Наукова діяльність | Кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин

Основними напрямами фундаментальних досліджень кафедри є:

науково-теоретичне обґрунтування та розроблення методологічних, нормативно-правових і організаційних засад переходу до збалансованого розвитку ландшафтних екосистем агросфери.

Основний, узагальнюючий напрям наукової роботи кафедри: «Стан природних екосистем агросфери України в умовах антропогенного впливу та розроблення методологічних засад збалансованого їх використання». Дослідження співробітники здійснюють у контексті програм діяльності наукової школи «сталого розвитку агросфери» (керівник – академік НААН О.І. Фурдичко) за науковим напрямом «Інтегроване управління природними ресурсами агросфери».

Стадник А.П. – методологія управління агроландшафтами лісомеліоративними методами на засадах збалансованого розвитку; лісомеліорація агроландшафтів та стабільний розвиток агроекосистем; ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України; науково-практичні основи створення загальнодержавної оптимізованої системи захисних лісових насаджень в Україні; комплексне лісомеліоративне районування України; методи і заходи догляду за захисними лісовими насадженнями.

Філіпова Л.М. - впродовж 2012-2017 рр. є виконавцем підрозділу НДР на тему: «Удосконалення існуючих і розробка нових методів клонального мікророзмноження та постасептичної адаптації рослин in vitro». Державний реєстраційний номер 0113U004045. Індивідуальна тематика наукових досліджень - «Гормональна та трофічна регуляція онтогенезу рослин». У складі колективу науково-педагогічних працівників БНАУ  приймає участь у науковому проекті Міністерства освіти і науки України (за 2016-2018 рр.) за тематикою: "Агробіологічні основи інтенсифікації виробництва кормових буряків для отримання біогазу".

Мацкевич В.В. - «Удосконалення існуючих і розробка нових методів клонального мікророзмноження та постасептичної адаптації рослин invitro». ДР № 0113U004045 (2014-2017 рр.).

Левандовська С.М. -  “ Збереження, збагачення та введення у зелене будівництво квітниково-декоративних культур”.

Лозінська Т.П. - “Удосконалення нетрадиційних методів селекції рослин на адаптивність ”.

Хрик В.М. -“Трансформаційні процеси  яружно-балкових систем України та їх фітомеліорація”.