ENG | УКР |

Зібрання трудового колективу ФВМ: підсумки, проблеми, перспективи

 

 

На факультеті ветеринарної медицини відбулися збори трудового колективу за участю проректора з освітньої діяльності, професора Паски Ігоря Миколайовича, на яких заслухали звіт декана Івасенка Бориса Петровича «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини за період 2011–2016 рр. у рамках виконання програми розвитку БНАУ».

Розпочав Борис Петрович з найголовнішого – кадрового потенціалу на факультеті. Він наголосив, що за звітний період навчальний процес забезпечувався висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 13 докторів наук, професорів, у тому числі, 3 академіка НААНУ; 53 кандидати наук, доценти; 8 асистентів, кандидатів наук та 3 асистента без наукового ступеня. З прийняттям нової редакції Закону України «Про вищу освіту», робота на факультеті проводиться згідно з Планом заходів щодо його імплементації. Науково-методична робота НПП спрямована на удосконалення методичного забезпечення навчальних курсів, практик (виробничих, навчальних, екскурсій, підготовки студентами курсових робіт). Щороку видаються підручники, навчальні посібники, словники, довідники, методичні вказівки для забезпечення навчального процесу студентів напряму підготовки «Ветеринарна медицина» ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр», науково-практичні рекомендації, наукові статі та тези доповідей конференцій, у тому числі, у виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS, та інших науко-метричних баз, одержано 28 патентів України на корисну модель.

Декан наголосив, що пріоритетом діяльності колективу факультету є підвищення якості освіти, адже від кваліфікації НПП, рівня їх професійних знань та практичних навичок залежить й інтелектуальний рівень наших випускників, їх конкурентоздатність, можливість колективу розвиватися у складній, а іноді й незрозумілій ситуації сьогодення в царині вищої школи. На кафедрах факультету продовжує здійснюватися підготовка докторів і кандидатів наук за 5 науковими спеціальностями, на сьогодні це 2 докторанта та 8 аспірантів; функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. За звітний період захищено 5 докторських, 20 кандидатських дисертацій, цього року подано до захисту 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. Та все ж, підготовка науковців на факультеті нині є «ахілесовою п’ятою», адже ще в недалекому минулому кількість докторантів та аспірантів на факультеті складала 7 та 14 відповідно, тож нинішня цифра в даному аспекті для такого потужного колективу є жалюгідною. Крім того, нині лише 4 викладача мають вік до 30 років (5,1%), 23 – 31–45 років (29,5%), 33 – 46–60 років (42,3%), старше 60 років – 18 НПП (23%). Усе це викликає занепокоєння, тому нагальною є потреба активізації роботи з підготовки наукових кадрів на факультеті, тим більше, що факультет має 6 акредитованих науково-дослідних лабораторій, на кафедрі хірургії та хвороб дрібних  домашніх тварин виконуються держбюджетна тематика, на 7-ми кафедрах – госпдоговірні тематики, що забезпечує високий рейтинг університету з цього питання. Декан ще раз наголосив на необхідності відкриття нових наукових тематик, завідувачі кафедр повинні стимулювати свої колективи щодо наукової та інноваційної діяльності факультету, кожна кафедра повинна реалізовувати хоча б один науковий проект, є необхідність у постійному пошуку міжнародних грантів з актуальних проблем ветеринарної медицини.

Одним із основних завдань щодо реалізації Концепції розвитку університету є якісна підготовка фахівців в умовах упровадження кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу. Розроблені навчальні плани та робочі навчальні програми з усіх дисциплін освітніх рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» згідно зі стандартами вищої освіти. На жаль, упродовж останніх років відмічається значна кількість студентів з академічною заборгованістю з наступним їх відрахуванням. Ще однією проблемою є зменшення кількості студентів, що навчаються на «відмінно» та «добре й відмінно» через низьку мотивацію молоді до навчання, тому потрібно зробити аналіз, чому це відбувається, хоча, звісно, велику роль тут відіграє складна ситуація в країні, зростання кількості студентів-контрактників (34,7%), які, щоб виживати, платити за навчання, гуртожиток чи квартиру змушені працювати, пропускаючи навчання.

