ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри загальної екології та екотрофології

Відповідно до угоди з Мінагрополітики України, у 2012 р. доцентами І.П.Гамалій і О.І.Слободенюк у співавторстві розроблено десять документів ДСТУ ISO щодо якості води (ДСТУ ISO 15839:2007; ДСТУ ISO 5667–17:2007; ДСТУ ISO5667–19:2007; ДСТУ ІSО 9391:2007; ДСТУ ІSО 16712:2007; ДСТУ ISO 14047:2007; ДСТУ ISO / TR 13530:2007; ДСТУ ISO 20963:2007 та ін.), які впроваджено у практику.
У 2015 р. проф. В.В. Лавров завершив виконання фундаментальної НДР – Завдання 40.02.02.02.Ф. «Розробити методологічні засади інтегрованого управління лісовими ресурсами» (№ держреєстрації: 0111U003182; 2011–2015 рр.; науковий керівник – д.с.-г.н., проф. В.В. Лавров), яка є складовою Підпрограми 2 НААН «Економічні механізми реалізації екологічної політики у сільському господарстві», ПНД 40 «Еколого-економічні засади збалансованого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій» («Економіка природокористування»). Загальна стартова вартість проекту – 6,6 млн грн.; кошторисна, підсумкова – 3,7 млн грн. Цей проект було обґрунтовано і подано в НААН у 2010 р., в період роботи В.В. Лаврова в Інституті агроекології і природокористування НААН (ІАП НААН). Тому фінансування наукових досліджень одержував зазначений НДІ. 
За результатами досліджень було опубліковано 2 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ІАП НААН, 5 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 8 статей у наукових фахових виданнях України, 20 матеріалів наукових конференцій, 1 навчальний посібник без грифу МОН України, розроблено 3 навчально-методичні вказівки, 4 науково-методичних документи, заключним є – «Інформаційно-аналітична система застосування в Україні еколого-економічних механізмів інтегрованого управління лісовими ресурсами агросфери (методичні рекомендації) – К., 2015. – 56 с.». Автори розробки: О.І. Фурдичко, В.В. Лавров, П.В. Маціборук та ін. За тематикою НДР захищено 6 магістерських робіт.