ENG | УКР |

Екологічний факультет

 

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ 


Екологічна ситуація в Україні після Чорнобильської катастрофи (1986 р.) загострила проблему довіри населення до власної сільськогосподарської продукції, вирощування продукції в забруднених зонах, що створює додаткові перепони й під час її експорту. Для виправлення ситуації, що склалася у сфері виробництва, переробки, споживання і експорту сільськогосподарської продукції, Україні необхідно мати кваліфікованих фахівців, які б професійно займалися справою практичного застосування і поширення міжнародних норм якості, підвищенням суспільної свідомості і культури виробництва сільськогосподарської продукції та її екологічної чистоти, розробкою необхідних заходів для більшої орієнтації української економіки на споживача. Ініціатива Білоцерківського ДАУ щодо цього знайшла підтримку офіційних органів управління вищою освітою України і аграрною освітою зокрема.

1999 року ректор університету академік НААНУ Володимир Максимович Власенко поставив перед деканом зооінженерного факультету завдання – підготувати обґрунтування і пакет необхідних документів для відкриття і ліцензування у Білоцерківському ДАУ нового напряму підготовки фахівців 0708 – екологія за спеціальністю 6.070800 – екологія і охорона навколишнього середовища, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

4 лютого 1999 р. була створена робоча група у складі: В.Г. Герасименко – доктор біологічних
наук, професор, академік НААНУ, проректор з навчально-виховної роботи; М.С. Ківа, В.І. Бала,
С.П. Бабенко – кандидати сільськогосподарських наук.

Робоча група підготувала робочий навчальний план на основі типового, склала лист на ім’я голів облдержадміністрацій Вінницької, Київської, Кіровоградської, Черкаської та Чернігівської областей, які виступали замовниками зазначених фахівців. Крім того, наші звертання за підтримкою були направлені до депутатів Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики України, обласних управлінь сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій.

Після завершення роботи над навчальним планом підготовки екологів група приступила до роботи над складовими стандартів освіти: освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми (ОПП), які тільки починали розроблятися і впроваджуватися у вищих навчальних закладах України.

25 лютого 2001 року авторський колектив науковців університету у тому ж складі під головуванням Миколи Євдокимовича Кучеренка – доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, декана біологічного факультету, завідувача кафедри біохімії Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, голови навчально-методичної комісії з біології Міністерства освіти і науки України закінчив розробку перших двох компонентів Стандарту освіти зі спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”, а саме освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми, які були розроблені в Україні вперше.

За підтримки відповідних департаментів Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики України, багатьох органів виконавчої влади Вінницької, Кіровоградської, Київської, Черкаської та Чернігівської областей у березні 2001 р. Білоцерківський державний аграрний університет розпочав реалізацію Спільного Європейського проекту Темпус-Тасіс „Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування в Україні”, термін дії якого закінчився в березні 2004 р. Головна мета проекту полягала в імплементації нового навчального плану підготовки екологів у БДАУ відповідно до вимог Європейських освітніх стандартів. Загальна сума фінансування проекту склала 467 тис. євро. Співзасновниками проекту є консорціум із трьох вищих навчальних закладів Європи: БДАУ (Україна), університет ім. Ю. Лібіха, м. Гіссен (Німеччина) та Національна вища ветеринарна школа, м. Ліон (Франція). При цьому БДАУ виступав у ролі бенефіціара, тобто навчально-наукової установи, яка одержала конкретну допомогу в плані інтернаціоналізації навчальних планів і дипломів та наблизилась до взаємовизнання навчання студентів у різних ВНЗ.

Рішення про те, що Білоцерківський ДАУ виграв тендер на виконання зазначеного міжнародного проекту, було прийняте в Турині (Італія) у лютому 2001 р. У ході реалізації проекту пройшли стажування в університеті ім. Ю. Лібіха, м. Гіссен (Німеччина) та в Національній вищій ветеринарній школі м. Ліон (Франція) 20 науково-педагогічних працівників, 35 докторантів та студентів БДАУ. На кошти проекту було оснащено ресурсний центр корпусу № 9 зі спеціалізованою бібліотекою та обладнано дві наукових лабораторії.

На базі факультету проведено міжнародні наукові конференції: „Якість і безпека продукції харчування в Україні на прикладі молока і м’яса: роль освіти, бізнесу та політики” (вересень 2002 р.); „Реформування вищої аграрної освіти: на шляху до європейської інтеграції” (вересень 2003р.); “Екотрофологія. Сучасні проблеми” (травень 2005 р.).

З 15 до 17 квітня 2001 р. у БДАУ працювала комісія у складі завкафедри цивільної оборони НАУ проф. Миколи Ілліча Стеблюка та завкафедри моніторингу навколишнього середовища Державної агроекологічної академії України проф. Богдана Анатолійовича Шелудченка, яка провела експертну оцінку готовності Білоцерківського ДАУ до здійснення підготовки фахівців напряму 0708 – екологія. Висновок комісії був позитивний.

