ENG | УКР |

Дисципліни | Кафедри романо-германської філології та перекладу

 
Ціллю навчання на освітньо-професійній програмі "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська" є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме – в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних різноманітних за змістом, жанрами і стилями текстів, зокрема аграрних, організацією успішної комунікації трьома іноземними мовами, формуванням професійно-орієнтованої міжкультурної компетентності відповідно до професійних потреб в аграрній сфері економіки.