ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин

 

Для забезпечення навчального процесу колективом кафедри підготовлено і опубліковано понад 70 методичних розробок. Науково-педагогічні працівники є співавторами 42 навчальних підручників та посібників. За період з 1947 р. до теперішнього часу колективом кафедри опубліковано понад 2200 друкованих праць.

Підручники, навчальні посібники, монографії, видані співробітниками кафедри

1. Кадыков Й.И. Общая ветеринарная хирургия. – М.: Сельхозиздат, 1929. – 410 с.

2. Кадыков Й.И. Общая ветеринарная хирургия. Изд. 2-е. – М.: Сельхоз-издат, 1934. – 495 с.

3. Кадыков Й.И. Общая ветеринарная хирургия. Изд. 3-е. – М.: Сельхозиздат, 1939. – 395 с.

4. Профілактика захворювань сільськогосподарських тварин та птиці /А.Ф.Бурденюк, М.І.Горбань, М.А. Полянський, Т.К. Трофімова.– К.: Держсільгоспвидав, 1955. – 55 с.

5. Бурденюк А.Ф., Горбань М.І. Профілактика захворювань копит сільськогосподарських тварин. – К.: Укрсільгоспвидав, 1957.– 255 с.

6. Бурденюк А.Ф. Заболевание копыт у крупного рогатого скота и свиней. – К.: Сельхозгиз УССР, 1959. – 118 с.

7. Бурденюк А.Ф. Козенці //УРЕ.– К., 1961. – Т.6. – С. 54.

8. Бурденюк А.Ф. Копитні хвороби //УРЕ. – К., 1962. – Т.6. – С. 211.

9. Бурденюк А.Ф. Мокреці //УРЕ. – К., 1962. – Т.9. – С. 296.

10. Бурденюк А.Ф. Хирургия в свиноводстве.– К.: Сельхозиздат УССР, 1963. – 221 с.

11. Профілактика захворювань сільськогосподарських тварин і птиці / А.Ф.Бурденюк, М.І.Горбань, М.Т. Скородумов, Т.К. Трофімова. – 2-е вид. – К.: Урожай, 1964.– 260 с.

12. Бурденюк А.Ф. Болезни копыт. – К.: Урожай, 1968. – 183 с.

13. Профілактика захворювань сільськогосподарських тварин і птиці /А.Ф.Бурденюк, М.І.Горбань, М.Т. Скородумов, Т.К. Трофімова. – 3-е вид. – К.: Урожай, 1969. – 255 с.

14. Бурденюк А.Ф. Контрактуры //ВЕ. – М., 1974. – Т.3. – С. 568.

15. Бурденюк А.Ф. Ковочные инструменты //ВЕ. – М., 1974. – Т.3. – С. 460.

16. Бурденюк А.Ф. Флебит //Сельскохозяйственная энциклопедия. – М., 1974. – Т.6. – С. 486.

17. Бурденюк А.Ф. Флегмона //Сельск. энциклопедия.– М., 1974.– Т.6.– С. 487.

18. Бурденюк А.Ф. Подковывание //ВЕ. – М., 1975. – Т.3. – С. 13–14.

19. Бурденюк А.Ф. Пододерматит //ВЕ. – М., 1975. – Т.3. – С. 16–17.

20. Бурденюк А.Ф. Роговой столбик //ВЕ. – М., 1975. – Т.3. – С. 435.

21. Бурденюк А.Ф. Болезни конечностей продуктивных животных. – К.: Урожай, 1976. – 132 с.

22. Бурденюк А.Ф., Кузнецов Г.С. Ветеринарная ортопедия. – Л.: Колос, 1976. – 200 с.

23. Власенко В.М. Словарь терминов ветеринарной хирургии. – К.: Вища школа, 1984. – 430 с.

24. Бурденюк А.Ф., Власенко В.М. Хирургия в промышленном свиноводстве: Учебное пособие. – К.: Вища. шк., 1985. – 152 с.

25. Бурденюк А.Ф., Власенко В.М. Грыжи у животных: Учеб. пособие. – К.: Вища шк., 1987. – 79 с.