Наші студенти беруть активну участь у науковій роботі, на факультеті функціонує студентське наукове товариство, діють студентські наукові гуртки. Кількість молодих людей, які беруть участь у наукових студентських конференціях та олімпіадах має тенденцію росту, що, у свою чергу, дає можливість більш ефективно виявляти талановиту студентську молодь. Студенти нашого факультету – переможці й призери студентських олімпіад, конкурсів наукових робіт, є співавторами наукових статей у фахових наукових виданнях та патентах України на корисну модель. Відзначив декан й значну роль студентського самоврядування на факультеті, адже сучасні виховні технології і підходи вимагають широкої участі студентів в управлінні навчальним закладом, забезпечення оптимальної системи формування особи майбутнього фахівця. Студентська рада, на чолі з її головою Дар’єю Залозною, постійно долучена до організації студентського дозвілля, свят, КВК, брейн-рингу, інтелектуальних конкурсів, талант-шоу, спортивних змагань, усіх університетських заходів. Наші студенти – активні учасники мистецьких колективів університету. Головну увагу в поза-навчальний час студентське самоврядування зосереджує в гуртожитках університету. Перш за все, це заходи з формування здорового способу життя, проведення щорічних конкурсів за програмою «Гуртожиток – наш дім».

Одним з пріоритетних напрямків педагогічної діяльності є виховна робота на факультеті. Основне навантаження у виховній роботі покладено на наставників груп. Спрямована ця діяльність на постійний процес формування загальнолюдських, національно-патріотичних та професійних цінностей. Інформаційно-виховні години, що в останні два роки проводяться після академічних пар, позитивно відобразилася на ефективності цих заходів. На жаль, все ж, у виховній роботі часто спостерігається формальне відношення до цієї важливої сфери діяльності, не завжди виконується план-графік відвідування гуртожитків, а відтак, і план виховної роботи.

Значне місце у роботі декана і всього колективу присвячено питанням будівництва і ремонту приміщень. За звітний період, за підтримки адміністрації університету, зроблено капітальний ремонт лекційних аудиторій, на другому поверсі корпусу № 8 підлога оздоблена кахельною плиткою, введений в дію ще один комп’ютерний клас. Колектив факультету залучає позабюджетні надходження від діяльності підрозділів для зміцнення матеріально-технічної бази кафедр, поточного ремонту приміщень навчального корпусу, придбання лабораторного обладнання.

З неабиякою гордістю декан доповів, що на факультеті стрімко розвивається міжнародна діяльність. На сьогодні колектив плідно співпрацює з Ліонською ветеринарною школою в рамках спільного проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), ЄС Темпус «Менеджмент сталого ланцюга продукції харчування в Україні», членства в CEVEO та Європейській Асоціації закладів ветеринарної освіти (AEEEV); ветеринарними закладами Туреччини та Італії – в рамках програми «Еразмус»; розпочалася активна співпраця з німецькими колегами міста Гіссен. За суттєву підтримку в цій сфері діяльності декан подякував ректору університету А.С. Даниленку, а також координатору міжнародних проектів, академіку НААН М.В. Рубленку. Майже кожна кафедра долучається до реалізації цих проектів, а викладачі більшості з них мали змогу стажуватися у Ліонській ветеринарній школі. Студенти факультету також щорічно мають можливість стажуватися в країнах Європи та Америки, навчатися у вищих навчальних закладах Франції та Німеччини.

Під головуванням декана на факультеті проводяться конференції трудового колективу, засідання ради факультету та методичної комісії. Декан є членом НМК з напрямку ветеринарна медицина, заступником голови фахової комісії НМК, бере безпосередню участь у створенні базових і робочих навчальних планів, інших документів, що розглядаються на засіданнях НМК, зокрема, й стандарту освіти з підготовки магістра ветеринарної медицини. Всі завдання авторських колективів з видання навчальних програм, посібників, методичної літератури також вирішені.

