Економіка

 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Практика економічного життя країни в умовах ринкової економіки підтверджує, що результативність виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить, перш за все, від компетентності і творчої активності економістів, глибокого знання ними економіки, законодавчої бази та соціальних аспектів господарювання. Адже економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, про шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах. Економіка – це найбільш універсальна економічна спеціальність, яка дає можливість оволодіти прийомами і методами ефективного ведення бізнесу і організації виробництва, досягнення підприємствами найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення їх стратегічної конкурентоспроможності. Структура навчання за спеціальністю «Економіка» передбачає сувору послідовність і логіку викладу дисциплін: починаючи з характеристики сутності та змісту господарської діяльності підприємств усіх форм власності. Логічним завершенням програми підготовки є дисципліни, присвячені організації господарської діяльності на окремо взятому підприємстві (планування роботи підприємства, організація виробництва, аналіз та оцінка ефективності господарської діяльності, формування стратегії розвитку в умовах конкурентного ринку). В результаті навчання студент оволодіває наступними видами професійної діяльності: підприємницька; організаційна; адміністративна; експертна; нормативно-методична; інформаційно-аналітична; педагогічна. Освіта за цією спеціальністю є унікальним поєднанням класичної економічної освіти і прикладних навичок з економіки. Фундаментальність пропонованих знань за освітнім рівнем «Бакалавр» дає можливість випускникам продовжити свою освіту на магістерських програмах.

Студенти спеціальності «Економіка» отримують професійні практичні навички і вмітимуть:

 • Складати кошториси і контролювати їх виконання;
 • Аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства;
 • Контролювати своєчасне і правильне обчислення та перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів;
 • Оцінювати вартість бізнесу і окремих його активів (нерухомості, землі, виробничих машин, транспортних засобів, нематеріальною, інтелектуальної власності);
 • Готувати, систематизувати і узагальнювати інформацію про майно, зобов'язання та господарські операції підприємства;
 • Виявляти проблеми економічного характеру, пропонувати способи їх вирішення;
 • Організовувати виробничі процеси на підприємствах;
 • Розробляти структуру підприємства (організації);
 • Розраховувати норми праці на підприємстві;
 • Розробляти поточні плани підприємства і його підрозділів, а також бізнес-проекти окремих проектів, наприклад по впровадженню нової продукції;
 • Розраховувати собівартість продукції і послуг підприємства (організації);
 • Встановлювати ціни на продукції і послуги, тарифи на роботи підприємства (організації);
 • Визначати витрати виробництва та вживати заходів щодо їх зниження;
 • Дослідити споживчий попит на товари і послуги підприємства (організації);
 • Планувати доходи і витрати підприємства;
 • Виконувати розрахунки з вибору оптимального інвестиційного проекту із декількох запропонованих варіантів;
 • Оцінювати соціальні та економічні наслідки технічних та управлінських рішень;
 • Виявляти резерви виробництва і на цій основі обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та ін.

Після закінчення вузу випускники спеціальності можуть займати посади:

- керівника підприємства; заступника керівника з економічних питань;

- начальника (заступник начальника) бюро, відділу планово-економічного, з організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання, відділу розробки, впровадження та реалізація продукції; начальник виробництва, начальник відділу (у складі управління);

- консультанта з економічних питань, з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва;

- наукового співробітника-консультанта з економіки наукових установ, які займаються вирішенням проблем соціально-економічного розвитку регіонів, дослідника, аналітика;

- професіонала з корпоративного управління, з розвитку персоналу, з управління активами, з антикорупційної діяльності, з інноваційної діяльності;

- фахівця з ефективності підприємництва, з корпоративного управління, з управління активами;

- фахівця управління статистики, податкової інспекції, фінансових підрозділів;

- спеціалісти та керівники економічних служб банків, страхових та лізингових компаній; спеціалісти з інвестиційного банкінгу;

- фахівці з економічних питань на фондових та товарних біржах;

- викладачі установ системи вищої та середньої професійної освіти.

Випускники можуть працювати в комерційних фірмах, державних та муніципальних установах, планово-фінансових підрозділах промислових підприємств та інших бізнес-структурах, у фінансовій сфері, у сфері державного контролю та аудиту, консалтингу, науки та досліджень, у сфері соціальної економіки, міжнародних аудиторських і консалтингових компаніях, інвестиційних фондах.