26. Бурденюк А.Ф., Власенко В.М., Панько И.С. Хирургические болезни сельскохозяйственных животных: Учеб. пособие для ФПК. – К.: Урожай, 1988. – 168 с.

27. Панько И.С., Калашник И.А., Передера Б.Я. Практикум по общей и частной ветеринарной хирургии. – М.: Агропромиздат, 1988. – 303 с.

28. Панько И.С. Служит людям ветеринария. – К.: Урожай, 1988. – 216 с.

29. Панько І.С. Тварини: друзі чи вороги? – К.: Урожай, 1989. – 225 с.

30. Ветеринарная диспансеризация сельскохозяйственных животных. Справочник /В.И. Левченко, Н.А. Судаков, Г.Г. Харута и др. – К.: Урожай, 1991. – 300 с.

31. Власенко В.М. Словник термінів ветеринарної хірургії. – К.: Вища школа, 1992. – 333 с.

32. Панько И.С. Болезни конечностей у крупного рогатого скота: (Спецхозов и промышленных комплексов): Учеб. пособие. – К.: Вища. шк., 1992. – 128 с.

33. Магда Г.І., Власенко В.М., Пономаренко Є.М. Оперативна хірургія. Практикум: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 199 с.

34. Настільна книга сільського господаря (фермера) /М.Я.Молоцький, О.Г.Денисенко, В.М.Власенко та ін. – К.: Урожай, 1993. – 464 с.

35. Применение лазеров в ветеринарии /И.С. Панько, В.М. Власенко, В.И. Издепский и др. – К.: Урожай, 1987. – 88 с.

36. Панько И.С., Власенко В.М., Издепский В.И. Применение новокаина в ветеринарии. – К.: Урожай, 1993. – 136 с.

37. Спеціальна ветеринарна хірургія /В.Б.Борисевич, І.С.Панько, М.О.Терес, В.Й.Іздепський; За ред. В.Б.Борисевича. – К.: Вид-во УСГА, 1993. – 496 с.

38. Оперативна хірургія (практикум) /І.І.Магда, В.М.Власенко, Є.Л.По-номаренко та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 195 с.

39. Патогенетична терапія при запальних процесах у тварин /І.С.Панько, В.М.Власенко, М.В.Рубленко та ін. – К.: Урожай, 1994. – 375 с.

40. Настільна книга сільського господаря (фермера) /М.Я.Молоцький, О.Г.Денисенко, В.М.Власенко та ін. – К.: Наш час, 1995. – 575 с.

41. Оперативна хірургія тварин з основами топографічної анатомії і анестезіології //І.І.Магда, В.М.Власенко, І.І.Воронін та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 295 с.

42. Власенко В.М., Тихонюк Л.А. Хірургія у конярстві. – К.: Урожай, 1995. – 225 с.

43. Білоцерківський державний аграрний сільськогосподарський інститут: минуле і сучасне / В.М.Власенко, М.Я.Молоцький, Ю.О.Павловський, Б.І.Кашкін. – К.: Урожай, 1995. – 272 с.

44. Власенко В.М., Тихонюк Л.А. Хірургія у свинарстві та вівчарстві. – К.: Урожай, 1998. – 315 с.

45. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини. – К.: Урожай, 1998. – 240 с.

46. Загальна ветеринарна хірургія /І.С.Панько, В.М.Власенко та ін. – 2-ге вид. – Біла Церква, 1999. – 264 с.

47. Власенко В.М., Тихонюк Л.А. Ветеринарна анестезіологія: Навчальний посібник. – Біла Церква, 2000. – 336 с.

48. Веремей Е.И., Панько И.С., Лукъяновский В.А. Общая хирургия ветеринарной медицины. – Минск: Ураджай, 2000. – 745 с.

49. Панько И.С. Профессиональная этика врача ветеринарной медицины. – С.– Пб: Лань, 2004.– 368 с.

50. Власенко В.М., Чернецький Є.А. Коріння Білоцерківського державного аграрного університету: Нариси історії. – Біла Церква: БДАУ, 2000. – 36 с.

51. Власенко В.М., Оненко В.І. Присадибне свинарство. – К., 2000. – 62 с.

