Професорсько-викладацький склад | Кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру

Карпенко Анатолій Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук, доцент, проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку
Напрям наукової діяльності: 

"Організаційно-економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств".

Закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр".

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

На кафедрі працює з 2013 р.

Викладає дисципліни: 
"Історія земельних відносин і землеустрою", "Електронні геодезичні прилади", "Кадастр населених пунктів".
Прядка Тетяна Миколаївна - завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області)".

Коло наукових інтересів: історія земельних відносин та землеустрою, просторовий розвиток, моніторинг ринку земель.

Закінчила у 1998 році Національний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування".

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

За результатами наукових досліджень опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографії "Планування розвитку територій", "Основи землевпорядного проектування", "Формування та розвиток структурних елементів ринку землі", а також навчальний посібник "Історія земельних відносин і землеустрою в Україні".

Викладає дисципліни: 
"Інженерна інфраструктура території", "Економіка землекористування".
Камінецька Оксана Валеріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

“Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту”.

Коло наукових інтересів: управління земельно-ресурсного потенціалу територій.

Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр".

В університеті працює з 2013 р.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту".

Викладає дисципліни: 
"Державний земельний кадастр", "Оцінка земель", "Землевпорядне проектування".
Комарова Наталія Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

“ Еколого-економічні засади охорони та відтворенення земель водного фонду”.

Коло наукових інтересів: управління землями водного фонду, охорона та відтворення земель водного фонду.

Закінчила у 2014 році Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

В університеті працює з 2016 р.

Викладає дисципліни: 
"Державна землевпорядна експертиза", "Економіка землевпорядкування", "Економіко-математичні методи і моделі в землеустрої".
Кузін Наталія Василівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор економічних наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

У 1997 році закінчила Національний аграрний університет (м. Київ) за спеціальністю "Землевпорядкування і кадастр".

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.01 - економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища на тему "Формування земельних відносин в ринкових умовах, їх еколого-економічна та соціальна ефективність".

Автор близько 70 наукових та навчально-методичних праць з питань земельних відносин, землеустрою, раціонального використання та охорони земель.

Член  редакційної колегії науково-виробничого журналу "Землеустрій і кадастр".Член навчально-методичної комісії за напрямом "Геодезія, картографія та землевпорядкування" при Міністерстві освіти і науки України. Обрана заступником Голови Громадської ради при Головному управлінні Держкомзему України в Сумській області.

Є членом науково-технічної ради при ДП "Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".

Нагороди: Почесний землевпорядник України, Почесна Грамота Міністерства аграрної політики України.

Викладає дисципліни: 
"Управління земельними ресурсами", "Організація і управління виробництвом у землеустрої"
Войтенко Степан Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор технічних наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

"Інженерно-геодезичне забезпечення при проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд і технологічного устаткування".

У 1967р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут.

У 1967р. захистив кандидатську дисертацію, у 1994р. – докторську.

 Автор понад 150 наукових праць, серед них 15 підручників, навчальних посібників, довідники. Основні праці: «Справочник по инженерной геодезии» (1978), «Інженерна геодезія» (1983), Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве»(1990), «Геодезія (2003), «Математичне оброблення геодезичних вимірів (2003, 2005, 2015), «Інженерна геодезія» (2009, 2012). Відзначений 4 урядовими нагородами.

Викладає дисципліни: 
"ГІС і бази даних", "Автоматизовані земельно-кадастрові системи"
Усенко Олег Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

На кафедрі працює з 2013 р.

Викладає дисципліни: 
«Автоматизовані земельно-кадастрові системи», «Кадастр населених пунктів».
Кочеригін Леонід Юрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Організація індивідуальної роботи з дисциплін професійної та практичної підготовки майбутніх землевпорядників". 

У 1993  році закінчив Харківський ДАУ – кваліфікація «інженер-землевпорядник».

У 2004 році нагороджений медаллю “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня.

У 2009 році закінчив НУБіП України – кваліфікація «землевпорядник-педагог».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методика організації індивідуальної роботи зі спеціальних дисциплін майбутніх землевпорядників у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».

На кафедрі працює з 2018 року.

Автор 9 наукових фахових і 23 науково-практичних статей, 2 методичних вказівок, 1 курсу лекцій і  робочого зошиту з дисципліни «Фотограмметрія».

Викладає дисципліни: 
«Раціональне використання та охорона земель», «Правове регулювання в землеустрої», «Математична обробка геодезичних вимірів», «Топографічне і землевпорядне креслення»

Заснування та розвиток кафедри 

Кафедра "Управління земельними ресурсами та земельного кадастру" входить до складу  агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Як самостійна структурна одиниця Білоцерківського національного аграрного університету кафедра створена 3 липня 2017 року.

Кафедра є випускною і сформована з висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які здійснюють підготовку фахівців із землеустрою.

На кафедрі працюють 7 викладачів, деякі з них є відомими фахівцями із землеустрою, земельного кадастру, економіки землекористування, земельного права, які мають значний практичний досвід виконання робіт із землеустрою.

Діяльність кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру спрямована на удосконалення підготовки інженерів-землевпорядників залежно від потреб землевпорядного виробництва.