Вчена рада

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ


НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ


РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

25 січня відбулося перше в новому році розширене засідання Вченої ради університету, на якому були підведені підсумки діяльності університету в 2016 році та розглянуті основні напрями роботи на 2017 рік.
На засідання вченої ради було винесено низку питань щодо організації навчального процесу та перспектив діяльності університету у новому 2017 році.
Про ліцензування освітньої діяльності за спеціальностями, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр», та про організацію роботи регіонального університетського центру у 2017 доповів перший проректор Новак В.П.
По даному питанню було прийнято рішення: 1. Інформацію першого проректора, професора В.П. Новака щодо ліцензування освітньої діяльності за спеціальностями, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» у Білоцерківському НАУ та невідповідність деяких спеціальностей Постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» взяти до відома та виконання.
2. Питання підготовки до акредитації з ліцензованих спеціальностей розглядати на засіданні Вченої ради в кінці кожного кварталу 2017 року.
3. Першому проректору Новаку В.П. щотижня надавати інформацію ректору щодо стану підготовки до акредитації з ліцензованих спеціальностей.
4. Директорам технікумів та коледжу продовжити роботу щодо наповнення електронної ресурсної бази бібліотеки закладу, розробляти та впроваджувати електронні навчальні посібники методом поцифровування документів.
5. Директорам технікумів та коледжу посилити внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг, удосконалити систему моніторингу рівня фахової майстерності, педагогічних здібностей та методичної діяльності педагогічних працівників.
6. Педагогічним працівникам університетського регіонального центру своєчасно вносити корективи до навчальних планів, робочих навчальних програм.
7. Директорам технікумів та коледжу з метою презентації навчального закладу залучати студентів та випускників для проведення зустрічей з випускниками загальноосвітніх шкіл.
8. Директорам технікумів та коледжу розповсюджувати профорієнтаційну інформацію про технікуми та коледж у загальноосвітніх закладах регіону, шляхом розміщення листівок про навчальний заклад у громадському транспорті району, повідомлень у радіо та телеефірі, а також у соціальних мережах.
9. Директорам технікумів та коледжу на нарадах з колективами переглянути та проаналізувати якість існуючої мережі баз переддипломної, виробничої практик студентів та підготувати матеріали для укладання нових взаємовигідних угод з провідними підприємствами та господарствами різних форм власності.
10. Директору ІПНКСВМ, директорам технікумів та коледжу забезпечити організацію курсів підвищення кваліфікації їх педагогічних працівників в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ та шляхом стажування на відповідних кафедрах університету з використанням науково-методичної та науково-дослідної бази БНАУ.
11. Директорам технікумів та коледжу обговорити в колективах закладів питання щодо проходження педагогічними працівниками підвищення кваліфікації на виробництві.
12. Директорам технікумів та коледжу активізувати роботу щодо поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках закладів.
13. Директорам технікумів розпочати підготовку щодо якісного проведення весняно-польових робіт у дослідних господарствах.
14. Директору Золотоніського технікуму ветеринарної медицини для якісної роботи навчально-виробничої клініки завершити будівельні роботи приміщення для утримання тварин та збільшити їх чисельність.
15. Директорам технікумів та коледжу розглянути усі можливі заходи щодо надходження коштів на спецрахунок закладів (навчально-дослідне господарство, надання консультацій фахового спрямування, впровадження методичних розробок, переобладнання вільних будівель закладів тощо).
16. Директорам технікумів та коледжу довести до відома колективів громадське звернення науково-педагогічного колективу університету до Голови Верховної Ради України про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)».
 
