ENG | УКР |

Попередній захист кандидатських дисертацій на біолого-технологічному факультеті

 

 

24 листопада  і  1 грудня 2016 року   відбулися  попередні захисти кандидатських дисертацій аспіранта кафедри генетики, розведення та селекції тварин Піотрович Наталії Анатоліївни на тему «Ефективність використання свиноматок різних генотипів за репродуктивними якостями та різних варіантів підбору»  (спеціальність 06.02.01 – розведення та селекція тварин), виконаної під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, доцента Ставецької Р.В. та аспіранта кафедри технології виробництва молока і м’яса Ластовської Ірини Олександрівни на тему «Обгрунтування та розробка  ресурсоощадної технології виробництва яловичини» (спеціальність 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва), виконаної під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії Інженерних Наук України Луценко М.М.

Актуальність обраних тем дисертації, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в опублікованих працях повністю відповідають вимогам до кандидатських дисертацій.

За результатами проведених наукових досліджень надано практичні рекомендації виробництву. Отримані результати досліджень включено до роботи програм навчальних дисциплін Білоцерківського НАУ.

Наукові положення, висновки і пропозиції дисертаційних досліджень сформульовано логічно, послідовно, є аргументованими і змістовними. Пункти висновків висвітлюють результати поставленими авторами задач.

Достовірність одержаних результатів підтверджується: опрацюванням значної кількості літературних джерел; застосуванням сучасних методів досліджень.

Обробка результатів досліджень виконана з використанням сучасного комп’ютерного програмного забезпечення, що робить їх надійними і такими, що не викликають сумнівів.

Неофіційні опоненти зробили детальний аналіз представлених робіт та висловили свої зауваження та пропозиції .

Аналіз дисертаційних робіт показав, що вони є завершеними кваліфікаційними науковими працями, в яких отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне науково-прикладне завдання, яке полягає у системному обґрунтуванні.

Доповіді аспірантів Піотрович Н.А. та  Ластовської І.О. викликали зацікавлення у присутніх і зумовили активне обговорення матеріалів дисертації, в якому взяли участь професор Бомко В.С.,  завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин, доктор с.-г. наук, професор Дяченко Л.С.; завідувач кафедри органічної та біологічної хімії доктор с.-г. наук, професор Цехмістренко С.І.; завідувач кафедри генетики, розведення та селекції тварин, доктор с.-г. наук Ставецька Р.В.; завідувач кафедри гігієни та основ санітарії, кандидат вет. наук,  доцент Малина В.В.; завідувач кафедри технології виробництва продукції птахівництва і свинарства, кандидат с.-г. наук, доцент Каркач П.М.; доктор с.-г. наук, професор кафедри технології виробництва продукції птахівництва і свинарства Соболєв О.І.; доцент кафедри гігієни тварин та основ санітарії, кандидат с.-г. наук Гришко В.А.; доцент кафедри технології виробництва продукції птахівництва і свинарства, кандидат с.-г. наук Бількевич В.В., доцент кафедри технології виробництва молока і м’яса, кандидат с.-г. наук Донченко Т.А., які відмітили актуальність роботи та висловили поради щодо поліпшення окремих її складових.

Вказані зауваження не зменшують загального позитивного враження від дисертаційних  робіт.

Було прийнята рішення, що дисертаційні роботи після доопрацювань можуть бути представлені до прилюдного захисту у спеціалізованій раді.

 

Доцент кафедри технології виробництва молока і м’яса, кандидат с.-г. наук Донченко Т.А.

Доцент кафедри генетики, розведення та селекції тварин, кандидат с.-г. наук Буштрук М.В.