Підбиваючи підсумки року

 

Одним із обов’язків кожного НПП є подання звітності про свою професійну діяльність, що є свого роду атестацією. Це важлива і відповідальна частина роботи викладача, за результатами якої демонструється його фахова придатність за установленими вищою школою критеріями.

Традиційно, завершуючи календарний рік, на засіданні Ради ФВМ завідувачі кафедр факультету звітують про виконану роботу колективів. Порядок денний чергової Ради ФВМ 10 листопада передбачав обговорення наступних питань:

1. Звіти НПП у зв’язку із закінченням терміну контракту НПП ФВМ (професор Сахнюк В.В., доцент Мельниченко А.П.). Звіти  одностайно схвалені членами Ради.

2. Звіти докторантів: Слюсаренка Д.В. – за 3-й рік навчання (науковий консультант, професор Ільніцький М.Г.); Андрійця В.В. – за 2-й рік навчання (науковий консультант, академік НАНУ Рубленко М.В.); та аспірантів: Акетіної Ю.В. (науковий керівник, доцент Хіцька О.А.) та Панька Я.В. (науковий керівник, професор Ільніцький М.Г.) – за 1-й рік навчання; Тердєвої А.О. – за 3-й навчання (науковий керівник, професор Ільніцький М.Г.).

Члени Ради одностайно схвалили звіти, в яких доповідачі відобразили виконану роботу відповідно до планів підготовки докторських та кандидатських дисертацій.

3. Звіти кафедр з навчально-виховної роботи за 2016 р. та розгляд планів на 2017 рік.

Члени Ради заслухали звіти завідувачів кожної кафедри факультету щодо результатів навчально-виховної роботи за поточний рік та планів НПП кафедр на наступний рік. Виступили завідувачі кафедр: анатомії та гістології домашніх тварин імені П.О. Ковальського – доцент Сторожук Василь Анатолійович; акушерства і біотехнології репродукції тваринництва – доцент Власенко Світлана Анатоліївна; ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського – доцент Хіцька Оксана Анатоліївна; епізоотології та інфекційних хвороб – професор Корнієнко Леонід Євгенович; мікробіології та вірусології – доцент Зоценко Володимир Миколайович; нормальної фізіології та патологічної фізіології тварин – професор Ніщеменко Микола Прокопович; паразитології та фармакології – доцент Антіпов Анатолій Анатолійович; терапії та клінічної діагностики – професор Головаха Володимир Іванович; хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин – академік НААН Рубленко Михайло Васильович.

Завідувачі кафедр у звітах висвітлили наступні питання:

1. Навчально-методична база кафедри:

1.1. Площа і кількість аудиторій та їх забезпечення;

1.2. Проведення ремонт, за рахунок яких коштів;

1.3. Наявність комп’ютерної бази, в тому числі й для проведення практичних занять; доступ до мережі Інтернет.

2. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу:

2.1. Дисципліни,що викладаються на кафедрі, їх методичне забезпечення, наявність навчально-методичного комплексу;

2.2. Ступінь забезпечення навчально-методичною літературою, в тому числі читального залу та бібліотеки;

2.3. Наповнення системи Moodl;

2.4. Об’єм і зміст самостійної роботи, її контроль;

2.5. Контроль знань студентів (поточний і підсумковий);

2.6. Видання навчально-методичної літератури за 2016 рік;

2.7. Кількість виконаних та захищених дипломних робіт (на «відмінно», «добре», «задовільно»). Частина випускних робіт, виконаних на замовлення підприємств та впровадження у виробництво;

2.8. Наявність курсових робіт, їх методичне забезпечення.

3. Кадрове забезпечення освітнього процесу:

3.1. Віковий склад НПП кафедри.

4. Практична підготовка здобувачів вищої школи:

4.1. Наявність навчальної практики з дисциплін, робочі програми практик, бази практик, філії кафедр на виробництві.

5. Виховна робота:

5.1. Для наставників:

5.1.1. План виховної роботи наставника на кожний семестр;

5.1.2. Заходи виховного характеру, що проводилися в групі, на курсі;

5.1.3. Участь студентів в органах самоврядування (факультету, гуртожитку, університету);

5.1.4. Участь курсу, групи в загально-університетських та міських заходах;

5.1.5. Отримання іменних стипендій студентами групи;

5.1.6. Участь студентів у студентських конкурсах (на факультеті, університеті, всеукраїнському рівні);

5.1.7. Участь студентів у художній самодіяльності та спортивно-масових заходах.

5.2. Профорієнтаційна робота.

5.3. Виховна робота за місцем проживання в гуртожитках.

Звіти завідувачів кафедр схвалені членами Ради одностайно. Крім того, завідувачами озвучений і прийнятий до виконання помісячний план роботи НПП кафедр факультету на 2017 рік.

Декан факультету, доцент Івасенко Борис Петрович, дав об’єктивну оцінку щодо проведеної навчально-виховної роботи НПП кафедр у 2016 році й наголосив, що  поточний рік для колективу видався насиченим значними подіями, що свідчать про успішність його розвитку. Навчальний процес удосконалюється, факультет успішно позиціонує себе в міжнародному навчально-освітньому просторі, покращено матеріально-технічну базу кафедр, розвивається студентське самоврядування, активізовано виховну роботу зі студентами, підвищується їх участь у науково-дослідній роботі, суспільному житті факультету та університету, активізується профорієнтаційна робота як НПП, так і студентів за основним місцем проживання. Продемонстрована готовність колективу факультету до виконання завдань щодо його розвитку.

 

Букалова Н.В., член Ради ФВМ