спеціальної науково-методичної літератури з теорії і практики перекладу, практичного курсу іноземних (англійська, французька) мов, методики навчання іноземних мов у закладах середньої освіти;
 • вирішення актуальних наукових проблем лінгвістики та методики й апробація результатів дослідження;
Практико-орієнтовану роботу:
 • надання перекладацьких послуг на замовлення інших кафедр університету, а також підприємств, організацій, установ та фірм;
 • надання консультативних послуг для Малої академії наук України;
 • проведення круглих столів, міжвузівських телемостів, вебінарів, семінарів за основними напрямами діяльності лабораторії;
 • організація конкурсів серед студентів на кращий переклад прозового / поетичного твору
 • підтримка наукового пошуку студентської молоді, сприяння підготовці студентів, аспірантів і докторантів в оформленні своїх наукових пошуків засобами іноземної мови, підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць;
 • функціонування наукового студентського гуртка «Лінгвіст»;
 • виховання самостійності, активності і відповідальності студентів при підготовці до занять з теорії та практики перекладу, а також до навчальної та виробничої практики з використанням засобів лабораторії шляхом постійного залучення студентів до роботи у науково-дослідній лабораторії;
Роботу, спрямовану на формування міжуніверситетських і міжнародних зв’язків та підтримання академічного іміджу закладу 
 • співпраця та підтримання контактів з підприємствами, іншими закладами вищої освіти, установами, організаціями, у т.ч. закордонними;
 • залучення до співпраці фахівців з лінгвістики, які працюють в ЗВО України (у форматі очних та онлайн лекцій, семінарів);
 • постійне поповнення і оновлення стендів та фондів лабораторії.