52. Загальна ветеринарна хірургія /І.С. Панько, В.М. Власенко, В.Й. Із-депський та ін. – Біла Церква, 2001. – 208 с.

53. Оперативная хирургия с основами топографической анатомии /
Э.И. Веремей, В.М. Власенко, А.Н. Елисеев и др.– Минск: Ураджай, 2001.– 537 с.

54. Довідник з ветеринарної хірургії /І.С.Панько, В.М.Власенко, М.В.Рубленко та ін. – Біла Церква, 2001. – 203 с.

55. Панько І.С. Деформації і хвороби пальців у високопродуктивних корів. – Київ, 2001. – 61 с.

56. Власенко В.М., Оненко В.І. Папуги в оселі. – К., 2002. – 63 с.

57. Закон України про ветеринарну медицину (Офіційне видання) / П.І. Вер-бицький, В.М.Власенко та ін. – К.: Ветінформ, 2002. – 43 с.

58. Ільницький М.Г., Оненко В.І. Добра кішка. – К., 2003. – 61 с.

59. Спеціальна ветеринарна хірургія / І.С.Панько, В.М.Власенко, В.Й. Із-депський та ін.; За ред. І.С.Панька. – Біла Церква: БДАУ, 2003. – 416 с.

60. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Рубленко М.В. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія: Підручник. – Біла Церква, 2003. – 512 с.

61. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини.– Біла Церква, 2006.– 272 с.

62. Довідник лікаря ветеринарної медицини /За ред. П.І.Вербицького, П.П.Достоєвського. – К.: Урожай, 2004. – 1277 с.

63. Власенко В.М., Стародуб О.В., Чернецький Є.А. Білоцерківський державний аграрний університет: від витоків до сьогодення. – Біла Церква, 2005. – 224 с.

 

Методичні рекомендації

1. Покропивный В.В., Власенко В.М. Программированное обучение. – Белая Церковь, 1975. – 12 с.

2. Власенко В.М. К вопросу совершенствования форм и методов организации самостоятельной работы студентов в учебном процессе //Формы и методы организации самостоятельной работы студентов. – Белая Церковь, 1979.

3. Панько И.С. Методические указания к выполнению курсовой и конт-рольной работы по общей и частной хирургии: Для студентов заочного обучения вет. факультета. – Белая Церковь, 1979. – 31 с.

4. Панько И.С. Методические указания по этике ветеринарного специалиста: Для слушателей ФПК и студентов по спец. “Ветеринария”. – Белая Церковь: БЦСХИ, 1983. – 40 с.

5. Власенко В.М., Издепский В.И. Методические указания к выполнению контрольных робот по оперативной хирургии: Для студентов заочного отделения вет. ф-та. – Белая Церковь, 1983. – 12 с.

6. Власенко В.М., Панько И.С., Издепский В.И. Применение новокаиновых блокад в ветеринарной практике: Методические указания для студентов вет. фак. слушателей фак. повышения квалификации. – Белая Церковь, 1983. – 45 с.

7. Панько И.С. Памятка выпускнику ветеринарного факультета, приступающему к самостоятельной работе по специальности. – Белая Церковь, 1984. – 10 с.

8. Панько И.С. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по ветеринарной офтальмологии: Для студентов вет. факультета. – Белая Церковь, 1984. – 24 с.

9. Панько И.С. Классификация и пути предупреждения врачебных ошибок: Метод. рекомендации для студентов вет. ф-та. – Белая Церковь: БЦСХИ, 1984. – 49 с.

10. Панько И.С. Методические рекомендации по этике ветеринарного специалиста. – Белая Церковь, 1984. – 40 с.

11. Панько И.С. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по хирургии. – Белая Церковь, 1985. – 23 с.

12. Панько И.С. Психологические особенности личности ветеринарного врача: Метод. реком. для студ. вет. ф-та. – Белая Церковь, Белоцерков. с.-х. ин-т, 1985. – С. 57.

13. Панько И.С. Памятка ветеринарному специалисту: Метод. реком. для выпускников вет. ф-та. – Белая Церковь, 1985. – 7 с.