27 квітня 2001 р. ректор університету, академік НААНУ Володимир Максимович Власенко на засіданні фахової ради „Сільське та лісове господарство”, яке проходило під головуванням професора Олександра Володимировича Дацишина, зробив доповідь про готовність Білоцерківського ДАУ до початку підготовки фахівців напряму 0708 – екологія. Фахова рада прийняла позитивне рішення (протокол № 3, 2001 р.).

17 травня 2001 р. Державна акредитаційна комісія України (протокол № 33) затвердила пакет ліцензійних документів на право здійснення Білоцерківським ДАУ освітянської діяльності з підготовки фахівців за напрямом 0708 – екологія освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з ліцензованим обсягом прийому – 50 осіб.

Наказом 282/С від 27.07.2001 р. по Білоцерківському ДАУ на перший курс за спеціальністю „екологія і охорона навколишнього середовища” на умовах часткового відшкодування витрат на навчання було зараховано 50 осіб.

1 вересня 2001 року на зооінженерному факультеті розпочалася підготовка фахівців нового напряму 0708 – екологія за спеціальністю „Екологія і охорона навколишнього середовища”. Упродовж 2001–2002 навчального року на факультеті продовжувалась робота з відкриття ще одного напряму підготовки фахівців – 1303 „Водні біоресурси”. 10 липня 2002 р. Білоцерківський ДАУ одержав ліцензію серії АА №234345 на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти за напрямом 1303 – водні біоресурси ОКР „бакалавр” за спеціальністю 6.130300 – водні біоресурси з ліцензованим обсягом прийому – 50 осіб. Наказом № 290/С від 01.08.2002 р. по Білоцерківському ДАУ на перший курс за спеціальністю „Водні біоресурси” на умовах часткового відшкодування витрат на навчання було зараховано 50 осіб.

4 квітня 2003 р. вчена рада університету (протокол № 7) прийняла ухвалу про:

1) створення двох нових кафедр: екології, біотехнології та екотрофології;

2) створення у структурі університету нового – екологічного факультету, включивши до його складу крім новостворених ще кафедру безпеки життєдіяльності (із факультету ветеринарної медицини) і кафедру неорганічної та аналітичної хімії (зі складу зооінженерного факультету).

11 квітня 2003 р. наказом № 75/О по Білоцерківському ДАУ юридично сформовано екологічний факультет у складі 4-х кафедр, яким надано статус випускових.

15 квітня 2003 р. на першому засіданні кафедри екотрофології була розглянута, сформована та затверджена наукова концепція діяльності кафедри, яка передбачала створення навчальних, методичних та наукових засад принципово нового напряму гуманітарних знань для України – екотрофології.

26 травня 2003 р. наказом № 103/О по Білоцерківському ДАУ затверджено раду екологічного факультету під головуванням в.о. декана, доцента М.С. Ківи. Цим же наказом затверджено склад методкомісії факультету під головуванням завкафедри безпеки життєдіяльності, доктора с.-г. наук, професора Олександра Івановича Розпутнього.

З 11.04.2003 р. екологічний факультет почав функціонувати як новий структурний підрозділ Білоцерківського ДАУ у складі: кафедра екології та біотехнології на чолі з доктором біологічних наук, професором, академіком НААНУ В.Г. Герасименком; кафедра екотрофології на чолі з доктором сільськогосподарських наук Т.М. Димань; кафедра безпеки життєдіяльності на чолі з доктором сільськогосподарських наук, професором О.І. Розпутнім; кафедра неорганічної та аналітичної хімії на чолі з кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом І.Г. Миколюком.

6 квітня 2004 р. рада екологічного факультету на своєму засіданні обрала деканом доцента кафедри екотрофології М.С. Ківу. З 2010 року деканом факультету обрано Олександра МиколайовичаМельниченка.

Наказом 120/О від 25.05.2004 р. у структурі екологічного факультету створено кафедру іхтіології та зоології, яку очолив доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент МАНЕБ О.М. Клименко.

На кафедрі екології та біотехнології відкрита докторантура та аспірантура за напрямом 03.00.20 – біотехнологія.

На кафедрах безпеки життєдіяльності та екотрофології відкрита аспірантура за напрямами 03.00.04 – біохімія та 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза.

Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 27.821.01 за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки).

Наявна матеріальна база факультету на сьогодні задовольняє основні потреби в навчальній, науковій, методичній роботі, але з огляду на відсутність окремого студентського гуртожитку (нині студенти факультету мешкають в чотирьох гуртожитках) і приміщень для нової випускової кафедри технологія виробництва і переробки риби – уже тепер виникає гостра потреба в навчаль-них площах, науково-дослідних лабораторіях, службових приміщеннях, гуртожитку для студентів.

