ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

Погоріла Світлана Григорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 
педагогіка і методика викладання у ЗВО, педагогіка і психологія вищої школи, філологія.
 
ORCID ID: 0000-0002-9202-0994
 
 
Сфера наукових та освітніх інтересів:
 • Теорія та методика професійної освіти.
 •  Викладання української мови як іноземної.
 • Викладання української мови за професійним спрямуванням.
Корпоративна електронна пошта: Svitlana.Pohorila@btsau.edu.ua 
 
Викладає дисципліни: 
українська мова (за професійним спрямуванням), педагогіка і психологія вищої школи, психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах
Карпенко Світлана Дмитрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат філологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 
філологія, фольклористика, казкознавство
 
ORCID ID: 0000-0003-0700-2036 
 
 
Сфера наукових та освітніх інтересів:
 • Історія фольклористики, українське казкознавство,
 • Філологічні процеси в мові та літературі, комунікативна лінгвістика,
 • Викладання української мова як іноземної.
Корпоративна електронна пошта: svitlana.karpenko@btsau.edu.ua 
 
Викладає дисципліни: 
українська мова та література; історія зарубіжної літератури; вступ до мовознавства та літературознавства, основи теорії мовної комунікації
Тимчук Інна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат педагогічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 
 • гуманізація навчання
 • сучасні методи викладання філологічних дисциплін 
ORCID ID: orcid.org/000-0001-5018-0458
 
Сфера наукових та освітніх інтересів:
 • педагогіка професійної освіти
 • українська мова за професійним спрямуванням
 • українська мова як іноземна
Електронна пошта: timchuki@ukr.net
 
Викладає дисципліни: 
українська мова (за професійним спрямуванням), психолого-педагогічні студії, ділові комунікації
Римар Наталія Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат філологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 
Застосування інноваційних методів у процесі навчання української мови та літератури. Розвиток навичок професійно-комунікативної компетенції.
 
ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2471-7703
 
Сфера наукових та освітніх інтересів:
 • Сучасна укр мова за професійним спрямуванням.
 • Українська література XX-XXI ст.
 •  Мовна культура фахівців аграрної галузі.
Викладає дисципліни: 
Українська мова і література, українська мова (за професійним спрямуванням)
Дем'яненко Олена Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат педагогічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 
Андрагогіка, методика навчання літератури, історія світової літератури та інтермедіальні студії її вивчення 
 
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6412-0077
 
Сфера наукових та освітніх інтересів:
 • медіаосвіта
 • філософія освіти
 • теорія і методика навчання літератури 
Корпоративна електронна пошта: olena.demianenko@btsau.edu
 
Викладає дисципліни: 
Історія зарубіжної літератури, література в інтермедіальному вимірі, література Англії та США, методика викладання у вищій школі, сучасні методи викладання у вищій школі, психолого-педагогічні студії

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ СЛАВІСТИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

Історія кафедри бере початок від 12 березня 2005 року із заснування кафедри педагогіки і психології як одного із структурних підрозділів згідно з наказом БДАУ №50/О. Метою створення кафедри було вдосконалення підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня – бакалавр, напряму підготовки –філологія та покращення навчальної й наукової роботи факультету лінгвістики. Першим її завідувачем була доктор педагогічних наук, професор Барановська Лілія Володимирівна. Формування складу кафедри починалось із науково-педагогічних працівників, які були переведені з кафедри менеджменту: кандидата педагогічних наук, доцента Хахули Лариси Петрівни, асистентів Іващенко Надії Іванівни, кандидата педагогічних наук Тимчук Інни Миколаївни; з кафедри філософії – кандидата педагогічних наук, доцента Ордіної Лариси Леонідівни.