14. Власенко В.М., Герасименко В.Г., Кашкин Б.И. Методические рекомендации по развитию общественно-политической активности студентов. – Белая Церковь, 1985. – 56 с.

15. Общее и местное обезболивание в ветеринарной практике: Методические рекомендации для студентов ветеринарного факультета /В.М. Власенко, И.С. Панько, В.Й. Издепский, Л.А. Тихонюк. – Белая Церковь: Белоцерков. с.-х. ин-т им. П.Л. Погребняка, 1986. – 42 с.

16. Власенко В.М., Герасименко В.Г. Комплексная программа воспитания и формирования специалистов в сельськохозяйственном вузе: Методические советы, выводы и рекомендации на материалах конкретных социологических исследований, проведенных со студентами Белоцерковского с.-х. ин-та им. П.Л. Погребняка. – Белая Церковь, 1988. – 88 с.

17. Панько И.С. Самостоятельная работа студентов. – Белая Церковь, 1988. – 32 с.

18. Панько И.С., Издепский В.И. Активные методы обучения в курсе ветеринарной хирургии: Метод. реком. для студ. вет. ф-та. – Белая Церковь, 1988. – 48 с.

19. Ветеринарное обеспечение интенсивной технологии производства говядины: Методические рекомендации для студентов и слушателей ФПК /В.И. Левченко, Н.Н. Паска, Б.М. Ярчук, Л.А. Тихонюк и др. – Белая Церковь, 1989. – 70 с.

20. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Нагорный В.В. Ситуационные задачи по оперативной хирургии: Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов вет. фак. – Белая Церковь, 1989. – 25 с.

21. Власенко В.М., Тихонюк Л.А. Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей крупного рогатого скота и лошадей: Метод. рек. для самост. работ. студ. вет. фак. – Белая Церковь: БЦСХИ, 1989. – 21 с.

22. Панько И.С., Власенко В.М., Издепский В.И. Новокаиновые блокады в ветеринарной практике: Методические рекомендации для студентов вет. фак. и слушателей фак. повышения квалификации. – Белая Церковь, 1990. – 47 с.

23. Панько И.С. Клятва ветеринарного врача. – Белая Церковь, 1988. – 2 с.

24. Панько И.С. Учись конспектировать. – Белая Церковь, 1990. – 16 с.

25. Панько І.С., Іздепський В.Й. Ситуаційні завдання з ветеринарної хірургії: Для самостійної роботи студентів вет. фак.– Біла Церква, 1991. – 64 с.

26. Панько І.С., Власенко В.М., Іздепський В.Й. Новокаїнотерапія в практиці ветеринарної медицини: Методичні рекомендації для студентів фак. вет. медицини та слухачів Ін-ту післядипломн. навчання. – Біла Церква, 1994. – 42 с.

27. Панько І.С. Морально-етичні вимоги до лікаря ветеринарної медицини: Метод. реком. – Біла Церква, 1994. – 57 с.

28. Панько І.С. Ветеринарна ерологія і ятрогенія: Метод. реком. для студ. вет. ф-ту. – Біла Церква, 1994. – 48 с.

29. Власенко В.М. Пункція суглобів, сухожилкових піхв і бурс кінцівок великої рогатої худоби та коней: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів фак. вет. медицини. – Біла Церква,1994. – 21 с.

30. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Козій В.І. Кастрація самців домашніх тварин: Методичні рекомендації для студентів фак. вет. медицини та слухачів ІПН. – Біла Церква, 1995. – 45 с.

31. Activating effect of the plazminogen of different mammalia species /S. Jakovlev, M. Rublenko, V. Izdepsky, E. Makogonenko. //Trombozis Retearch. 1995. – Vol. 79. – № 4. – P. 423–428.

32. Application of laser radiation in veterinary medicine /V. Vlasenko, V. Izdepskiy, I. Panko et an. //World Veterinary Congress 3–9 September, 1995. – Yocohama, japan. Fbstracts (WVA Scientific Programme), 1995. – P. 235.

