ENG | УКР |

Економічний факультет

 

Сайт факультету     

 

Економічна освіта в університеті бере свій початок з далекого 1926 року, коли у Білоцерківському сільськогосподарському технікумі була створена кафедра економіки і організації соціалістичного сільського господарства. Першим її завідуючим був А.І. Мулицький. У 1976 р.  кафедра була розділена на дві: кафедра економіки сільськогосподарського виробництва та кафедра організації і управління сільськогосподарським виробництвом).

В листопаді 1992 року, згідно з рішенням ученої ради наказом ректора економічному відділенню надається статус економічного факультету і передаються кафедри: економіки сільськогосподарського виробництва, організації і управління сільськогосподарським виробництвом; іноземних мов; суспільно-гуманітарних наук. Першим деканом економічного факультету став завідуючий кафедрою організації і управління, доцент Василь Іванович Губенко. Під його керівництвом на факультеті було створено українсько-канадський центр з розробки навчальних планів і програм для коледжів, укладено низку угод з Аграрним університетом штату Айова (США), вищими навчальними закладами Канади, Німеччини та інших країн про ділове партнерство.

Протягом 2007-2009 рр. факультет очолювала доктор економічних наук, професор Варченко Ольга Миронівна. Під її керівництвом на базі факультету створено Навчально-науковий інститут економіки і бізнесу, започатковано фаховий вісник БНАУ «Економіка та управління АПК», започатковано міжнародну співпрацю з Гіссенським університетом імені Юстуса Лібіха (Німеччина) та Національним вищим інститутом агрономії, харчових технологій та екології «AgroSup Dijon» (Франція).

Нині факультет очолює доктор економічних наук, професор Паска І.М. Під його керівництвом на факультеті відкрито нові спеціальності, а саме: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Публічне управління та адміністрування». Крім того, розширено міжнародну співпрацю.

На факультеті працюють 13 докторів наук, 49 кандидатів наук,  які забезпечують роботу 8-ми кафедр: економіки та економічної теорії; обліку і оподаткування; вищої математики та фізики; інформаційних систем і технологій; менеджменту; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки; фінансів, банківської справи та страхування.

Навчання студентів здійснюється за освітніми рівнями бакалавр, магістр за такими спеціальностями:

Галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»:

«Економіка»

Галузь знань «Управління та адміністрування»:

«Облік і оподаткування»

«Фінанси, банківська справа та страхування»

«Менеджмент»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань «Публічне управління та адміністрування»:

«Публічне управління та адміністрування»

На факультеті створено спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських та докторських дисертацій,  діє аспірантура та докторантура, факультет післядипломної освіти, де випускники з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» мають можливість за вибором здобути другу вищу економічну освіту.