Фінанси, банківська справа та страхування

 

Орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, здатних об'єктивно оцінювати економічні процеси в суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних і міжнародних фінансів, фінансів господарюючих одиниць; розробляти і вирішувати питання розвитку всіх складових фінансової системи.

Підготовка фінансистів, від яких залежить не лише пошук джерел фінансування, а й ефективне використання отриманих фінансових ресурсів

Університет готує студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» на денній та заочній формах навчання. Термін підготовки бакалавра  – 4 роки на денній формі навчання

5 років – на заочній.

Термін підготовки спеціаліста та магістра   за денною і  заочній формах навчання становить 1 рік.

Фінансист –  працює за такими видами економічної діяльності:

фінансове посередництво,

страхування, керування у банківській сфері,

управління та нагляд у сфері оподаткування,

організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання,

 управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів,

фінансовий лізинг,

управління фінансовими ринками,

операції з нерухомим майном, державне управління;

займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Студенти мають можливість проходити виробничу практику на:

  • підприємствах усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання (виробничі, торгові, обслуговуючі та інші);
  • підприємствах (установах чи організаціях) державного сектору;
  • державних установах та організаціях (Державна податкова адміністрація, державне казначейство тощо);
  • установах та організаціях ринкової інфраструктури (комерційні банки, інвестиційні та лізингові компанії тощо).
  •  Фахівці зі спеціальністю "Фінанси і кредит“  можуть працювати керівниками та фінансовими менеджерами:

- на ринку грошей і капіталів – тобто службовцями у фінансових установах – банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, пенсійних фондах, державних фінансових установах (в системах Міністерства фінансів, в органах державної податкової служби, державного казначейства, фінансових управліннях органів державної виконавчої влади тощо).

- на ринку інвестицій як фахівці з управління портфелями цінних паперів, зокрема банків, інвестиційних фондів, страхових компаній, у брокерських фірмах, на фондовій біржі, страхових компаніях, пенсійних фондах, у консалтингових фірмах, які надають консультації приватним вкладникам щодо інвестування їх коштів.

-  у галузі фінансового менеджменту – тобто діяльності з фінансового управління підприємствами. Ця сфера діяльності є найширшою, оскільки існують різноманітні підприємства за формою власності, видами діяльності, організаційно-правовою формою, обсягами діяльності тощо.

- у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах.

Випускники економічного факультету спеціальності «Фінанси і кредит» можуть обіймати посади: фінансиста, керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, фахівця з фінансово-економічної безпеки підприємства, аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників тощо.