33. Панько І.С. Деонтологічна підготовка лікаря ветеринарної медицини: Метод. реком. для студ. вет. ф-ту. – Біла Церква, 1996. – 24 с.

34. Нагорний В.В., Тихонюк Л.А. Хірургічні хвороби пальця великої рогатої худоби: Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини і слухачів ІПН. – Біла Церква, 1996. – 33 с.

35. Іздепський В.Й., Ільніцький М.Г., Рубленко М.В. Оперативні методи лікування переломів трубчастих кісток у тварин: Метод. рекомендації для студентів ф-ту вет. медицини та слухачів Ін-ту післядипломного навчання. – Біла Церква, 1996. – 12 с.

36. Панько І.С. Деонтологічні підходи до роботи лікаря ветеринарної медицини. – Біла Церква, 1997. – 26 с.

37. Панько І.С. Збірник ситуаційних завдань з ветеринарної хірургії: Методичний посібник для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини. – Біла Церква, 1997. – 15 с.

38. Панько І.С. Професійне мислення лікаря ветеринарної медицини. – Біла Церква, 1998. – 16 с.

39. Панько І.С. Етика здорового способу життя. – Біла Церква, 1999. – 54 с.

40. Власенко В.М., Козій В.І., Тихонюк Л.А. Десмургія у ветеринарній медицині: Методичні рекомендації для студентів фак. вет. медицини та слухачів ІПН. – Біла Церква, 1999. – 30 с.

41. Травматизм сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки для студентів зооінженерного факультету /В.І. Шарандак, В.С. Акетін, А.М. Нікітенко, Л.А. Тихонюк. – Біла Церква, 2000. – 18 с.

42. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Чорнозуб М.П. З’єднання тканин: Методичні рекомендації для студентів фак. вет. медицини та слухачів ІПН. – Біла Церква, 2001. – 39 с.

43. Травматизм тварин: Методичні рекомендації з курсу “Основи ветеринарної медицини” / Л.А. Тихонюк, В.В. Малина, В.І. Шарандак та ін. – Біла Церква, 2001. – 18 с.

44. Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення дипломних робіт студентами факультету ветеринарної медицини /І.С. Панько та ін. – Біла Церква, 2001. – 14 с.

45. Efficacy of nonantimicrobial cream administered topically for treatment of digital dermatitis in dairy cattle /D.A. Moore, S.L. Berry, M.L. Truscott, V. Koziy //J. Amer. Vet. Med. Assn. – 2001. – Vol. 219 (10). – P. 1435–1438.

46. Деформація копитець у великої рогатої худоби: Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини, слухачів ІПНКСВМ / В.В. Нагорний, Л.А. Тихонюк, М.П. Чорнозуб та ін. – Біла Церква, 2002.– 34 с.

47. Косметичні операції у собак: Методичні рекомендації для студентів ФВМ та слухачів ІПН /С.В. Черняк, В.І. Козій, В.В. Нагорний, П.О. Стадник, М.В. Рубленко. – Біла Церква, 2002. – 22 с.

48. Робочий зошит з історії хвороби / М.Г. Ільніцький, М.В. Рубленко, І.С. Панько та ін. – Біла Церква, 2003. – 23 с.

49. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Чорнозуб М.П. Хірургічні інструменти: Методичні рекомендації для студентів фак. вет. медицини та слухачів ІПН. – Біла Церква, 2003. – 38 с.

50. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Чорнозуб М.П. Фіксація тварин: Методичні рекомендації для студентів фак. вет. медицини та слухачів ІПН. – Біла Церква, 2004. – 51 с.

51. Власенко В.М., Рубленко С.В. Моніторинг анестезованих тварин: Методичні рекомендації для студентів ветеринарного факультету. – Біла Церква, 2004. – 32 с.

52. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Чорнозуб М.П. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Операції в ділянці грудної стінки”. – Біла Церква, 2004. – 8 с.

53. Панько І.С. Професійні помилки лікаря ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2004. – 45 с.

54. Черняк С.В., Нагорний В.В. Рани грудної стінки: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Рани грудної стінки”.– Біла Церква, 2004. – 8 с.

