ENG | УКР |

Сьогодення

Білоцерківський національний аграрний університет – один із найстаріших навчальних закладів України, витоки якого сягають 17 століття.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, “Магістр” за 19 спеціальностями, за денною, заочною та екстернатною формами навчання; діє аспірантура та докторантура.

В університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Матеріальна база університету включає 10 навчальних корпусів загальною площею 136255 м2, 8 гуртожитків на 4900 місць, в якому проживає 4666 студентів, профілакторій, дослідне поле.

До складу університету входять 5 науково-дослідних інститутів, 11 науково-дослідних лабораторій, два регіональні центри.

Навчально-виробничий центр (НВЦ) БНАУ є відокремленим підрозділом у структурі університету, має площу сільськогосподарських угідь 1717 га, з яких 1123 га – орна земля, а 129,6 га – дослідне поле агробіотехнологічного факультету. НВЦ слугує базою для проведення навчальних і виробничих практик, наукових досліджень науково-педагогічних працівників і студентів. Університету також належить «Біостаціонар» площею 2 га та навчально-дослідне лісництво “Кошик” площею 270,5 га, які є базою підготовки студентів з напряму «Лісове та садово-паркове господарство». Каскадна система з 5 рибницьких ставів, які обладнані всіма необхідними гідроспорудами, слугує навчальною базою підготовки фахівців з напряму «Водні біоресурси та аквакультура».

Наукова бібліотека університету налічує до 60000 примірників навчальної та наукової літератури, щорічне поповнення фонду становить у середньому 1400 примірників.

До послуг студентів читальні зали з виходом в Інтернет, ресурсні центри, чотири їдальні, 4 буфети.

Навчальний процес забезпечують 8 академіків та 4 члени-кореспонденти; 50 докторів наук, 263 кандидати наук із яких 198 – доценти; 12 заслужених діячів науки і техніки України, заслужених працівників освіти, вищої школи, сільського господарства , культури України.

В університеті сформувалися та сьогодні плідно працюють визнані в Україні і світі 13 наукових шкіл.

Розроблені нашими науковцями технології впроваджуються у багатьох господарствах України і сприяють інноваційному розвитку вітчизняного аграрного виробництва.

Університет налагодив й упродовж останніх 10 років успішно співпрацює із багатьма зарубіжними країнами над виконанням спільних програм АГФЕД, ТЕМПУС-ТАСІС, РШ (Британська рада), НОУ-ХАУ, НАТО, ДААД, Джикап, Сусфуд, Хопс, Конкордія, Сепс, Зенкенберг, Ойлер, Відродження, Євразія, Фулбрайта, Кохрана, АПОЛЛО, ІАСЕЕ тощо.

За останні 5 років понад 1200 студентів та 50 викладачів навчалися, проходили стажування і виробничу практику у Великій Британії, США, Франції, Німеччині, Норвегії, Швеції, Голландії.

Науково-педагогічні працівники університету плідно співпрацюють з університетами ім. Ю. Лібіха (м. Гіссен) та науково-дослідним інститутом у Зекельберзі (Німеччина), Ліонським університетом та навчальним центром ENESAD м. Діжон (Франція), Кембриджським і Ліверпульським університетами (Велика Британія) з питань агрономії, екології, тваринництва, ветеринарної медицини тощо.

Сьогодні у навчальному процесі університету беруть участь висококваліфіковані фахівці із університетів США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Голландії та ін. країн.

Свідченням міжнародного визнання освітньої, наукової, культурної діяльності університету стало його прийняття до Всесвітнього Консорціуму установ вищої аграрної освіти і досліджень у сільському господарстві, до Європейської асоціації УОСА, Європейської асоціації ветеринарних ВНЗ.

У зв’язку з поглибленням процесу європейської інтеграції в освіті спільно з Інститутом аграрної політики і ринкових досліджень Університету ім. Юстуса Лібіха, Гіссен (Німеччина) відкрито Інститут Європейської інтеграції, метою діяльності якого є розробка спільних навчальних планів і методик з різних дисциплін.

БНАУ є учасником багатьох міжнародних проектів у сфері екології та аграрного менеджменту. Наразі розробляється ще декілька міжнародних проектів, у тому числі один з них “Передові ГІС-технології у сталому менеджменті земельних ресурсів”, де партнерами визначені Інститут ГІС-технологій м. Гавле (Швеція), Вища агрономічна школа м. Клермон-Феран (Франція) і Мюнхенський технічний університет (Німеччина), що дасть змогу значно підвищувати рівень знань майбутніх спеціалістів із геодезії та картографії.

У наших найближчих планах створення на базі університету регіонального інноваційно-інвестиційного центру.