Упродовж десяти років науково-педагогічний склад кафедри постійно поновлювався досвідченими фахівцями та молодими перспективними науковцями. Так, у 2005 р. на кафедрі розпочали свою науково-педагогічну діяльність асистенти Мельник Любов Андріївна та Баран Наталія Анатолівна, випускниці Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; з вересня 2006 р. – Саражинська Ірина Анатоліївна, також випускниця Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. У 2006-2007 н. р. на кафедрі працювала досвідчений фахівець із професійної та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Шахрай Валентина Михайлівна. Із вересня 2006 року до червня 2009 року професором кафедри працював доктор педагогічних наук Дьомін Анатолій Іванович. У 2007 р. членом колективу науково-педагогічних працівників кафедри стала Погоріла Світлана Григорівна, випускниця філологічного факультету Інституту підвищення кваліфікації ім. Б.Грінченка. У 2007-2008 н. р. на кафедрі працював член Національної спілки письменників Дідківський Володимир Іванович. З вересня 2008 р. на кафедрі працював кандидат історичних наук, випускник історичного факультету (2003 р.) та аспірантури (2006 р.) Київського національного університету ім. Т.Шевченка Карпусь Дмитро Олександрович. З 2009 року кафедру очолював доктор філологічних наук професор Глотов Олександр Леонідович. З 2009 р. на кафедрі працює кандидат філологічних наук, доцент Карпенко Світлана Дмитрівна. У 2010 р. на кафедру прийшли асистенти Римар Наталія Юріївна та Чернобров Юлія Анатоліївна. З 2011 р. асистентом на кафедрі працює Синякова Віра Богданівна, аспірантка Інституту психології Національного педагогічного інституту ім. М.П. Драгоманова. З 2010 р. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Ордіна Лариса Леонідівна.

З 2008 р. по 2012 р. викладачами кафедри опубліковано 3 навчальних посібники з грифом МОН України: «Основи психології та педагогіки» - для студентів ВНЗ (Барановська Л.В., Іващенко Н.І., Саражинська І.А., Баран Н.А.), «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ВНЗ напряму підготовки «Ветеринарна медицина» (Барановська Л.В., Іващенко Н.І., Саражинська І.А., Баран Н.А.), «Латинська мова» (Семілетко В.І., Столбецька С.Б., Карпенко С.Д.).

З 2014 р. кафедра об’єдналася з кафедрою практики та історії англійської мови та стала називатися кафедра романо-германської та славістичної філології. Очолила кафедру кандидат філологічних наук, доцент Карпенко Світлана Дмитрівна. Пріоритетними напрямами діяльності кафедри було здійснення наукових досліджень за науковою концепцією кафедри: «Лінгво–когнітивні та комунікативно–прагматичні аспекти функціонування і викладання англійської мови в системі неперервної освіти» та «Дослідження проблематики слов’янської філології в системі сучасних загальносвітових тенденцій у розвитку націєтворчих процесів».

З 2016 р. відбулося роз’єднання кафедр і створення кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання, очолила кафедру кандидат філологічних наук, доцент Карпенко Світлана Дмитрівна. До 2020 року на кафедрі відбулося безліч наукових та культурно-виховних заходів, зокрема проведено три конференції, акцентом на яких стало питання викладання української мови як іноземної. Нинішній склад кафедри – кандидати наук, доценти, науковці: к.пед.н., доцент Тимчук Інна Миколаївна, к.пед.н., доцент Погоріла Світлана Григорівна, к.філол.н., доцент Римар Наталія Юріївана, к.пед.н. Дем’яненко Олена Олександрівна, асистент-дисертант Баран Наталія Анатоліївна, сумісник – к.філол.н. Чернобров Юлія Анатоліївна. Викладачі кафедри забезпечують навчання студентів усіх напрямів підготовки, а також аспірантів, сприяють оволодінню ними змістом таких навчальних дисциплін: «Вступ до мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія зарубіжної літератури», «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Риторика», «Психологія», «Психологія трудових відносин», «Психолого-педагогічні студії», «Українська література», «Практична стилістика української мови і культури мовлення». Колектив кафедри працює над навчальним та методичним забезпеченням освітньої діяльності студентів. З усіх навчальних курсів створено навчально-методичні комплекси, опубліковано навчально–методичні посібники для студентів різних напрямів підготовки. Як наставники академічних груп викладачі кафедри здійснюють виховну роботу зі студентами за місцем їх проживання, організовують виховні години, є членами колективів з розробки нормативної документації з організації навчального процесу в університеті та виховної роботи зі студентами.