55. Черняк С.В., Нагорний В.В. Вивчення статико-динамічного апарату кінцівок та діагностика кульгавості: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Вивчення статико-динамічного апарату кінцівок та діагностика кульгавості”. – Біла Церква, 2004. – 10с.

56. Черняк С.В., Нагорний В.В. Основні принципи терапії захворювань ока: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Основні принципи терапії захворювань ока”. – Біла Церква, 2004. – 7с.

57. Черняк С.В., Нагорний В.В. Дослідження ока: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Дослідження ока”. – Біла Церква, 2004. – 8с.

58. Черняк С.В., Нагорний В.В. Новоутворення: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Новоутворення ока”. – Біла Церква, 2004. – 8с.

59. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Ін’єкції та вливання лікарських речовин” /В.М. Власенко, С.В. Рубленко, П.О.Стадник, В.В. Ханєєв. – Біла Церква, 2004. – 8с.

60. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Кос-метичні операції у собак” /В.М. Власенко, С.В. Рубленко, П.О.Стадник. – Біла Церква, 2004. – 6с.

61. Рубленко С.В. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Характеристика місцевих анестетиків для ветеринарної хірургії”. – Біла Церква, 2004. – 11с.

62. Антисептика та асептика у ветеринарній хірургії /В.М. Власенко, М.В. Рубленко, В.І. Козій та ін.. – Біла Церква, 2005. – 71 с.

63. Ортопедична обробка ратиць у корів: Методичні рекомендації /В.М. Власенко, В.І. Козій, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький. – Біла Церква, 2006. – 13с.

64. Козій В.І. Папіломатозний пальцевий дерматит у корів (перебіг, діагностика, методи лікування і профілактики): Методичні рекомендації. – Біла Церква, 2006. – 16с.

Список настанов, технічних умов, інформаційних листків та наукових рекомендацій

1. Амоний хлорнокислый при откорме крупного рогатого скота: Информационный листок №78–0289, серия 34, Укр. НИИИТИ /И.С. Панько,
А.В. Бусол, Л.А. Тихонюк, Н.М. Коцюба. – Вып. 5. – 1978.

2. Левченко В.И., Тихонюк Л.А., Шевчук П.Ф. Диагностика и профилактика А– и Д-гиповитаминозов при откорме бычков: Информационный листок №82–0116, серия 33, Укр. НИИНТК. – Вып. 2. – 1982.

3. Левченко В.И., Тихонюк Л.А. Рекомендации по ранней диагностике и профилактике Д-гиповитаминоза молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах Лесостепи УССР. – К., 1982. – 18с.

4. Издепский В.И. Методические рекомендации по диагностике и профилактике некроза ахиллового сухожилия у быков. – К.: МСХУССР, 1984. – 8с.

5. Тихонюк Л.А., Панько И.С., Издепский В.И. Кастрация бычков в специализированных хазяйствах и промышленных комплексах: Информационный листок №84–0279, серия 33, Укр. НИИНТК. – Вып. 8. – 1984.

6. Власенко В.М., Бурденюк А.Ф., Фурдляк А.В. Новый способ ампутации крыльев у птицы: Информ. листок: Укр. НИИНТИ Киев. отделение. – К., 1985. – №85. – 0201. – 2с.

7. Власенко В.М. Эпизоотологическое обследование хозяйств при незаразных болезнях животных //Науч.-техн. конф. “Пути совершенствования научно-техн. прогресса в с.-х. производстве”. – Одесса, 1985. – С. 19–20.

8. Панько И.С., Издепский В.И., Тихонюк Л.А. Применение новокаиновой блокады при бронхопневмонии телят: Информационный листок №87–0365, вып. 2; Укр. НИИНТИ, 1987.

9. Профилактика травматизма крупного рогатого скота на всех этапах выращивания и откорма /И.С. Панько, В.И. Издепский, Л.А. Тихонюк,
В.В. Нагорный, А.С. Даниленко, М.В. Рубленко. – Информационный листок, №88–0202, Укр. НИИНТИ, 1988. – 4 с.

10. Левченко В.И., Тихонюк Л.А., Чадюк Т.И. Рахит: диагностика, лечение, профилактика. – К.: Облполиграфиздат. – 1988.

