ENG | УКР |

Правила прийому іноземних громадян

 

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми за результатами вступних іспитів та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про освіту.

Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання:

мовна підготовка – до 1 року; підготовка бакалаврів – 4 роки;  підготовка магістрів – 1,5 роки; підготовка докторів філософії (PhD) – 4 роки.         

Для вступу до БНАУ іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.         

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому до БНАУ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, у межах яких реалізується академічна мобільність. Документи, зазначені в пунктах 2–4, мають бути перекладені українською мовою та нотаріально завірені. Документи, зазначені в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, можуть бути представлені в електронному вигляді для отримання висновку приймальної комісії про рекомендацію до визнання заявника та виконання запрошень.

Прийом документів з 01 липня до 01 листопада.

Вартість навчання: денна форма — 1500 $;   заочна форма — 750 $.