Науково-педагогічні працівники факультету є авторами і співавторами 23 підручників, навчальних посібників, монографій, довідників (2000–2008 рр.); 450 наукових статей, розробниками 89 ТУ, ISO, ДСВО, ДСТУ (2000–2009 рр.); 51 деклараційних патентів (1999–2009 рр.); 29 рекомендацій виробництву за результатами наукових досліджень (2000–2009 рр.).

Основні напрями роботи науковців факультету: екологічна біотехнологія; біотехнологія біологічно активних речовин; екологія харчування; ДНК-технології в рослинництві і тваринництві; екологічні основи захисту рослин; взаємодія генотипу організмів і середовища; міграція радіонуклідів у ланках харчового ланцюга; інтегроване управління природними ресурсами агросфери.

За підсумками науково-дослідної роботи в 2003–2008 навчальному році перше місце в рейтингу кафедр університету посіла кафедра екології та біотехнології (завкафедри академік НААНУ Герасименко В.Г.), а в 2008–2009 – кафедра екотрофології (завкафедри доктор сільськогосподарських наук Димань Т.М.). За період функціонування факультету його студенти під керівництвом викладачів брали активну участь у міжнародних наукових студентських конференціях, а понад 50 старшокурсників уже опублікували результати своїх досліджень. Студент 4 курсу Губаненко В.М. на конкурсі студентських наукових робіт в Одеському університеті харчових технологій (2005 р.) зайняв 3 місце та отримав грошову премію 500 грн. Студентка 3 курсу Цимбал Т.А. у II турі Всеукраїнської олімпіади з агроекології, який проходив на базі Львівського державного аграрного університету у 2005 р., посіла 3 місце.

Створення екологічного факультету відбувалося у той час, коли європейська освітня спільнота підходила у своєму розвитку до реформи вищої освіти на основі Болонської декларації 1999 р. Незважаючи на те, що Україна не брала на себе зобов’язань щодо виконання вимог цієї декларації, нами були прийняті окремі положення з реформування вищої освіти в Україні, які знайшли своє відображення у спільному європейському проекті „Темпус-Тасіс” „Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування в Україні”.

Наукові розробки кафедр є актуальними, адже вони мають теоретичне і практичне спрямування на збереження природних ресурсів агросфери, підвищення продуктивності тварин, урожайності сільськогосподарських культур та контроль якості сільськогосподарської сировини і продуктів харчування, в основу яких покладено сучасні апробовані підходи і методи.

Великі можливості відкриваються на факультеті з початком функціонування спеціальності „Водні біоресурси”. На кафедрі іхтіології та зоології є готові до впровадження методи ефективного використання водойм для промислового виробництва риби в Київській області.

Науковці факультету включилися також в розробку комплексних заходів щодо усунення причин, які призводять до створення несанкціонованих сміттєзвалищ у населених пунктах Білоцерківського району.

На факультеті з 2016 року заключений договір про міжнародну співпрацю з Поморською академією м. Слубськ, завдяки чому студенти мають можливість навчатися по програмі подвійного диплому та по семестрово.

Впродовж 2016-2019 років студенти займали призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської студентської  олімпіади з дисципліни «Агроекологія» у Львівському національному аграрному університеті. Високі результати і третє командне місце у олімпіаді займали студенти: Пустова Евеліна, Медяник Антоніна, Кравченко Микита, Бондарець Аліна, Мережко Катерина, Шевченко Валентин. За 4 роки наші студенти 3 рази здобували в олімпіаді третє командне місце і були нагороджені в різних номінаціях. До олімпіади з «Агроекології» студентів підготувала доцент кафедри екології та біотехнології Шулько О.П.

Деканат та наставники академічних груп проводять відкриті виховні заходи та зустрічі з бійцями АТО, відомими людьми, випускниками нашого факультету, що працюють за спеціальністю.

На факультеті активно ведеться виховна та культмасова робота, що висвітлюється у факультетській стінгазеті «EcoTimes», університетській газеті та в мережі Fecebook.

Наші студенти та викладачі є постійними учасниками різноманітних екологічних акцій та конкурсів: «Посади дерево», «Чистий берег річки Рось», «Благодійна акція для бійців АТО», «Нехай серце не втрачає доброти», «День донора». «Козацькі вареники», «Святкування масляної», «Свято борщу».

У своїй діяльності колектив екологічного факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, а випускники факультету знаходили себе на ринку праці України, Європи і успішно реалізувалися у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічно безпечного виробництва та переробки продукції сільського господарства, бізнесу, управління, міжнародних відносинах.