11. Власенко В.М., Молоцький М.Я., Журбенко А.М. Рекомендации по применению бетазина и дийодтирозина для стимуляции мясной продуктивности крупного рогатого скота и свиней. – Белая Церковь, 1987. – 9 с.

12. Издепский В.И. Методические рекомендации по применению гелий-неонового лазера при артритах у свиней. – К.: МСХУССР, 1088. – 12с.

13. Іздепський В.Й., Рубленко М.В., Козій В.І. Рекомендації по застосуванню гелій-неонового лазера при артритах у свиней (Затв. Головвет-управлінням УРСР). – Біла Церква, 1990. – 8с.

14. Рекомендації щодо використання лазерів у ветеринарній хірургії /В.Й.Із-депський, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький, В.І. Козій. – К.: МСГУ, 1996. – 15 с.

15. Рубленко М.В., Издепский В.И. Иммунокоррегирующее влияние лазеротерапии при гнойных артритах у свиней. – ВИНИТИ. – № 612-В, 7.02.1991. – 6 с.

16. Рубленко М.В., Ільніцький М.Г., Козій В.І. Методи асептики і антисептики в практиці лікаря ветеринарної медицини: Метод. реком. – Біла Церква, 1997. – 13 с.

17. Рекомендації щодо застосування ізатизону в практиці ветеринарної медицини /В.Й. Іздепський, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький, М.В. Вель-бівець: Затердж. НТР «Ветеринарна медицина» Мінсільгосппроду України, 1996. – Біла Церква, 1997. – 15с.

18. Рекомендації щодо використання ентеросгелю та його препаратів у практиці ветеринарної медицини /В.Й.Іздепський, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький, Ю.М. Шевченко, А.Й Краєвський та ін. – К.: МСГУ, 1997. – 13с.

19. Іздепський В.Й., Рубленко М.В., Ільніцький М.Г. Настанова по застосуванню імзауфу. – 1993р.

20. Рубленко М.В. Настанова по застосуванню вірутрициду. – 1992р.

21. Іздепський В.Й., Рубленко М.В., Ільніцький М.Г. Настанова по застосуванню азокаптрину. – 1994р.

22. Іздепський В.Й., Рубленко М.В., Ільніцький М.Г. Настанова по застосуванню трикаптолу. – 1995р.

23. Технічні умови на препарат Песил (для тваринництва ТУ У 46.15.544 – 2000) /Ю.М.Шевченко, М.Г.Ільніцький, В.Й. Іздепський: Затв. Головою держ департаменту вет. медицини України 15.08.2000. – 16 с.

24. Шевченко Ю.М., Ільніцький М.Г., Іздепський В.Й. Настанова по застосуванню препарату Песил, порошок. – К.: МАП, Державний департамент ветеринарної медицини, 2000.

25. Власенко В.М., Харута Г.Г. Від наукової ідеї – до реалізації наукових розробок: Аграрна наука виробництву (наук.-інформ. бюл. завершених наук. розробок). Вип. 1. – Біла Церква, 2001. – С. 19–23.

26. Власенко В.М., Герасименко В.Г., Шемігон О.І. Досвід впровадження ступеневої системи економічного навчання в міжобласному освітньому комплексі на базі аграрного закладу:  Управление занятостью в условиях трансформации экономики Украины. Современ. экон. наука и образование в Украине: теория, методология, практика : Сб. науч. тр. Приложение №1 (16) к науч. журналу «Персонал». – №5 (65). – 2001. – К., 2001. – С. 254–255.

28. Власенко В.М., Харута Г.Г., Сахнюк В.В. Сьогодення і перспективи розвитку лабораторії новітніх методів досліджень (ІФА, ПЛР) //Аграрні вісті. – 2001. – №4. – С. 9–10.

29. Лікування та профілактика захворювань пальця у високопродуктивних корів / В.М. Власенко, В.І. Козій, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький //Аграрна наука-виробництву (наук.-інформ. бюл. завершених наук. розробок), 2001. – Вип. 1. – С. 57.