Також перший проректор надав інформацію щодо розподілу ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності для денної та заочної форм навчання зі спеціальностей, за якими буде здійснюватись підготовка здобувачів вищої освіти ОР «Магістр» у Білоцерківському НАУ.
Прийняли рішення затвердити розподіл ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності на денну і заочну форми навчання освітнього рівня «Магістр» з відповідних спеціальностей у такому обсязі:
Код та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання
заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
50
15
35
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
50
20
30
073 Менеджмент
120
40
80
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
50
15
35
08 Право
081 Право
40
25
15
20 Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія
175
100
75
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
150
75
75
206 Садово-паркове господарство
40
25
15
207 Водні біоресурси та аквакультура
50
30
20
21 Ветеринарна медицина
211 Ветеринарна медицина
175
175
0
ВСЬОГО:
900
520
380
 
Проректор з освітньої, міжнародної та виховної діяльності Паска І.М. висвітлив питання навчально-методичного забезпечення дисциплін в електронній системі Moodle та міжнародну діяльність факультетів. Після розгляду питання було прийнято ухвалу:
1. Проректору з освітньої, міжнародної та виховної діяльності Пасці І.М., начальнику відділу навчально-методичної та виховної роботи Хахулі Л.П., деканам факультетів у другому семестрі 2016-2017 навчального року запровадити обов’язкове ведення електронних журналів усіма науково-педагогічними працівниками університету.
2. Проректору з освітньої, міжнародної та виховної діяльності Пасці І.М., начальнику відділу навчально-методичної та виховної роботи Хахулі Л.П., інженеру І категорії  Василенко О.І. до 03.02.2017 року організувати навчання науково-педагогічних працівників щодо основних положень створення та оформлення електронних журналів.
3. Деканам факультетів та завідувачам кафедр довести до всіх НПП університету порядок проведення навчально-методичної експертизи навчальних курсів дисциплін у електронній системі Moodle та провести її до 10.02.2017 року.
4. Проректору з освітньої, міжнародної та виховної діяльності Пасці І.М., начальнику відділу навчально-методичної та виховної роботи Хахулі Л.П. до 25 лютого 2017 року провести письмове опитування серед студентів університету: «Електронний навчальний курс очима студентів» для перевірки якості університетських сервісів.
5. Проректору з освітньої, міжнародної та виховної діяльності Пасці І.М., деканам факультетів та відповідальним за міжнародну діяльність на факультетах університету активізувати роботу щодо підготовки студентів за програмою «Подвійний диплом» із іноземними закладами, а саме Поморською академією (м. Слупськ Польща), Ondokuz Mayis University, (Турція), університетом м. Лодзь (Польща), а також участь студентів БНАУ у стипендіальній програмі Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в Justus-Liebig University (м. Гіссен Німеччина).
 
Про співпрацю науковців університету з провідними господарствами України та фінансові надходження до бюджету університету доповів проректор з наукової та інноваційної діяльності Сахнюк В.В. Він також закцентував увагу присутніх на активізацію роботи науково-педагогічних працівників щодо публікації результатів своїх досліджень у міжнародних наукометричних виданнях. Обговорення даних питань сприяло прийняттю рішення: 1. Деканам факультетів спільно з директорами НДІ та завідувачами кафедр до 01.03.2017 року на базі редакційно-видавничого відділу університету організувати видання завершених наукових розробок.
2. Директору ІПНКСВМ, деканам природничих та економічного факультетів організувати проходження підвищення кваліфікації (стажування) НПП випускних кафедр тривалістю не менше 3-5 днів у провідних аграрних підприємствах України з обов’язковим заслуховуванням звітів на засіданні методичних комісій факультетів.
3. Деканам факультетів, директорам НДІ, завідувачам кафедр організувати виконання випускними кафедрами госпдоговірних, держбюджетних угод, міжнародних грантів.
4. При укладанні контрактів про прийняття на роботу з науково-педагогічними працівниками університету враховувати їх участь у виконанні госпдоговірних, держбюджетних угод та міжнародних грантів.
5. Проректору з наукової та інноваційної діяльності Сахнюку В.В. питання щодо міжнародної наукової діяльності факультетів (спільні дослідження, конференції, публікації, наукові проекти) розглядати на засіданні Вченої ради в кінці кожного кварталу 2017 року.
6. До 01.04.2017 року на засіданні Науково-технічної ради університету заслухати звіт деканів щодо виконання запланованих на 2016 рік заходів та перспективи розвитку міжнародної наукової діяльності факультетів (результати спільних досліджень, публікації, участь у наукових проектах) у 2017 році.
7. Деканам факультетів, директорам НДІ, завідувачам кафедр посилити пошук міжнародних контактів, відповідно напрямів наукової діяльності кафедр, визначених у Плані науково-дослідних робіт університету, з пропозицією спільних досліджень, публікацій, а також подання заявок на виконання спільних науково-дослідних проектів.
8. Директорам науково-дослідних інститутів, керівникам наукових тем, науковим консультантам (керівникам) докторантів, аспірантів і здобувачів планування науково-дослідної роботи узгоджувати із актуальними напрямами досліджень у світі та закордонних установах-партнерах.
 