Окремий наголос у доповіді – забезпеченню якісного відбору абітурієнтів серед учнів середніх шкіл України та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з метою виконання держзамовлення та ліцензійних обсягів підготовки фахівців ветеринарної медицини. В умовах конкуренції, колектив факультету, разом з адміністрацією університету, взяли відповідальність за проведення цього важливого напрямку роботи. Агітаційно-роз’яснювальна робота, зустрічі у навчальних закладах проводилися двічі на рік (восени та навесні), учні та їх батьки одержували запрошення на «Дні відкритих дверей». Нині налагоджений і практично постійно існує тісний зв’язок із закріпленими областями – Кіровоградською та Вінницькою, а останнім часом, Чернігівською та Миколаївською областями, регіональними управліннями держпродспоживслужби, що дозволяє залучити якісного абітурієнта та виконувати ліцензований обсяг набору. Так, цього року, мінімальний прохідний бал на державну форму ОКР «Бакалавр» був 157,3 і це досить високий показник. Та, незважаючи на досягнення в профорієнтаційній діяльності, зростання кількості студентів-випускників з інших ВНЗ, які виявили бажання продовжити навчання на нашому факультеті, необхідно скорегувати цю роботу таким чином, щоб до лав студентів факультету долучити більше представників не закріплених за факультетом регіонів, зокрема, перспективною є Харківська область. Потрібно також приділити увагу залученню до навчання іноземних студентів.

На завершення, декан подякував усьому колективу за плідну працю в складних умовах сьогодення і висловив бажання вислухати критичні зауваження щодо своєї роботи. Після виступу, декан відповів на запитання членів трудового колективу щодо перспектив подальшої розбудови факультету.

В обговоренні звіту декана взяли участь професори Головаха В.І., Ніщеменко М.П., Корнієнко Л.Є., доцент Богатко Н.М. Виступаючі підкреслили актуальність пріоритетів керівництва факультету в особі Б.П. Івасенка, відмітили, що головним у його роботі є комунікабельність, людяність, постійна турбота про створення у викладацькому колективі сприятливої атмосфери, творчого пошуку та формування згуртованості на підставі розвитку, самореалізації й самовдосконалення і, в цілому, підтримали звіт декана до схвалення. В той же час, виступаючі наголосили на проблемних питаннях факультету, вирішення яких можливе за допомоги керівництва університету, зокрема, стосовно навчальної практики та практичних занять, як в умовах ветеринарної клініки, так і на виробництві, адже підготовка фахівця ветеринарної медицини неможлива без належної практичної підготовки студентів.

Підсумовуючи звіт декана, проректор з освітньої діяльності, професор Паска Ігор Миколайович позитивно оцінив діяльність колективу, відзначив, що факультет ветеринарної медицини має лідируючі позиції, закликав колектив до плідної праці та виконання нових завдань, які вимагають чітких і злагоджених дій у їх вирішенні. Не оминув проректор також участі НПП факультету у міжнародних грантах, що не лише підвищує наукову компетенцію викладача та престиж факультету, а й дозволяє залучити в університет позабюджетні кошти. Ігор Миколайович відмітив вагомість активної роботи НПП у зв’язку з необхідністю підтвердження університетом статусів національного та дослідницького, адже головними критеріями тут є публікації статей у фахових виданнях, що входять до міжнародних науко-метричних баз даних, видання монографій та підручників, участь у реалізації міжнародних проектів тощо. Проректор побажав успіхів декану і всьому професорсько-викладацькому складу, й наголосив, що керівництво чекає від такого потужного факультету нового динамізму.

Звіт декана про роботу факультету було затверджено зборами трудового колективу.

У заключному слові декан ще раз подякував як колективу, так і керівництву університету, за всебічну підтримку та допомогу у вирішенні нагальних питань факультету.

 

Н.В. Букалова, доцент кафедри ветсанекспертизи, гігієни продуктів
тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського