ENG | УКР |

Сьогодення

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ –  вищий навчальний заклад, сучасний освітньо-науковий центр, що готує висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для сфери аграрного виробництва, надає освітні послуги відмінної якості, дотримується високих стандартів у своїй діяльності.

Освітянські традиції в університеті були закладені у ХVII ст. з часів утворення першого освітнього закладу, який з часом трансформувався у Білоцерківський НАУ.

Університет і вісім відокремлених структурних підрозділів – фахових коледжів – утворюють Регіональний університетський центр.

В теперішній час університет динамічно розвивається, у його структурі – шість факультетів, загальноуніверситетська кафедра здоров’я та фізичної рекреації, центр довузівської підготовки та Інститут післядипломної освіти.

БНАУ – багатопрофільний навчальний заклад, на шести факультетах якого навчається понад 5,5 тис. українських і іноземних студентів за 19 спеціальностями.

На 45 кафедрах університету працюють відомі вчені, досвідчені педагоги, серед яких академіки та члени-кореспонденти НААН, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

У БНАУ створено належну матеріально-технічну базу для повноцінного забезпечення навчально-виховного процесу.

Для створення нормативних умов навчання і виховання студентів, роботи всіх структурних підрозділів Білоцерківський НАУ має власні приміщення, загальна площа яких становить 82414,4 м2.

Основу навчально-матеріальної бази університету становлять 10 навчальних корпусів з навчальною площею приміщень 36327,7 м2. Це – лекційні аудиторії, навчальні лабораторії, аудиторні приміщення (площа 34745 м2), комп’ютерні класи (площа 699 м2), науково-технічні бібліотеки. Показник площі навчальних приміщень для проведення освітнього процесу складає 11,8 м2 на одного здобувача.

Із 35 лекційних аудиторій 33 пристосовано до використання аудіо-відеотехніки і мультимедійних засобів. Лекційний аудиторний фонд має 4624 посадочних місць.

Лабораторні заняття проводять у 185 лабораторіях, які обладнано необхідними лабораторними засобами, інструментарієм, комп'ютерною технікою, викладачі і студенти мають доступ до мережі Інтернет.

Площа приміщень для науково-педагогічних працівників складає – 6779 м2, службових приміщень – 1710,4 м2.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців університеті на належному рівні налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітнього процесу. Так, для проведення самостійної підготовки функціонує наукова бібліотека, яка забезпечує задоволення інформаційних потреб науково-педагогічних працівників та студентів. Наукова бібліотека БНАУ має площу 1270,6 м2 (в т.ч. площа книгосховища 94 м2). В усіх корпусах університету організовано комп’ютеризоване обслуговування читачів навчальними та науковими документами з використанням автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем. У приміщеннях встановлені Wi-Fi зони.

Університет має власну поліграфічну базу, де налагоджено випуск підручників, навчальних посібників, монографій, навчально-методичної літератури, збірників наукових праць тощо.

Спортивні споруди Білоцерківського НАУ складаються з 3 залів, міні-стадіону, 3-х спортивних майданчиків для пляжного волейболу, баскетбольної, волейбольної та гандбольної площадок. Загальна площа спортивних споруд – 3480,4 м2. Загальна площа спортивних залів – 883,7 м2.

В університеті функціонує сім гуртожитків, житлова площа яких складає 27641,8 м2.

У розпорядженні університету – медичний пункт та профілакторій.

Університет має 5 їдалень та 3 буфети, площа яких складає 2551,2 м2.

Актова зала університету загальною площею – 528,6 м2  розрахована на 600 посадкових місць.

Фонд будівель університету та його стан відповідає сучасним вимогам. Умови роботи науково-педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та умови навчання студентів, відповідають вимогам вищої школи.

Навчально-виробничий центр (НВЦ) БНАУ є відокремленим підрозділом у структурі університету, слугує базою для проведення навчальних і виробничих практик, наукових досліджень науково-педагогічних працівників і студентів. У НВЦ діють філії кафедр, на яких упроваджено сучасні технології рослинництва і тваринництва.

У структурі університету є також бази практичної підготовки – Ботанічний сад БНАУ, Навчально-дослідне лісництво, які є базою підготовки студентів за спеціальностями 205 – Садово-паркове господарство та 206 – Лісове господарство.

Каскадна система з 5 рибницьких ставів, які обладнані необхідними гідроспорудами, слугує навчальною базою підготовки фахівців за спеціальністю  207 – Водні біоресурси та аквакультура.

У НВЦ діють ферма «Племрепродуктор», вівцеферма, конеферма та бройлероферма, які є навчально-виробничою базою для підготовки студентів спеціальностей 211 – Ветеринарна медицина, 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Особи з особливими освітніми потребами  отримують значну підтримку керівництва БНАУ, а також здобувачів освіти і кураторів академічних груп. Деканатами посилена увага приділяється умовам навчання осіб з особливими освітніми потребами, їх академічній успішності.
 У процесі реалізації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами Університету забезпечується:
 - навчально-організаційний супровід – допомога учасникам освітнього процесу в організації освітнього процесу, виконання індивідуального навчального плану, організація індивідуальних консультацій тощо;
 - психолого-педагогічний супровід – системна діяльність, яка включає надання психологічної та педагогічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;
 - соціальний супровід – заходи щодо створення умов для соціальної та соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформації та допомоги при поселенні в гуртожиток.
Навчально-організаційний та соціальний супровід реалізується через деканати, кураторів академічних  груп та адміністрацію Університету.

З метою створення належних умов для реалізації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами будівлі університету обладнані пандусами, кімнатами особистої гігієни тощо.