До питань підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу та науково-педагогічних працівників ВНЗ привернув увагу присутніх директор Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Щуревич Г.П.. Його доповідь сприяла прийнятю рішення:
1. Інформацію директора Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, доцента Г.П. Щуревича щодо основних напрямів підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу, педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ взяти до відома та виконання.
2. Директору Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, доценту Г.П. Щуревичу продовжувати співпрацю з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо питання фінансування післядипломної освіти та забезпечення обладнанням і реактивами.
3. Активізувати роботу щодо пошуку слухачів післядипломного навчання серед фахівців, що займаються приватною практикою (за угодами).
4. Директору Інституту, деканам факультетів та науково-педагогічним працівникам, що ведуть заняття зі слухачами Інституту післядипломного навчання систематично проводити роз’яснювальну роботу серед слухачів щодо проведення ними профорієнтаційної роботи серед молоді у різних регіонах України.
5. До 20.02.2017 р. директору Інституту післядипломного навчання та директорам технікумів і коледжу разом скласти графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіонального центру БНАУ на базі університету у 2017 році.
6. Директору Інституту післядипломного навчання, доценту Щуревичу Г.П., деканам факультетів, завідуючим кафедрами скласти графік проходження профільного стажування (не менше 2-3-ох тижнів) науково-педагогічними працівниками університету у 2017 році.
7. Директору Інституту післядипломного навчання, деканам факультетів, наставникам курсів, груп організовувати зустрічі студентів університету зі слухачами Інституту з метою передачі виробничого досвіду.
8. Директору Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, доценту Г.П. Щуревичу, начальнику редакційно-видавничого відділу М.О. Сокольській висвітлювати діяльність Інституту на сайті університету, соціальних мережах та засобах масової інформації.
 
Проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку Карпенко А.М. зупинився на основних завданнях щодо діяльності навчально-виробничого центру та адміністративно-господарської частини в 2017 році. По даному питанню було прийнято рішення:
1. Інформацію проректора з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку, доцента А.М. Карпенка щодо основних завдань та плану діяльності навчально-виробничого центру та адміністративно-господарської частини університету в 2017 році прийняти до відома та виконання.
2. Відповідальним особам адміністративно-господарської частини та керівникам Навчально-виробничого центру тримати на особливому контролі використання коштів та будівельних матеріалів у зв’язку з обмеженням фінансування.
3. Директору Навчально-виробничого центру П.І. Кузьменку, завідуючому гаражем А.К. Левандовському, провідному економісту О.В. Вечері розробити норми використання коштів та паливно-мастильних матеріалів під час виконання польових робіт та перевезення вантажів з метою їх збереження та економії.
4. Професорсько-викладацькому складу та лаборантам зосередити увагу на збереженні матеріальних цінностей та обладнання.
5. Комендантам, черговим гуртожитків, навчальних корпусів, професорсько-викладацькому складу та лаборантам дотримуватися економії енергоресурсів, теплової енергії та використання води.
6. Проректору з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку, доценту А.М.Карпенку вивчити ситуацію та можливість встановлення в гуртожитках і навчальних корпусах дворівневих електролічильників.
 
З особливою увагою була заслухана інформація головного бухгалтера Лозіцького А.А. щодо фінансово-економічної діяльності університету в 2016 році та про порядок призначення і виплати стипендій у 2017 році. Обговоривши інформацію щодо даних питань було прийнято рішення:
1. Деканам факультетів, наставникам курсів та груп донести до студентів університету Постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1050 «Про порядок призначення і виплати стипендій».
2. На виконання пункту 13 «Порядку призначення і виплати стипендій» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 та з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, встановити однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія за результатами першого семестрового контролю за 2016-2017 навчальний рік на рівні 40%.
3. Деканам та стипендіальним комісіям факультетів, відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 призначення стипендій за результатами першого семестру 2016-2017 навчального року, проводити виключно за результатами рейтингу успішності, при цьому середнє арифметичне балів з кожної дисципліни (по 100-бальній шкалі) буде враховувати іспити, заліки, курсові роботи та виробничу практику.
4. Проректору з освітньої, міжнародної та виховної діяльності Пасці І.М., начальнику відділу навчально-методичної та виховної роботи Хахулі Л.П., начальнику юридичного відділу Яцюку Я.Ф. до 15.02.2017 р. розробити «Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій у Білоцерківському НАУ» та «Порядок формування рейтингу успішності студентів у Білоцерківському НАУ».
 
З аналізом профорієнтаційної роботи виступив начальник навчально-методичного центру довузівської підготовки, роботи з абітурієнтами та працевлаштування Бабенко С.П. По даному питанню було прийнято рішення:
1. Деканам факультетів, завідуючим кафедр, наставникам курсів та груп заслухати інформацію щодо проведеної профорієнтаційної роботи студентами під час канікул та визначити подальші завдання для її покращення
2. Деканам факультетів оновити інформацію, фото- та відеоматеріали щодо факультетів і спеціальностей та розмістити їх на сайті університету, факультетських та кафедральних сайтах та в соціальних мережах.
3. 09.02.2017 року провести в університеті захід «День відкритих дверей» для випускників загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів м. Біла Церква.
4. 18.02.2017 року провести загальноуніверситетський захід «День відкритих дверей» для випускників загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів усіх регіонів України.
5. До 09 лютого 2017 року довести до випускників загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів перелік предметів, за якими будуть здійснюватися вступні випробування та конкурсний відбір за спеціальностями у Білоцерківському НАУ.
6. Упродовж провести попередні фахові тестування серед випускників технікумів і коледжів
7. Упродовж січня-червня 2017 року науково-педагогічним працівникам університету продовжити проведення профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.
8. Упродовж січня-червня 2017 року розмістити детальну інформацію щодо спеціальностей, за якими здійснюється підготовка на факультетах Білоцерківського НАУ у засобах масової інформації (періодичні видання, регіональні газети, радіо, телебачення).
9. Зобов’язати директора ІПНКСВМ Щуревича Г.П. проводити роз’яснювальну роботу серед слухачів Інституту з метою проведення ними профорієнтації серед потенційних вступників.
 
Члени Вченої ради розглянули також питання затвердження Правил прийому на навчання у 2017 році у Білоцерківському національному аграрному університеті. Дане питання розглядалося на засіданні Вченої ради 20 грудня 2016 року, але не було затверджено, а прийнято за основу. Після доопрацювання і внесення правок у Правила було прийнято рішення:
1. Проект «Правил прийому на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету в 2017 році» затвердити.
2. Проект «Правил прийому на навчання до докторантури й аспірантури (доктор філософії) у Білоцерківському національному аграрному університеті» затвердити, як додаток до «Правил прийому на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету в 2017 році».